Пловдивският университет към кандидат-студентите: Избирате своята бъдеща реализация

https://www.24chasa.bg/novini/article/8719199 Пловдивският университет към кандидат-студентите: Избирате своята бъдеща реализация Пловдивският университет към кандидат-студентите: Избирате своята бъдеща реализация www.24chasa.bg
Пловдивският университет към кандидат-студентите: Избирате своята бъдеща реализация

За много кандидат-студенти, издържали успешно своите зрелостни или приемни изпити, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ ще отвори академичните врати на знанието и на тяхната бъдеща реализация.

Пловдивската Алма матер, със своите 9 факултета и два филиала в градовете Смолян и Кърджали, обучава вече 60 години студенти по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии. Съчетаването на класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии прави Пловдивския университет едно от най-предпочитаните висши училища в България.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Завършилите педагогически специалности, в зависимост от профила, имат възможност за реализация като учители, педагогически съветници, възпитатели, инспектори в детски педагогически стаи, педагогически организатори, сътрудници, както и да заемат управленски длъжности в регионалните инспекторати и общински структури за управление на образованието и културата. Освен педагогическа дейност, успешна подготовка за бъдещите висшисти се осъществява и в други направления, свързани със социални дейности, както и с подготовка на училищни психолози. В областта на изкуствата факултетът подготвя музикални изпълнители, графични дизайнери и бъдещи актьори за драматичен театър.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Филологическите програми на университета подготвят филолози и учители в различни езикови направления, факултетът предлага и 11 специалности за обучение на учители по български език и литература, като всяка специалност включва чужд език.

Лингвистичните програми подготвят специалисти преводачи, владеещи два чужди езика. Завършилите могат да се реализират като преводачи в различните сфери на икономическия и културния живот. Лингвистиката, съчетана с информационни технологии, бизнес администрация или маркетинг, формира у студентите комплексни познания и дава възможност за по-широка реализация. С придобитата квалификация бъдещите абсолвенти биха могли успешно да прилагат уменията си като преводачи във фирми, предприятия, търговски дружества, банки, бюра за преводи, консултантски бюра, PR агенции, издателства, електронни и печатни медии, библиотеки, музеи, архиви и други обществени, образователни и културни институции.

Факултетът подготвя учители по български език и история с цел студентите да придобият хуманитарни знания с широка приложимост.

Факултетът предлага нова специалност „Български език и гражданско образование“ предоставяща възможност за получаване на комбинирана квалификация – учител по български език и литература в основния и в средния курс на българското училище и учител по философия и по гражданско образование.

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Факултетът обучава бъдещи философи и учители по философия, теолози и преподаватели по религия, учители по история, учители по история и по география, учители по история и по чужд език, учители по философия, по гражданско образование и по чужд език в основните и средните училища, уредници и музейни педагози в национални, регионални и местни музеи с различен профил, специалисти във ведомствените архиви и областните дирекции на архивите. Придобитите знания дават специфични изследователски и комуникативни умения – стабилна основа за успешна кариера в сферата науката, висшето образование, масмедиите, туризма, администрацията (българска и европейска), във фондации и неправителствени организации.

Висшистите, които ще могат да практикуват търсените на пазара професии със социален профил, развиват гъвкави умения за т.нар. граждански професии на бъдещето и вратите на публичните и частните институции ще бъдат широко отворени за тях.

Завършилите археология могат да се реализират като специалисти в музеите, научните и културните институти, във висшите и в средните училища.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – право

Завършилите висше юридическо образование придобиват юридическа правоспособност след провеждане на стаж, организиран от Министерството на правосъдието, и след полагането на изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Те могат да работят като съдии, адвокати, прокурори, следователи, юрисконсулти и юридически съветници в държавните и местните органи и организации, в търговски дружества и др., като нотариуси, арбитри, съдия-изпълнители и на други длъжности, за които се изисква юридическо образование.

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ – бакалавърски програми

Завършилите с професионална квалификация „икономист“ могат да работят и да се реализират като: бизнес анализатори на ресурси, дейности и процеси в големи национални и международни корпорации; аналитични специалисти по бизнес планиране, управление на човешките ресурси и маркетинг в средни и малки предприятия; експерти по разработване и управление на инвестиционни проекти и иновации в бизнес организации; аналитични специалисти в консултантски и научноизследователски организации; експерти в банкови и други финансови институции; икономически експерти в държавната администрация, както специалисти по макроикономически и бизнес анализи, по планиране и прогнозиране.

Завършилите с квалификация „мениджър“ имат възможност за професионална реализация като управляващи на различни равнища в компаниите (бизнес ръководители, търговски директори, мениджъри по продажбите и др.). Те могат да заемат експертни и ръководни длъжности, да се реализират под формата на различни трудови статуси – наети по трудово правоотношение при работодател, предприемачи, самонаети и/или свободни професии в консултантския бизнес.

Експертите по сигурността могат да намерят професионална реализация в структурите и звената от системата за сигурност с правомощия по защита на националната сигурност и отбрана – ДАНС, МВР, МО, както и в някои специални органи и звена – Специализирания отряд за борба с тероризма, Държавната агенция „Оперативно-технически операции“ и др.

Придобитата квалификация „политолог“ гарантира знания и умения за политически маркетинг, моделиране и прогнозиране на взаимодействията между политическите, икономическите и социалните структури и е предпоставка за успешна професионална реализация.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – бакалавърски програми

Бакалаврите завършили ФМИ имат възможност да се реализират не само като учители по математика, информатика и информационни технологии, но и като възпитатели и ръководители в инспекторати и структури за управление на образованието. Тяхната фундаментална подготовка им дава възможност да работят в софтуерни фирми, банки, застрахователни дружества, мултинационални компании и др.

Подготовката на кадри с професионална квалификация учител по математика, информатика и информационни технологии с компетенции по образователен мениджмънт дава възможност на завършилите специалността да работят като учители, възпитатели и директори в българските училища, като ръководители в регионални инспекторати и други структури за управление на образованието.

Професионалната квалификация „математик“ прави завършилите факултета особено подходящи да прилагат математическия апарат, съчетан с новите информационни технологии, в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в научноизследователски групи и много други.

Бакалаврите по информатика се реализират като специалисти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и други, където проектират, създават, оценяват и внедряват различни софтуерни системи, обучават потребителите на такива системи и прилагат информационни технологии в различни области на човешката практика. Специалистите по софтуерно инженерство имат възможността да се реализират и като програмисти, тестери и тест автоматизатори, QA мениджъри, технически документатори, мениджъри на проекти, ИТ специалисти в малки, средни и големи предприятия в промишлеността и търговията.

ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Физико-технологичният факултет подготвя учители, инженери, физици, инженер-физици. Завършилите програми с професионална квалификация „инженер-физик“ могат да провеждат експериментална, теоретична, технологична и конструкторска дейност по разработване, внедряване и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитания на материалите в индустриални, научноизследователски, учебни и здравни лаборатории, както и да работят в софтуерни фирми, медицински центрове, банки и др.

Висшистите инженери и инженер-физици в сферата на телекомуникациите могат да се реализират във всички частни, корпоративни и държавни фирми и администрацията, служби за сигурност и отбрана с предмет на дейност физика и телекомуникации, в областта на интернет услугите и цифровата телевизия и др.

Подготвените физици по екоенергийни технологии ще могат да заемат ръководни и изпълнителски позиции във фирми и институции, в областта на енергийния мениджмънт.

Инженерите в новата специалност "Възобновяема енергия", ще придобият конкретни практически и мениджърски умения, необходими при проектирането, експлоатацията и изграждането на съоръжения, при управлението на проекти с ВЕ.

Факултетът обучава инженери в различни области: машинни инженери, машинни инженери по автомобилна техника, инженери по компютърни и комуникационни системи, по хардуерни и софтуерни системи, по автомобилни електронни системи, инженери по електроснабдяване и електрообзавеждане. Всички инженерни специалности са широко приложими в много сектори на бизнеса.

Бъдещите преподаватели са с професионални квалификации: учител по „Човекът и природата“ (5-6-ти клас), учител по биология в прогимназиален етап, учител по химия в прогимназиален етап, учител по физика в прогимназиален етап.

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Професионалната квалификация „биолог“ дава възможност на завършилите студенти да работят в различни научноизследователски звена на БАН; в учебни и производствени биологични лаборатории и институти; във висши училища, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването и образованието. Молекулярните биолози могат да работят в научноизследователски институти, във фармацевтичната, хранително-вкусовата и аграрната промишленост, в криминалистиката, в биотехнологични, биохимични, клинични, генетични и медицински лаборатории. Медицинските биолози, завършили бакалавърска степен по медицинска биология, намират реализация в изследователски биомедицински институти и учебни заведения, в клинични лаборатории, както и в различни сектори на здравеопазването.

Дипломираните еколози осъществяват дейност като ръководители и изпълнители в дирекциите на националните паркове и резервати; в инспекции по опазване на околната среда, басейнови дирекции, хигиенно-епидемиологични инспекции; в местни и национални институции в областта на околната среда и НПО; в държавни и частни училища за подготовка на еколози; в научни институти; в национални и международни организации с дейности в областта на екологията.

Дипломираните бакалаври биотехнолози във фармацевтичните производства имат разнообразни възможности за кариерно развитие, свързани с научноизследователска и производствена дейност за получаване и приложение на биопродукти (антибиотици, витамини, ензими, хормони, аминокиселини, ваксини). Фармацевтичните биотехнолози ще организират и провеждат технологични процеси в производствени условия в различни фармацевтични, биотехнологични и хранително-вкусови предприятия, специализирани микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието.

Биоинформатиците могат да работят във всички научни институти, свързани с биологията и информатиката; в лаборатории и фирми, свързани с производството на лекарства и биопродукти у нас и в чужбина.

Възможност за реализация в образованието имат завършилите за учители по биология и по химия, както и завършилите за учители по биология и учители по английски език. Те могат да бъдат ръководители на школи, кръжоци и други ученически групи към общински центрове за работа с деца и в различни неправителствени организации.

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – бакалавърски програми

Обучаващите се бакалаври химици могат да осъществяват дейност в химични, хранително-вкусови, металургични и други производства, в които ролята на химията е доминираща, да разработват и усъвършенстват методи за анализ, контрол и изпитвания на материали, суровини и продукти в промишлеността, медицината, биохимията, селското стопанство и обекти от околната среда.

Завършилите специалността „Компютърна химия“ могат да извършват обслужване на технологичния процес в химични лаборатории, да разработват и усъвършенстват технологии чрез софтуери за дизайн на лекарствени продукти, биологично активни вещества, нови материали, моделиране и симулиране на процеси, създаване на програми и бази от данни, експертни системи и др.

Специалистите по медицинска химия се подготвят за обслужване на производствената дейност в химични, фармацевтични, биотехнологични и козметични компании, свързани с медицината. Могат да осъществяват научно-приложни изследвания в областта на химията, фармацевтиката, биотехнологиите, нанотехнологиите, екологията и др.

Специалисти по маркетинг на химическите продукти могат да проектират и прилагат маркетингови стратегии в областта на битовата химия, хранителната химия, строителната химия, фармацевтиката, медицинската козметика с цел навлизане на пазара на нови материали и продукти, стабилизиране и разширяване на пазарни позиции на съществуващи продукти, както и да осъществяват всички други маркетингови дейности в сферата на химическите продукти.

Обучаващите се бакалаври по специалността „Химичен анализ и контрол на качеството“ се подготвят да бъдат изпълнители, контрольори или одитори в структури на държавни органи на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, оторизирани да извършват контролни функции, както и да осъществяват дейност в частни лабораторни комплекси за изпитване на химични, фармацевтични, биотехнологични, хранително-вкусови, индустриални и други продукти.

Химическият факултет подготвя кадри с професионална квалификация учител по химия и учител по английски език. Дипломираните специалисти могат да се реализират като учители по химия и английски език в държавните и частни училища в страната, могат да бъдат ръководители на специализирани школи, кръжоци към регионални, национални и европейски образователни структури, както и неправителствени организации, работещи с деца. Квалификационната степен "бакалавър" осигурява възможност за работа и в регионални инспекторати по образованието в структурите на Министерството на образованието и науката.

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ КЪРДЖАЛИ – бакалавърски програми

ФИЛИАЛ СМОЛЯН – бакалавърски програми

КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

През предстоящата 2020/21 академична учебна година кандидатстването за почти всички специалности, с малки изключения, е възможно само с оценки от ДЗИ, без полагане на конкурсен изпит. За специалност „Право“ също се влиза с оценки от ДЗИ. Начинът на балообразуване и настъпилите промени е подробно описан и публикуван на университетския сайт.

СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРИ КОИТО ОЦЕНКАТА ОТ ДЗИ ЗАМЕНЯ ОЦЕНКАТА ОТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ

Кандидатстудентски изпити от редовната сесия в Пловдивския университет ще се проведат присъствено от 28 юни до 2 юли – ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ . Създадена е необходимата организация за провеждането им при спазване на всички противоепидемични мерки.

Осигурени са всички възможни начини за подаване на документи (онлайн, на място в ПУ и в бюрата на ЦКПИ и НАПС).

1. В Спортната зала на Пловдивския университет: бул. България №236.

– от 12 юни до 24 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити

– от 12 юни до 1 юли 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ

2. Онлайн след регистрация в сайта на университета: – ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА от 8 до 22 юни 2020 г.

3. В бюрата на ЦКПИ и НАПС

– от 12 юни до 22 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще полагат кандидатстудентски изпити

– от 12 юни до 30 юни 2020 г. (вкл. съботите и неделите) – за кандидатите, които ще кандидатстват САМО с оценки от ДЗИ

Препоръчително е кандидатстващите само с оценки от ДЗИ, които завършват средно образование през 2020 г. и желаят да подадат документи на място (в ПУ или в бюрата по градовете), да го направят след получаване на дипломата си за средно образование.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

Яна Алексиева

Формирането на правилни хранителни навици е ключово за развитието на децата от 1-ви до 4-ти клас

Русенският университет обяви условията за кандидат-студенти

Русенският университет обяви условията за кандидат-студенти

УНСС–януарски прием магистри 2021

УНСС–януарски прием магистри 2021

Ваня Георгиева, експерт в МОН КАДЪР: БНТ

Експерт от МОН: Няма предложение за удължаване на годината

Учениците от първи до четвърти клас се връщат в училище

Учениците от първи до четвърти клас се връщат в училище

Работата в електронна среда стимулира креативността на учениците, категорични са преподавателите от врачанската гимназия.

В дигиталната класна стая учат най-важното умение: сам да търсиш знание

Покажи още

Последно от

Последно от

Видеосъдържание

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber