Съдия Хинов: Екзекуцията на спецсъда и заточението на неудобни съдии са безпрецедентни

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9770408 Съдия Хинов: Екзекуцията на спецсъда и заточението на неудобни съдии са безпрецедентни Съдия Хинов: Екзекуцията на спецсъда и заточението на неудобни съдии са безпрецедентни www.24chasa.bg
Магистрати протестират пред Съдебната палата в София срещу предложените поправки в закона, с които да се закрие спецсъдът и спецпрокуратурата.

СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Магистрати протестират пред Съдебната палата в София срещу предложените поправки в закона, с които да се закрие спецсъдът и спецпрокуратурата. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Доколко съответства предложението за закриване на

специализираните съдилища с правото на ЕС, в частта,

касаеща преназначаването на съдиите в тези съдилища

 

В 45-ото народно събрание бе внесен законопроект за изменение на Закона за съдебната власт и на Наказателнопроцесуалния кодекс; неговото съдържание е закриването на Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд и съответните им прокуратури. Изготвен е и механизъм за преместване на съдиите от тези съдилища в други юрисдикции.

България е член на Европейския съюз и затова следва да осигури определено ниво на независимост на съдебната власт.

Същевременно законопроектът за изменение на Закона за съдебната власт не е неуязвим за критики, свързани с оказване на неправомерно въздействие върху съдиите, работещи в тези закривани юрисдикции, което пряко се отразява на тяхната независимост. И по-конкретно предвиденият механизъм за преназначаване напомня на сходни законодателни решения, приети от Полша, за които Съдът на ЕС вече се е произнесъл, че противоречат на правото на ЕС.

В § 35 от законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт се създава следният механизъм за преназначаване:

- в едноседмичен срок съдиите от закритите съдилища подават искане за възстановяване на длъжността, на която са били преди назначаването си в Специализирания и Апелативния специализиран наказателен съд, респективно да бъдат преместени в друг окръжен или апелативен съд, посочени в списък;

- тези, които са заявили възстановяване на старите си места, се възстановяват;

- останалите са предмет на подбор съобразно определените места (определени с оглед на натовареността на съответните окръжни и апелативни съдилища) и съобразно класирането от специална комисия;

- след това съдийската колегия приема решение за преместване на съответните съдии съобразно определените места в окръжните и апелативните съдилища и съобразно класирането им от комисията по поредността на заявените от тях желания и след тяхно писмено съгласие;

- ако липсва такова съгласие, тези съдии се възстановяват на длъжността, на която са били преди назначаването си като съдии в Специализирания и Апелативния специализиран наказателен съд.

Така

се оказва, че

един съдия може

да бъде

принудително

преместен в

друг съд или

дори уволнен

След закриването на специализираните съдилища му се предлага длъжност в друг съответен съд; ако не е съгласен, то се възстановява на длъжността му преди назначаването му като съдия. Тоест., ако преди това е работил като прокурор или следовател, той губи качеството си съответно на съдия или прокурор. В този смисъл е и § 14 от ПЗР на законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, където изрично се посочва, че започнатите дела се продължават от същия съдебен състав – но само “ако съдията е запазил качеството си на такъв”.

Необходимо е да се направи преглед на практиката на Съда на ЕС за подобно принудително уволняване на съдии.

По С-192/18 предмет на иска на комисията е

полската правна

уредба,

при която е предвидено намаляване на пенсионната възраст на съдиите (засягаща най-вече тези от Върховния съд, които са разглеждани като неудобни от спечелилата изборите политическа сила), което води до тяхното уволнение; при все това при подадена молба до министъра на правосъдието (а след изменение на закона - молбата до Националния съдебен съвет) той може да разреши на съдията да продължи да правораздава, с оглед на “рационалното използване на персонала на общите съдилища и нуждите, произтичащи от натовареността на отделните съдилища” – чл. 69 ал. 1б от Закона за общите съдилища и чл. 30 ал. 2 от Закона за Върховния съд.

Съдът на ЕС разглежда тази законодателна реформа от гледна точка на опазването на независимостта на органи като полските общи съдилища, на които е възложена задачата да тълкуват и прилагат правото на Съюза. – т. 85.

Съдът на ЕС акцентира на значението на абсолютно необходима свобода на съдиите от всякаква външна намеса или натиск, (която) изисква установяването на някои гаранции, като несменяемостта, чието предназначение е да защитят лицата, изпълняващи правораздавателна функция – т. 112.

След това продължава: “Принципът на несменяемост изисква по-специално съдиите да могат да останат на служба, докато не достигнат задължителната пенсионна възраст или до края на техния мандат, когато той е за определен срок. Без да е абсолютен по своя характер, този принцип може да се дерогира само по легитимни и императивни съображения и при спазване на принципа на пропорционалност. Ето защо е общопризнато, че съдиите могат да бъдат освободени от длъжност, ако не са в състояние да продължат да изпълняват функциите си поради неспособност или сериозно нарушение на задълженията си и при спазване на съответните процедури” – т. 113.

Освобождаването от длъжност на съдиите следва: да включват необходимите гаранции за пълното избягване на риска от използване на подобен режим като

система за

политически

контрол

на съдържанието на съдебните решения – т. 114.

По-нататък Съдът на ЕС акцентира на кардиналното значение на принципа на несменяемост, (поради което) изключение от същия е допустимо само ако е оправдано от легитимна цел и е пропорционално с оглед на постигането й, както и при условие че не поражда основателни съмнения в съзнанието на страните в производствата относно неподатливостта на съответните съдилища на външни фактори и неутралността им по отношение на противопоставящите се интереси – т. 115

Съвсем очаквано, Съдът на ЕС приема, че тази полска уредба не отговаря на тези изисквания – т. 121. Причина за това не е обстоятелството, че министърът на правосъдието преценява, дали да даде разрешение на съдията да продължи да правораздава – т. 119, а липсата на ясни критерии при даване на такова разрешение, съпроводено с липса на мотивиране на това разрешение, а също така и с липса на съдебен контрол.

Подобно е и решението по С-619/18 и С-624/18.

На пръв поглед § 35 от законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт избягва пороците, допуснати от полските управляващи при формирането на удовлетворителен за тях съдебен орган. А именно, съобразно този законопроект, подборът се извършва от съдии от ВКС въз основа на критерии, които са сходни с конкурсите за повишаване (макар и да не е предвидено мотивиране на тяхното решение); предвидена е възможност за обжалване (макар и пред очевидно извънреден съд, съставен ad hoc, без аналог до настоящия момент – относно създаването на нов специален орган, който да контролира отстраняването на неудобните съдии и назначаването на нови съдии, вж. С-624/18).

Но остава основният проблем – пряко въздействие върху независимостта на съдията, който е изправен пред алтернативата – или да се съгласи да бъде преместен в друг съответен съд, или да бъде уволнен като съдия (и да бъде върнат на длъжността, която е заемал преди назначаването му като съдия). Така този съдия е подложен на натиск за принудително преместване в друг, нежелан от него, съд. Това несъмнено е форма на

съществено

въздействие

върху

независимостта

на съда

А тази независимост, както посочва Съдът на ЕС, е нужна, за да се осигури определено качество при прилагане на правото на ЕС.

Съвсем очевидно е, че именно Специализираният наказателен съд има водеща роля в прилагане на правото на ЕС – както относно броя и значението на отправените преюдициални запитвания, така и относно сезиране на ВКС, НК, относно определени въпроси, свързани със съответствието на националния закон с правото на ЕС.

Закриването на този съд с принудителното преместване на съдиите в него (или уволнението им, ако се противопоставят на това преместване) ще доведе до въздържане, както от потърпевшите съдии, така и от всички останали, да прилагат правото на ЕС, включително и като оставят без приложение противоречащите им национални норми.

Следва да бъде припомнено, че чл. 227 от Закона за съдебната власт предвижда принудително командироване в друг съд само при “изключителни случаи” и за определен срок – до 3 месеца. Също така не предвижда незабавно уволнение за съдията, който е отказал такова командироване. Следователно

законопроектът

е в очевидно

несъответствие

с общия режим за принудително преместване на съдии. Това е ново доказателство, че същият предвижда и третиране на определена категория съдии, което пряко накърнява тяхната независимост.

Този законопроект представлява

откровена форма

на саморазправа

от страна на

новите

управляващи

с неудобните

им съдии.

Той погазва самата идея за обективно и независимо правораздаване, като по своето естество има сплашващ ефект. Занапред за всеки един съд ще може да се вземе решение, че вече не е нужен – като на съдиите от този съд се предостави алтернативата – или отиват там, където им казват, или пък се уволняват. Това е очевидно отрицание на принципа за разделение на властите, доколкото чрез отричане на принципа за несменяемост се отрича и независимостта на съдебната власт. Съдебни решения, срещу които не може да се отправи юридическа критика, се наказват чрез институционални промени – съответният съд се закрива, а съдиите принудително се преместват в други съдилища по избор на недоволните управляващи под заплаха за уволнение, ако не са съгласни с такова преместване.

Всяко недоволство на управляващите от дейността на специализираните наказателни юрисдикции би следвало да има законосъобразна проявна форма. А именно търсене на отговорност за конкретни съдебни актове, ако при постановяването им е било извършено престъпление или друго тежко правонарушение; промяна на закона, така че установените пороци да станат невъзможни; промяна в компетентността на съответния съд, така че определени чувствителни въпроси да бъдат възложени на друг съд. Всички тези мерки, макар и оспорими, все пак влизат в рамките на нормалното взаимодействие между независимите власти.

Ала екзекуцията на специализираните съдилища, съпроводена със заточение на неудобните съдии, са мерки, които нямат аналог в последните три десетилетия. Крайният резултат е отричане на независимостта на съда.

В заключение: както откриването, така и закриването на нови съдебни юрисдикции следва да бъде обусловено от обективни фактори – посрещане на нови обществени нужди в сферата на правораздаването. Ако към определена съдебна юрисдикция са отправени критики, свързани с качеството на постановените съдебни актове, то мерките за въздействие следва да бъдат насочени именно в тази насока. Тези мерки са промяна на закона или търсене на лична отговорност от съответния съдия, ако при постановяване на акта си е извършил правонарушение.

Съдебна юрисдикция се закрива поради липсата на необходимост от съществуването ѝ, а не

с цел наказание

на работещите

там съдии

Затова и при закриване на съдебна юрисдикция на съответните съдии би следвало да се предостави възможност сами да изберат в коя съответна друга юрисдикция да продължат работата си. Само в този случай въпросът дали с това закриване на юрисдикцията се засяга тяхната независимост, не би бил поставен с такава острота.

Спечели безплатна реклама на стойност 10 000 лв за твоя бизнес!

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Мнения

Защо Радев е алтернативата - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Защо Радев е алтернативата - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Българският език и речниците

Българският език и речниците

Анри Кулев нарисува как изглеждат свързаните фирми

Анри Кулев нарисува как изглеждат свързаните фирми

Кирил Вълчев

За длъжностите на журналистите

ВИДЕО: YOUTUBE/24 ЧАСА

Как да се намалят катастрофите край с. Микре (ВИДЕО)

ПРОФ. ПЛАМЕН КИРОВ

Проф. Пламен Киров: Загрижени сме да спазваме чужди закони, а не собствените

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber