Нови райони, за да има финансиране от ЕС и след 2020 година

https://www.24chasa.bg/novini/article/6735635 Нови райони, за да има финансиране от ЕС и след 2020 година Нови райони, за да има финансиране от ЕС и след 2020 година www.24chasa.bg

Кой от 3-те варианта ще бъде избран, ще стане ясно в края на 2018 г., когато приключва общественото обсъждане

Нови райони ще има в България, а колко ще са те, ще се реши след няколкомесечно обществено обсъждане.

Целта на промяната е да бъдат създадени силни и жизнени райони, които да са добре обособени географски и стабилни като брой на населението. Промените трябва да създадат и по-добри условия за европейско финансиране след 2020 г.

Работна група с участие на експерти от различни институции предлага 3 нови варианта – с шест, пет или четири района. Кой от тях ще бъде избран, ще стане ясно в края на 2018 г., когато ще приключи общественото обсъждане.

Новото прекрояване на страната не засяга области и общини. Уедряването на сегашните 6 района за планиране се налага, за да може да се кандидатства за еврофинансиране.

Според изискванията на ЕС в един район за планиране задължително трябва да живеят минимум 800 000 души и максимум 3 милиона.

В Северозападния регион населението е по-малко от 800 000 души, а Северният централен е с 805 000 и се очаква през тази година да падне под минимума. Южният централен район, чийто център е Пловдив, е с население над 3 млн. души.

“Целта ни е да създадем силни и жизнени райони, които са по-добре географски обособени и разположени по основни оси на развитие. Да са със силни, достъпни и притежаващи капацитет и възможности центрове на райони”, каза регионалният министър Николай Нанков наскоро. Прекрояването на районите се прави и заради програмите, които ще бъдат съфинансирани от европейските фондове след 2020 г.

Първият вариант предвижда 5 района.

Разликата от досегашните е, че се премахва Северният централен и се разделя между Северозападния, към който отиват Великотърновска и Габровска област, и Североизточния, който се разширява с Русе и Разград.

Така вторият ще обхване областите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен. В него център ще е Варна.

В Северозападния влизат областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

В Югозападния са областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, в Южния централен - Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян. Югоизточният включва Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол.

Вторият вариант разделя България на четири.

В Югозападния са областите Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник.

Тракийско-Родопският район ще обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

В Черноморския район ще влязат областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен.

Областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра ще формират Дунавския район.

Има и трети вариант, който предвижда запазване на 6-те района, но с променен обхват.

В Западния район ще се включват областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и Враца.

Северният централен район ще обхване областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. Премествания ще има и в останалите четири района за планиране.

Вариантите са разработени в края на 2017 г. от междуведомствена работна група по инициативата на МРРБ, включваща представители на Министерския съвет, на президентството, министерства с отговорности по управлението на европейските фондове, НСИ, Националното сдружение на общините, Националния център за териториално развитие, БАН.

И трите предлагани варианта са съобразени с критерии като устойчивост на населението поне до 2040-2045 г., хомогенност, географска обособеност и функционални специфики.

На този етап вариантите не съдържат предложения за определяне на центрове и наименования на районите. Този въпрос предстои да бъде решен чрез обществено обсъждане и дискусионни събития, които се планират от МРРБ на регионално и национално ниво.

Окончателното одобрение ще бъде дадено от Народното събрание и Министерския съвет.

Предложенията не предвиждат промени на границите на области или смяна на административните им центрове.

Ще се рашава и дали София да е част от по-голям Югозападен район. В този случай обаче може да има ограничено финансиране от ЕС заради по-добрите социално-икономически показатели на столицата. 

Отделянето на София в самостоятелен район пък поставяло столицата в по-неблагоприятни условия за бъдещ достъп до еврофондовете и щяло да засили тенденциите за развитие на националната територия по модела “краен моноцентризъм”.

В момента България е разделена на шест района - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.

Северозападният район

има 51 общини

По данни на НСИ в края на 2016 г. там са живели 769 623 души, или 10,84% от общото население на страната. За 10 г. - от 2001 до 2011 г., населението намалява със 188 010, или с 18,5%. Тази тенденция е устойчива и до 2016 г. хората намаляват с още 66 978.

Има сходни показатели с четири от останалите райони по степен на икономическо развитие (с изключение на Югозападния район, който е в по–благоприятно положение).

БВП на човек от населението в 2016 г. е 10 009 лв. спрямо 13 206 лв. средно за страната. Покупателната способност за 2015 г. възлиза на 29% от средната за ЕС.

Най–висок дял в брутната добавена стойност, произвеждана от регионалната икономика, имат услугите -. 55%. Индустрията дава 33%, което е по–високо от средното за страната (27,8%). Селското стопанство има дял от 12% и е значително по–висок от средния за страната (4,7%). По данни на НСИ през 2015 г. преките чуждестранни инвестиции нарастват до 620 млн. евро, което е с над 30% над нивата от 2007 г. Основен принос в този растеж имат Плевен и Ловеч.

Северният централен

район обхваща 36 общини

с 805 441 души. БВП на човек от населението за 2016 г. е 9111 лв. Покупателната способност за 2015 г. е 33% от средната стойност за ЕС.

Най–висок дял в брутната добавена стойност и тук имат услугите. Индустрията дава една трета, а делът на селското стопанство е значително по–висок от средния за страната (4,7%).

По данни на НСИ през 2015 г. преките чуждестранни инвестиции в района нарастват до близо 900 млн. евро, което е двойно спрямо нивата от 2007 г. Основен принос имат Русе и Габрово.

Районът има три изразени направления за развитие от европейско значение – това са транспортен коридор Ориент/Източносредиземноморски, Рейнско–Дунавски транспортен коридор, както и частта от международната транспортна ос ТРАСЕКА по направлението Русе - Варна и връзката между река Дунав и Черно море. Има и ясно очертани зони и маршрути, които са с потенциал за развитие на разнообразни форми на туризъм.

35 общини с 939 262 души

население има в

Североизточния район

БВП на човек е 10 629 лв., а покупателната способност е 39% спрямо средните европейски нива.

Най–висок дял в брутната добавена стойност отново имат услугите (64%). Индустрията дава 29%, което е по–високо от средното за страната, същото се отнася и за дела на селското стопанство.

По данни на НСИ през 2015 г. преките чуждестранни инвестиции в района нарастват до 2, 272 млрд. евро, което е с над 35% над нивата от 2007 г. Основен принос има Варна.

Североизточният район с Варна и няколко курорта има водещо място сред районите в развитието на туризма за 2015 г. Делът от общите приходи от туризъм възлиза на 31 на сто, а в района се намира 30,1% от легловата база на страната.

33 общини с 1 046 125

души, или 14,7% от

населението на страната,

има в Югоизточния район

През 2015 г. преките чуждестранни инвестиции нарастват до 2, 897 млрд. евро, което е с над 50% над нивата от 2007 г. Основен принос в този растеж имат Бургас и Стара Загора.

Най–висок дял в брутната добавена стойност, произвеждана от регионалната икономика, традиционно имат услугите (52%). Тук обаче индустриалният е значително по-голям от останалите - 42%, за сметка на по-малкия принос на селското стопанство (6%).

БВП на човек от населението е 11 623 лв. през 2016 г., а покупателната способност е 39% от средноевропейското ниво.

1 426 064 души живеят в

Южния централен район,

който обхваща 57 общини. През 2015 г. чуждестранните инвестиции тук в нарастват с над 60% до 2,443 млрд. евро спрямо 2007 г.

Основен принос в този растеж имат областите Пловдив и Пазарджик. С най–висок дял в брутната добавена стойност на местната икономика отново са услугите (55%). Но и тук индустрията има сравнително висок дял (38%), а на селското стопанство се падат 7% на сто.

БВП на човек от населението за 2016 г. е 9230 лв. спрямо средно 13 206 лв. за страната. Покупателната способност възлиза на 33% от средната стойност за ЕС.

Северозападният ще развива туризъм, Северният централен се обвързва с Букурещ

Северозападния район да се използват предимствата като природния потенциал и културните паметници за развитие на туризма, посочват експерти в доклада за районите. Имало множество културно исторически паметници, както и кандидати за ЮНЕСКО - пещера Магурата, карстовия природен резерват “Враца” и Белоградчишките скали. Други забележителности били крепостта Баба Вида, Белоградчишката крепост, кулите на “Куртпашови” и на “Мешчиите” във Враца, средновековната крепост Хисаря, квартал “Вароша” в Ловеч, възрожденските сгради в Тетевен и Троян, множество манастири, както и част от парк “Централен Балкан”.

Според експерти крайбрежните територии на река Дунав имат потенциал за нови производствени зони. Икономиката може да се специализира в транспортните услуги и логистиката, като се натоварят пристанищата край Лом, Видин и Оряхово. Според анализа земята е плодородна и може да се развива интензивно земеделие и биоземеделие. В период като сегашния, в който страната ни председателства Дунавската стратгия на ЕС, администрацията и организации от района могат да се включат по-активно в нови партньорства.

Добри перспективи за трансгранично коопериране Русе-Гюргево и обвързване с Букурещ предлагал Северният централен район.

Доизграждането на магистрала “Хемус” и скоростен път Русе-Маказа ще допринесе за подобряване на свързаността в региона и със съседните. Така ще се повиши икономическата активност. Възможността за изграждане на още един мост при Русе над Дунав ще стимулира общото икономическо развитие на района и трансграничното сътрудничество. Експертите посочват и потенциалното изграждане на интермодален терминал в града.

За градските центрове има инвестиционни програми в рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на съответните общини, финансирани по програма “Региони в растеж”. Общините могат да кандидатстват с проекти по няколко приоритетни оси. Направленията са енергийна ефективност на сгради, обновяване на социалната, културната и образователната инфраструктура, подобряване на градската среда.

Финансиране е насочено и към деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни.

Програмата ще помага и за разработване на цялостни интегрирани туристически продукти. При тях възстановителните дейности по обекти на културното наследство от национално и световно значение ще бъдат съпътствани от инфраструктурни и маркетингови дейности. Ще има генериращи приходи дребномащабни инвестиции в рамките на културната атракция или пряко свързани с нея, посочват експертите.

Морската индустрия най-подходяща за Югоизтока и Североизтока

“Използване на уникалния за района потенциал за развитие на морската индустрия чрез обвързаност на всички дейности и формиране на клъстери”, се посочва в доклада в частта му за Североизточния район.

Там напредък може да се постигне, ако се използват възможностите, свързани с активно участие в Черноморското икономическо сътрудничество и с привличане на чуждестранни инвестиции.

Експертите отбелязват, че има силно развит морски туризъм, благоприятни природни фактори, изградена туристическа база и инфраструктура. Традиционен е опитът в предоставянето на сезонни туристически услуги.

За да се предлагат още по-успешно, е необходимо подобряване на наличната транспортна инфраструктура. Това са международното летище и международното пристанище във Варна, както и жп линии.

Територията на Североизточния район се отличава с изключително богати на биоразнообразие природни паркове и резервати. Тук се намират над 130 защитени територии и местности и 2 природни парка, се припомня в анализа.

Няколко индустриални сектора се представят като добре развити.

Те са свързани с химическа промишленост, транспортно машиностроене, изделия от минерални суровини, хранително-вкусова промишленост на основата на растениевъдство и зърнопроизводство. В доклада се препоръчва активно участие в интегрираната морска политика на ЕС и междурегионалното сътрудничество в Черноморскта зона.

За Югоизточния район посочените основни предимства и възможности за развитие са:

- активно участие в Черноморското икономическо сътрудничество и за привличане на чуждестранни инвестиции;

- развита индустрия в приоритетни за страната сектори - машиностроене, мехатроника, енергетика;

- осъществяване на интермодален транспорт по въздух, море и суша;

- наличен силно развит морски туризъм, благоприятни природни фактори, изградена туристическа база и инфраструктура и традиционен опит в предоставянето на сезонни туристически услуги;

- активно участие в интегрираната морска политика на ЕС;

- междурегионално сътрудничество в Черноморска зона;

- използване и подобряване на наличната транспортна инфраструктура – международно летище, международно пристанище и жп линии, за реализиране на комбинирани превози. (24часа)

Южният централен район подходящ за икономическа зона, Югозападният имал концентрация на ресурси

Благоприятното транспортно-географско положение и пресичащи се транспортни коридори, които интегрират района в европейски и международен план, е едно от предимствата на Южен централен район, се посочва в доклада на работната група.

В него имало и голям агроекологичен потенциал, в това число развиването на научно изследователски центрове и кадри.

Сравнително равномерно разпределената градска мрежа на територията на района давала възможности за достъп на населението от периферните градски територии до услугите и възможностите в градовете.

Имало добри предпоставки и за активно трансгранично и транснационално сътрудничество.

Друго направление с потенциал било развитието на силен образователен и научно изследователски сектор там.

Като значителен се оценява потенцзиалът за допълнително разрастване на икономическата дейност и заетостта чрез “Тракия икономическа зона”.

Сред основните предимства и възможности за развитие на Югозападния район са:

ьна района по направленията на европейскиь, границата с три държави и относително добре развитата транспортна мрежа. - чрез тях има възможност за развитие на трансгранично и международно сътрудничество;

- развитието на икономическите и културни връзки и сътрудничество, чрез използването на столицата София като национален и европейски административен, икономически и културен център;

- силната концентрация на ресурси - финансови, материални и човешки, правят района привлекателен за развитие на бизнес и иновации;

- доизграждането на автомагистрала “Струма” щяло да подобри свързаността на района и да повиши икономическата значимост, особено на южната му част;

- можело да се развиват различни форми на туризъм - културен, планински, спа, екологичен, спортен, селски, ловен и конгресен. (24часа)

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Бизнес

Разглеждат отделно финансовите отчети, облекчават фирмите при вписванията

През 2018 г. забавянето било преодоляно чак през октомври Годишните финансови отчети на фирмите ще се разглеждат отделно от другите заявления. Това предвиждат обявени за обществено обсъждане промени в закона за Търговския регистър. Това се отнася и за декларациите, които се подават от фирми без дейност. От 1 януари 2018 г.

Украйна и Израел се споразумяха за свободна търговия

Украйна и Израел подписаха междуправителствено споразумение за създаването на зона за свободна търговия. Официалната церемония се състоя днес в Ерусалим и бе предавана пряко по украинския "Канал 5", съобщи ТАСС. Президентът на Украйна Петро Порошенко заяви преди подписването, че споразумението ще доведе до подобряване на живота на народите на

България е трета в ЕС по нисък дълг и втора по излишък в бюджета

България запазва третата си позиция за най-ниско съотношение между държавен дълг и брутен вътрешен продукт (БВП) сред страните от Европейския съюз (ЕС). Това показват данните на Евростат за третото тримесечие на 2018 г. За месеците от юли до септември задълженията са 23,1% от брутния продукт. За сравнение за същия период на миналата година

Франция глоби "Гугъл" с 50 млн. евро заради неправомерна обработка на лични данни

Франция глоби "Гугъл" с 50 млн. евро заради нарушения на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), предаде "Дневник". Според отговорния орган компанията обработва неправомерно данните на потребителите – тя не им дава достатъчна информация за целите си; когато има информация, тя е трудно достъпна и неразбираема; и полученото по този начин

При “Енерго-Про” електромерите са отчетени коректно

Потреблението на клиентите на “Електроразпределение Север”, част от групата “Енерго-Про Варна”, е отчетено коректно. Това констатираха проверяващите експерти на Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката по време на проверка през изминалата седмица, съобщават от компанията.

Международният валутен фонд: По-ниски цени на петрола през тази и следващата година

Международният валутен фонд понижи прогнозите си за цените на петрола през 2019 и 2020 година. Прогнозата е публикувана в доклада World Economic Outlook, предаде БНР. Според нея през 2019 година цените на суровината ще се понижат до $58,95 при средна цена за 2018 година $68,58. За 2020 година Фондът прогнозира цена от $58,74 за барел.

Последно от логоЗДРАВЕ

Мнения

Последно от лого

Последно от

Последно от лого

Последно от

Още от Бизнес

3,8% ръст на рекламата през 2019 г., 6,9% - за България

Дигиталните медии отново най-важни за глобалните рекламни инвестиции Два пъти по-голям ръст на рекламата в България, отколкото по света - това предвиждат пазарни анализатори за 2019 г. Звучи оптимистично, макар че очакваната прогноза е, че растежът ще е по-малък, отколкото е бил през 2018 г. Рекламните инвестиции в световен мащаб се очаква да се

“Спящите акции” втора серия

Държавата прави нов опит да ги раздвижи Бонови книжки, собственост на над 2,5 милиона души за 2-3 млрд. лв. да излязат от регистрите на Централния депозитар, да започнат да носят доход на притежателите си и да раздвижат капиталовия пазар. Това е идеята, записана в Концепция за личните сметки, която финансовото министерство обяви за обществено

Показват дрон пръскачка на агроизложение в Пловдив

Комплексни решения за селското стопанство предлага международната изложба "Агра 2019", която ще се проведе от 20 до 24 февруари в Пловдив. Тя ще бъде по-мащабна от миналогодишната, тъй като изложителите ангажират по-големи площи, за да представят повече новости в бранша. Компаниите от света на агробизнеса променят тренда на предлаганите изделия.

Как се купува реклама с програматик

Не просто реклама за всички, а само за онези, които имат нужда от нея в точно определен момент - това е един от най-новите начини за дигитално и автоматизирано купуване на реклама, наречен програматик. И тъй като все още е нещо ново и недобре познато, “Диджитъл маркетинг груп” организира втора конференция с български и чужди специалисти - The

Фитнес център подготвя шампиони по културизъм

Треньорите изготвят хранителни и тренировъчни режими Фитнес в Добрич подготвя шампиони по културизъм на световно ниво. За това разказва Деян Роев, който е един от собствениците на спортните зали My fitness. Със съдружника му Станимир Стоянов отварят първата зала през 2011 г. Роев споделя, че в основата на успеха им е екипът от хора,

Канадска компания щяла да сее коноп у нас. Министерство на здравеопазването: Не са ни искали разрешение

Kанадската компания International Cannabis Corp (ICC) обяви в края на 2018 г., че е сключила обвързващо споразумение за придобиване на фирмата Balkan Cannabis Corp., която твърди, че контролира в България терени от общо 15 хиляди хектара (150 000 декара) за производство и преработка на канабис, включително за медицински цели.

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber