Юлия Ненкова: Бизнесът да е спокоен - няма да претърсваме домовете на мениджъри

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9569592 Юлия Ненкова: Бизнесът да е спокоен - няма да претърсваме домовете на мениджъри Юлия Ненкова: Бизнесът да е спокоен - няма да претърсваме домовете на мениджъри www.24chasa.bg
ЮЛИЯ НЕНКОВА
ЮЛИЯ НЕНКОВА СНИМКА: 24 часа

При нарушаване на конкуренцията глоби ще могат да се събират и в чужбина, казва председателят на Комисията за защита на конкуренцията

Още акценти: 

Винаги извършването на проверка ще се предхожда
от съдебно разрешение, което дава допълнителна правна
сигурност за проверяваните предприятия

Постигна се много висока събираемост на вземанията на комисията

Ще осигурим пълна прозрачност и разяснения на условията, при които може да бъде отказано разглеждането на жалби

- Промените в Закона за защита на конкуренцията, приети преди седмици, предизвикаха широк отзвук. На какво се дължи тази реакция, г-жо Ненкова?

- През последните години се наблюдава засилена законодателна активност на ниво Европейски съюз в областта на конкурентното право. След като бе осъществена преди години революционна децентрализация на правомощията на Европейската комисия, следващата стъпка сега е засилване на правомощията на националните органи по конкуренция, за да разполагат те с всички необходими средства за разследване и вземане на решения, както и за налагане на имуществени санкции и глоби. Хармонизират се също режимите за освобождаване от санкции при съобщаване на тайни картели и се въвеждат нови правомощия, свързани със засилено трансгранично сътрудничество. Така например наложена имуществена санкция вече ще може да бъде събирана и на територията на друга държава членка, в която нарушителят има активи или корпоративно присъствие.

- Друга част от промените засягат нелоялните търговски практики. Как те ще спрат подобни действия?

- В приетите изменения са транспонирани текстовете на директивата относно нелоялните търговски практики. Изброени са всички абсолютно и условно забранени практики, когато по-големи и по-мощни търговски партньори се опитват да налагат определени споразумения, които са в тяхна полза при сделки за продажба на храни и селскостопанска продукция.

Отдавна на ниво ЕС се търси защита на селскостопанското производство, което е особено несигурен отрасъл поради зависимостта си от биологични процеси и от метеорологичните условия. Не на последно място с промените в ЗЗК бе променен и текстът, който се прилага при осъществяване на контрола върху концентрациите между предприятия. Т. нар. тест за съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция дава много по-точна оценка на ефекта на концентрацията върху националния пазар или обособена част от него.

Всички изброени законови промени на практика ще позволят на КЗК да бъде още по-ефективна в своите проучвания, да разполага с достатъчно инструменти за събиране на информация и да прави много по-достоверни заключения. Защитата срещу нелоялните търговски практики ще осигури по-обективни критерии за оценка на поведението на договарящите се страни. Очакваме ползи също от международното сътрудничество за връчване на актове и съобщения в други държави членки, за увеличаване на възможността за трансгранично събиране на информация.

- Сдружението на големите търговски вериги изрази недоволство от някои промени. Те са за проверките на място и включване на някои допълнителни забранени практики. Има ли основание за подобна критика?

- В резултат на проведено обществено обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) получихме няколко изцяло подкрепящи становища и други, в които бяха изразени опасения от предстоящите промени. Опасенията бяха свързани основно с извършването на проверки в търговски и нетърговски помещения, с определения размер на имуществени санкции, както и с допълване на някои забранени практики извън предвиденото в директивата. Бих искала да подчертая, че Комисията за защита на конкуренцията взе под внимание изразените становища и някои от тях бяха приети.

Например при нелоялните търговски практики отпадна възможността за извършване на проверки в домовете на управители при съмнения за такива практики, както и налагането на санкция на икономическия правоприемник на нарушителя.

Проверките на място са способ за събиране на информация, като разрешението за тяхното извършване остана изцяло по досегашния ред на закона. Винаги извършването на проверка ще се предхожда от съдебно разрешение, което не само уеднаквява режима, но и дава допълнителна правна сигурност за проверяваните предприятия. Да не забравяме, че сме получавали и откази от съда за извършване на проверки.

Бяха добавени няколко забранени практики извън директивата, което породи недоволство. Те обаче са констатирани от нас в хода на проучвания и са нерядко срещани. Ето защо предложихме тяхното включване. Според нас това ще засили защитата на малките търговски оператори срещу налагане на условия при закупуването на селскостопански и хранителни продукти. Радвам се, че сдруженията на производителите на храни подкрепиха тези предложения, което е свидетелство, че вървим в правилна посока. По отношение на размера на имуществените санкции за тези практики той претърпя промени, тъй като бяха взети предвид аргументите на сдруженията на предприятия в сектора.

- По време на обсъждането на законопроекта в Народното събрание имаше възражения срещу определените прагове, при достигането на които ще се прилагат новите разпоредби за забранени нелоялни практики. Разумно ли е те да останат?

- Така е, това беше един от текстовете, за които имаше предложения да отпадне. Всяка държава има право да реши дали да възприеме в националното си законодателство годишния оборот като критерий по отношение на субектите и съответно обхвата на приложение на националния си закон. Нееднократно сме изразявали позиция, че въвеждането на конкретни прагове на оборотите създава обективни критерии именно за определяне на преговорната сила на всеки един от участниците. По този начин ще се санкционира поведение на купувач, който действително притежава по-голяма преговорна сила. Следва да се има предвид, че не се въвежда минимален праг за оборота на доставчиците.

- Очаквате ли завишаване на броя на производствата по новите разпоредби за нелоялните търговски практики?

- По отменената глава 7а на закона от 2015 г. до момента КЗК се е произнесла с около 30 решения. Отменените текстове осигуряваха защита, подобна на новите за нелоялни търговски практики. Броят на постановените актове обаче показва липсата на ефективност. Новите разпоредби съдържат по-обективни критерии за определяне на преговорната сила. В тях конкретно са изброени забрани за нелоялни търговски практики, представляващи злоупотреба с преговорна сила в сектора на селскостопанските и хранителните продукти.

- Какво на практика означава, че КЗК ще може да отказва образуване на производство?

- Целта е комисията да използва ефективно ресурсите си и да насочи усилията си към борба с антиконкурентни и нелоялни търговски практики, които нарушават сериозно конкуренцията на националния и на общия пазар. Предвидено е да бъде отказано образуване на производство в случаите, в които, макар да е постъпило редовно искане, същото попада извън определените приоритети.

Критериите за приоритизиране ще залегнат в правила, които комисията ще приеме и ще публикува на своята интернет страница. Ще осигурим пълна прозрачност и разяснения на условията, при които може да бъде отказано разглеждането на жалби. Най-важно е да определим приложимите критерии. Няколко държави от ЕС имат от години системи за приоритизиране на случаи, за нас това предстои да бъде въведено. За гарантиране на правната сигурност се предвижда отказът за образуване на производство да може да бъде обжалван по съдебен ред. На първо време не очакваме да има случаи, които ангажират прекомерно ресурсите на комисията за разследване на сериозните антиконкурентни проблеми.

- До каква степен въвеждането на новия тест за оценка на концентрации ще измени подхода на КЗК при тези производства?

- Въвеждането на този тест се забави на национално ниво. Поне това е моето мнение. Той се използва от повечето държави от ЕС, защото е много по-обективен от теста за наличие или отсъствие на господстващо положение. До момента анализът на КЗК се фокусираше върху установяване дали ще се създаде, или ще се засили господстващо положение в резултат на дадена сделка.

Новият тест ще позволи да бъде изследван реалният ефект върху конкуренцията, като ще бъдат водещи при оценката обективни критерии като структурата на пазара, възможни алтернативи за избор на доставчици и клиенти, достъп до доставки или до пазари, технически и икономически прогрес, осигуряващ ползи за потребителите в резултат на концентрацията, тенденциите в търсенето и предлагането на съответните стоки и услуги.

- Условията на пандемия отразиха ли се на дейността на КЗК?

- През 2020 г. реално Комисията не спря да работи усилено и да осъществява ефективно своята дейност. КЗК организира и проведе заседания от разстояние, в резултат на което обемът на свършената работа през 2020 г. е сходен на предходната 2019 година. Изразено в цифри, може да бъде посочено следното: през 2020 г. са образувани над 900 производства пред комисията спрямо почти същия брой през 2019 г. - 1060. Постановени са над 1000 решения, с което се достига обичайният максимум на постановените актове през последните години. Обжалвани по съдебен ред бяха само около 30 решения, постановени по реда на ЗЗК. От началото на настоящата година мога да посоча, че се постигна много висока събираемост на вземанията на комисията, като са събрани от големи по размер имуществени санкции до малки глоби, наложени на физически лица. Постъпилите суми не са изцяло платени доброволно и част от тях е събрана по принудителен ред.

      CV

-  Родена на 7 юни 1957 г.

- Завършила право в Софийския университет “Св. Климент Охридски”

- Специализирала е в Тюленския юридически университет в САЩ

- Била е директор на дирекция “Правна” към Столичната община в периода 1999 - 2006 г.

- Била е председател на Надзорния съвет на Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол

- От 2006 до юли 2016 г. е зам.-кмет на Столична община по направление “Законност, координация и контрол”

- Избрана от парламента за председател на КЗК на 29 юни 2016 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Михаил и Константин Белчеви: Днес няма песни, които да съберат двама

Михаил и Константин Белчеви: Днес няма песни, които да съберат двама

Страхил Делийски: За мобилния избирател политиката е “краде или не краде”

Страхил Делийски: За мобилния избирател политиката е “краде или не краде”

Мирослав Ненков: Лекарите, които продават фалшиви COVID сертификати, са престъпници

Мирослав Ненков: Лекарите, които продават фалшиви COVID сертификати, са престъпници

Димитър Илиев - легенда на автомобилния спорт, експерт на “Продължаваме промяната”

Димитър Илиев: Най-важното е бъдещите шофьори да знаят как да спират в рискова ситуация

Георги Манзаров: Колективна безотговорност - нароени контролни органи и всеки отговаря донякъде

Георги Манзаров: Колективна безотговорност - нароени контролни органи и всеки отговаря донякъде

Историците проф. Искра Баева и проф. Николай Овчаров в изборното студио на "24 часа" СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Проф. Николай Овчаров и проф. Искра Баева в спор за Радев, Крим и Северна Македония

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber