Общо 4,813 милиарда лева са предвидени за образование за 2020 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7740593 Общо 4,813 милиарда лева са предвидени за образование за 2020 г. Общо 4,813 милиарда лева са предвидени за образование за 2020 г. www.24chasa.bg
СНИМКА: Pixabay
СНИМКА: Pixabay

Общо 4,813 милиарда лева са предвидени за образованието за 2020 г., като увеличението е с 610 милиона лева спрямо средствата за образование за 2019 г. Това се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2020-2022 г., в раздела за политиките в образованието и науката, цитирана от БТА.

Предвижда се увеличение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците с 360,0 млн. лв. за 2020 г. и допълнителни 360 млн. лв. за 2021 г. С тези средства е предвидено увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти, като през 2021 г. ще бъде постигнато удвояване на средствата за възнаграждения спрямо 2017 г. , се посочва в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2020-2022 г., в раздела за политиките в образованието и науката.

Една от целите е да се привлекат млади хора към учителската професия. Сега те са около 11 процента от общия брой на педагогическите специалисти, които са около 90 000 в страната, а през следващите осем години предстои да се пенсионират около 36 процента от българските учители.

Като част от политиката по доходите на педагогическите специалисти за периода 2020-2022 г. се предвижда да се запази механизмът за предоставянето на допълнителни средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Като част от мерките за разширяване на професионалното образование за периода 2020-2022 г. е и включването на по-голям брой ученици в дуална форма на обучение.

За подобряване на условията в ученическите общежития

към професионалните гимназии са предвидени 3 млн. лв.

Предвидени са и средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие. За периода 2020-2022 г. е предвидено да продължат дейностите по създадения Механизъм за съвместна работа на институциите по обхват и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, като до момента са върнати обратно или записани за първи път в образователната система общо 44 000 деца и ученици. За подобряване на условията в ученическите общежития към професионалните гимназии са предвидени 3 млн. лв. Подобрените условия за пребиваване в ученически общежития са предпоставка за повишаване на приема в професионалните гимназии.

За икономическото развитие на страната е ключово важно да се привлекат повече деца в технически професионални гимназии за обезпечаване на секторите с най-голям ръст в БВП и износа. С оптимизацията на мрежата от професионални гимназии по-голяма част от действащите имат областно и регионално значение, като обучават деца от повече населени места, до които не е възможно да се пътува ежедневно. В тях се обучават и ученици с относително по-нисък социален статус. Наблюденията показват, че изключително лошото състояние на общежитията е една от основните причини за неизбиране и отпадане от професионалните гимназии.

За изготвяне на образователното съдържание за професионална подготовка са предвидени 2 млн. лв. За голяма част от дисциплините в професионална подготовка няма учебници, издадени последните 30 години, поради липсата на икономически интерес в издателствата да го правят и невъзможността да бъдат формирани авторски колективи. Със средствата ще се финансира изготвянето и издаването на електронни и книжни образователни ресурси.

Увеличават се средствата за транспорт на учениците - на 44 млн. лв.

за 2020 г., на 44,5 млн. лв. за 2021 г. и на 45,5 млн. лв. за 2022 г.

Заради повечето безплатни превози на деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина или училище, се предвижда увеличение на средствата за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - спрямо 2019 г. на 44 млн. лв. за 2020 г., на 44,5 млн. лв. за 2021 г. и на 45,5 млн. лв. за 2022 г.

Предвидени са и средства за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За компенсирането на разходите за транспорт и/или наем на педагогическите специалисти от местоживеенето до местоработата се планират средства за пътуващи педагогически специалисти в 1515 детски градини и училища. С тази мярка се обезпечава транспорт до друго населено място на 14 600 учители, и заплащането на наем на 65 учители.

Предвидено е средствата за стипендии за образователни резултати, които се предоставят на училищата на базата на постигнатите и запазени резултати от националните външни оценявания на учениците, да се запазят на 3 млн. лв.

Ще бъдат реализирани също национални мерки и дейности, като приоритетно е предвидено да бъдат финансирани мерки за осигуряване на съвременна образователна среда и достъп до информационни технологии, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучението на българите в чужбина.

За финансиране на нова програма за насърчаване на иновативните методи на преподаване са предвидени 4 млн. лв. Неспособността да се мотивират учениците за учене с традиционните методи на преподаване е една от причините системата да не може да подобри резултатите за функционална грамотност. Програмата ще има за цел да стимулира училищата за въвеждане на иновативни методи чрез обучение, обмяна на практики, промени в организацията на класната стая, оборудване на иновативни класни стаи.

За програмата за модернизиране на центровете за подкрепа за личностно развитие и за включването им в дейности между училищата са предвидени 1,2 млн. лв.

Стандартите за финасиране на детските градини

са увеличени с 15 процента, ще има и допълващ стандарт

за ученик с разширено изучаване на музика

За периода 2020-2022 г. се увеличава финансовата подкрепа, с която българската държава спомага за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции и изучаването на български език и литература, история и география на България на около 30 464 деца, ученици и кандидат-студенти от българските общности в чужбина, обучаващи се в 370 училища-школи и клубове.

Стандартите за финансиране на детските градини са увеличени средно с 15 процента. Стандартите за неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелките за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и на центровете за специална образователна подкрепа, са увеличени с 16 процента. Стандартите за ученик в други форми на обучение /вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна/ са увеличени средно с 18 процента. Нормативите за дете или ученик са увеличени средно с 15 процента, като някои от тях запазват нивото си от 2019 г. Допълващият стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение е увеличен с 19 на сто, а този за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап е увеличен с 5 на сто.

За 2020 г. се въвежда нов допълващ стандарт за ученик с разширено изучаване на музика. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси запазват нивото си от 2019 г. С допълнителните средства ще продължи реализацията на мерките за подобряване на социалния статус на педагогическите специалисти, чрез увеличение на техните възнаграждения.

За периода 2020-2022 г. са предвидени допълнителни

41,1 млн. лв. за издръжка на обучението

на студентите и докторантите

И през 2020 г. продължава политиката за равен достъп до качествено висше образование и за развитие на научния потенциал, която цели насърчаване на усилията на автономните висши училища за непрекъснато развитие на качеството на предлаганото висше образование. Предвидени са средства за издръжка на обучението, за подпомагане на студенти и докторанти, за институционалното и програмно-конкурсното финансиране на научноизследователската дейност.

За периода 2020-2022 г. са предвидени допълнителни средства от 41,1 млн. лв. за издръжка на обучението на студентите и докторантите. В съответствие със Закона за висшето образование ежегодно се увеличават средствата за издръжка на обучението, формирани въз основа на комплексната оценка на качеството на обучението. От въвеждането на този модел на финансиране на висшето образование през 2011 г., относителният дял на средствата за издръжка на обучението, формиран в резултат на оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, нараства от 2,28 процента през 2011 г. на 55,46 процента през 2019 г.

От учебната 2018/2019 година е въведен механизъм за определяне броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, който е разработен на базата на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. За периода 2020-2022 г. се предвижда запазване на общия размер на държавната гаранция за новоотпуснати кредити в размер на 50,0 млн. лв. Кредитирането на студенти и докторанти, като част от студентското подпомагане, дава възможност за повишаване на образованието на млади хора, които нямат възможност да осигурят сами средства за такси за обучение и средства за издръжка на обучението си.

Визията за развитието на науката в България за периода 2020-2022 г. се свързва с повишаване на качеството и международната разпознаваемост на научноизследователската и иновационната дейност. Акцентът се поставя върху финансиране на научни изследвания в приоритетни и конкурентни области за решаване на важни обществено значими предизвикателства, подпомагане на млади учени и осъществяване на съвместни научни изследвания с български учени в чужбина и привличане на водещи учени от чужбина. Средствата ще се разпределят между научните звена и колективи въз основа на оценка на научната им дейност и резултатите от нея чрез механизъм за диференциран ръст на средствата. Важен стимул за поддържане на високо научно ниво на изследователите е въвеждането на диференцирано заплащане, обвързано с постигнатите научни резултати.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Образование

Мария Габриел СНИМКА: Представителството на ЕК в България

Мария Габриел: Свързването на образованието с науката играе все по-голяма роля

Науката ни позволява да осъзнаем света около нас, но и самите ние да бъдем създатели. Затова образованието в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката, или както го наричаме още STEM образование, ще играе все по-голяма роля. Това заяви българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, образованието

СНИМКА: Архив

Изследване: 26% от учениците ни изобщо не четат книги

Около 26% от българските ученици изобщо не четат книги или четат много рядко. Данните са на Института за изследвания в образованието, базирани на изследването ПИЗА, предаде "Би Ти Ви". Близо 28% са учениците, които са посочили, че изобщо не четат за удоволствие. Почти една трета от анкетираните - 33%, посочват

Изложение Study in the Netherlands 2020

Изложение Study in the Netherlands 2020

Представители на три от най-влиятелните университети в Нидерландия – Tilburg University, Utecht University и University of Twente пристигат в България, за да се срещнат и да разговарят с кандидат-студентите, които се интересуват от възможностите за образование и реализация в страната на лалетата! Събитието

По пътя към успешната кариера в света на дигиталния маркетинг със SoftUni Digital 2.0

По пътя към успешната кариера в света на дигиталния маркетинг със SoftUni Digital 2.0

Днес абсолютно всички потребители обитават ежедневно онлайн пространството и го използват, за да удовлетворят редица свои нужди – от забавление до пазаруване, медицински услуги и др. Ето защо дигиталният маркетинг играе решаваща роля за успеха на всеки един бизнес. Той предоставя една динамична среда, която непрекъснато се обновява и подобрява

Проф. Димитър Димитров е новият ректор на УНСС

Проф. Димитър Димитров е новият ректор на УНСС

Проф. Димитър Димитров е новият ректор на УНСС. При гласуването на кандидатурата му на втори тур той получи 160 гласа "За". На първи тур проф. Димитър Димитров и другият кандидат за поста - проф. Валентин Гоев, получиха съответно 115 срещу 107 гласа "За", предава БГНЕС. Проф. Димитър Димитров е Ръководител на катедра „Национална и регионална

"Най-добрите университети" - изтегли от тук специалното приложение

"Най-добрите университети" - изтегли от тук специалното приложение

Изтегли от тук специалното приложение "Най-добрите

Последно от 24 здраве лого

Мнения

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от 168 часа лого

Последно от

Още от Образование

Русенският университет е сред десетте най-големи български университети

Русенският университет е сред десетте най-големи български университети

• Акредитирано държавно висше училище с осем факултета и три филиала - в Разград, Силистра и Видин; • Обучава повече от 8 000 студенти в 50 бакалавърски, над 80 магистърски специалности и в 50 докторски програми; • Предлага обучение за получаване на двойни дипломи с университети във Франция и Китай; • Има изградени партньорства по програма Еразъм+

Най-нови български приказки за деца

Най-нови български приказки за деца

Български приказки за деца на компактдиск, флашпамет, книжка с картинки за оцветяване и в илюстрации-картони „Забавни детски приказки 2“ автор: Владимир Наумов, художник: Мая Бочева За поръчка: www.myartfaces.com и тел. 0889 85 80 80 Героите от втората серия „Забавни детски приказки за слушане 2“ са предимно африкански животни

Учебна практика във вълнуващия свят, където се бутилират минерални води

Учебна практика във вълнуващия свят, където се бутилират минерални води

Даваме на гимназистите знания и нашето международно ноу-хау, казва Томас Кренбауер, главен изпълнителен директор на „Девин” ЕАД На 32 километра от Смолян, в сърцето на Родопите – в Девин, ученици от 12-и клас от местната гимназия по електротехника опознават от първо лице бизнеса за бутилиране на вода

Даровити ученици и студенти получиха стипендии „Лука Бекяров“

Даровити ученици и студенти получиха стипендии „Лука Бекяров“

За седма поредна година ученици от XI и XII клас и студенти бяха удостоени със стипендии „Лука Бекяров“ за високи постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендиите са учредени в памет на Лука Бекяров (1978-2013), чиито ерудиция, интелект и лидерски качества служат за пример на следващите поколения

Снимка: Десислава Кулелиева

Проф. Димитър Цанев, ректор на Националната музикална академия: Търсят ни много чуждестранни студенти, образованието ни е на високо европейско ниво

Наши възпитаници свирят и пеят по най-елитните сцени в света - Проф. Цанев, вие от въвеждането на рейтинговата система на висшите училища сте първи в професионалното направление "Музикално и танцово изкуство", как се постига това високо качество? - Високото качество се постига с висококачествена работа и с много грижи по всички сектори

Български магистърски програми сред водещите в международни класации

Български магистърски програми сред водещите в международни класации

Класацията на най-добрите магистратури в глобален мащаб (best-masters.com) на Eduniversal поставя българска магистърска програма по туризъм на 15-то място в света В класацията сред най-добрите 1000 университета в света на рейтинга Eduniversal Best Masters (best-masters.com) за четвърта поредна година магистърската специалност на Висше училище по

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber