Момчил Ройнев: Въпреки кризата БАЕЗ продължава да осигурява застрахователно покритие на българските износители

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/9419500 Момчил Ройнев: Въпреки кризата БАЕЗ продължава да осигурява застрахователно покритие на българските износители Момчил Ройнев: Въпреки кризата БАЕЗ продължава да осигурява застрахователно покритие на българските износители www.24chasa.bg
Момчил Ройнев
Момчил Ройнев

Все повече компании търсят нашите услуги, казва председателят на и изпълнителен член на УС. 

Винаги сме били отворени към клиентите, стараем се да бъдем надежден бизнес партньор

- Г-н Ройнев, как Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) работи в условията на пандемия и криза и как приключихте финансово миналата година?

- Пандемията от COVID–19 наложи да променим чувствително бизнес модела на работа и да вземем бързи и адекватни решения. От позицията на времето мисля, че се справихме добре, защото успяхме да подредим процесите така, че да продължим да работим с клиентите ни въпреки сложната ситуация, без това да се отрази на нормалния ритъм на работа.

БАЕЗ е създадена с цел осъществяване на националната стратегия в областта на външнотърговския обмен и реализиране на български инвестиции в чужбина, развитие на експортния потенциал на страната и повишаване на конкурентоспособността на износа на български стоки и услуги. Дружеството осъществява дейността си в две основни направления - застраховане за сметка на държавата по реда на Закона за експортното застраховане и за собствена сметка по Кодекса за застраховането. БАЕЗ е единствената застрахователна компания в България, която извършва застрахователна дейност съгласно Закона за експортното застраховане.

Дейността на БАЕЗ е важна, стимулираща мярка и целенасочена политика на правителството, насочена към българските износители, тъй като държавата гарантира изплащането на обезщетения посредством ежегодно заделяните средства в държавния бюджет. За тази цел и в съответствие със Закона за експортното застраховане предвидената сума в бюджета за предходната 2020 г. бе 120  000 000 лв.

Дружеството е планирало увеличение на заделените средства през следващите 3 г. с цел осигуряване на необходимото увеличение на нетния застрахователен капацитет на БАЕЗ. При прогнозирането са взети предвид прехвърлянето на пазарен към непазарен риск съгласно ПМС №112 от 28 май 2020 г. и разширяване на дейността на дружеството чрез надграждане на съществуващите застрахователни продукти с оглед икономическата криза в резултат от COVID–19.

За 2020 г. нетният застрахователен капацитет по Закона за експортното застраховане бе в размер на 1  140  000 000 лв. Към 31 декември 2020 г. дружеството е използвало 1  102  000 000 лв., което е 96%. Прогнозните финансови резултати на компанията за 2020 г. показват, че БАЕЗ ще приключи с положителен финансов резултат над 2  млн. лв.

- През март Брюксел реши да извади всички държави-членки на ЕС, от списъка на страни с пазарни рискове. Докога ще продължи тази мярка?

- Принципно при нормална икономическа среда застраховането на експорта за държави от ЕС и ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) е бизнес за сметка на БАЕЗ. Но след като ЕК реши пазарните рискове да бъдат временно третирани като непазарни, този бизнес бе прехвърлен за сметка на държавата. Гъвкавият модел за държавна подкрепа на бизнеса даде възможност да осигуряваме застрахователно покритие на българския експорт за сметка на държавата.

Първоначалната промяна бе продиктувана от анализ, който констатира, че в тази криза много бизнеси имат проблеми с ликвидността и не могат да обслужват задълженията си. В много държави съществуваше опасност да се отменят лимити по кредитното застраховане или застрахователните премии да достигнат нива, които бизнесът да не може да си позволи. Чрез сега действащата временна рамка за държавна помощ в подкрепа на икономиките ще се позволи кредитните застрахователи да поддържат адекватни лимити.

Първоначално мярката трябваше да бъде в сила до 31 декември 2020 г., а към настоящия момент е удължена до края на месец юни 2021 г. Моето лично мнение е, че тя ще продължи да функционира до края на настоящата година, защото всички анализи показват, че европейските икономики ще започнат да се възстановяват едва през 2022 г.

- Как и с какво агенцията помага на бизнеса у нас?

- За повече от 20 години БАЕЗ никога не е спирала да подкрепя българския бизнес. Това, че имаме сложна епидемична обстановка, по никакъв начин не промени подхода ни към клиентите. Ние винаги сме били отворени към тях, стараем се да бъдем надежден бизнес партньор, да градим взаимно доверие. Кризата ни накара да излезем от рутината. С цел преодоляване на негативните последици от COVID–19, ние предприехме няколко основни мерки.

БАЕЗ въпреки кризата продължи да осигурява застрахователно покритие на износители към контрагенти от държави, засегнати от COVID–19 и не предприе рестриктивен подход при определяне на кредитни лимити към тези контрагенти. Средният процент на одобрените кредитни лимити спрямо исканите такива за 2020 г. е над 88%.

Намалихме административната тежест, като продължаваме да прилагаме облекчен ред на администриране и сключване на застрахователни договори. Разшири се обхватът на застрахователно покритие по вече сключени договори и бъдещи такива срещу непазарен краткосрочен търговски риск чрез включване на политически риск.

Осигурихме застрахователна защита на българските компании, търгуващи на международните пазари, като целим непрестанно нарастване на обемите на застрахования износ, който към 31 декември 2020 г. е в размер на 992  374 000 лв.

Осигурихме застрахователно покритие по вече сключени договори и бъдещи такива срещу краткосрочен вътрешен търговски риск чрез включване на неплатежоспособност и забава на плащането, причинени от кризата с COVID–19. Така целим да стимулираме нарастване на обемите на застрахования оборот и ограничаване на междуфирмената задлъжнялост. Към 31 декември 2020 г. този оборот е в размер на 1  334  247 000 лв. Т.е. общо застрахованият оборот е 2  326  621  000 лв. БАЕЗ продължи да осигурява застрахователна защита на малки и средни предприятия, както и подкрепа за предекспортно финансиране от български банки. Към 31 декември 2020 г. обемът на одобрените кредитни лимити е 294  491 000 лв.

Разширявайки техническите възможности на приложението BAEZ.net, осигурихме по - бърз и лесен достъп на клиентите ни до предлаганите от нас услуги.

Посочените по - горе мерки в подкрепа на българския бизнес бяха ключови за нас, защото пандемичният риск е стандартно изключен в някои застрахователни бизнес линии. Не може да се изчисли справедлива премия, която да покрива рисковете и да е достъпна за потребителите. Това не е проблем само за България, така е в цял свят. И затова сега в Европа и Америка се търсят варианти как такива катастрофични рискове да бъдат измервани и покривани.

Осигуряването на застрахователно покритие срещу краткосрочен вътрешен търговски риск чрез включване на неплатежоспособност и забавяне на плащанията, причинени от кризата с COVID, бе логично, тъй като те водят до нарушаване на ликвидността на бизнеса, от там и сбъдване на риска, свързан със забава на плащанията и неплатежоспособност. Това наше решение доста промени нагласите на бизнеса в положителен аспект по отношение на БАЕЗ.

- Включването на неплатежоспособността в рисковете, които се покриват от агенцията, ще помогне ли за намаляване на междуфирмената задлъжнялост?

- Разбира се. Искам да уточня, че рискът по забава на плащането и неплатежоспособност винаги е бил покриван от дружеството. Конкретно за 2020 г. сме изплатили 8 506  000 лв. обезщетения. През изтеклата година, сравнена с 2019 г., имаме увеличение на изплатените застрахователни обезщетения от БАЕЗ, като са изплатени 128 щети повече в размер на 2  914 000 лв.

Най - много застрахователни обезщетения - 86% от общо изплатените, са по вътрешен риск, възникнал на територията на България, което директно рефлектира върху минимизиране на междуфирмената задлъжнялост. Това води до подпомагане на българските компании да продължат да осъществяват търговската и производствената си дейност.

- Тоест компаниите са започнали да се обръщат повече към вас в кризата?

- Цифрите са красноречиви - за миналата година са обработени с 34% повече заявления за сключване на застрахователни договори в сравнение с 2019 г. Тенденцията е същата при одобрените лимити, те са с 47% повече в сравнение с 2019 г. Обобщено БАЕЗ е осигурила застрахователна защита по 499 договора, като одобрените кредитни лимити към тях са в размер на 1  955  903 000 лв., в това число 54 нови клиенти, с обща кредитна експозиция в размер на 177  718 000 лева.

- Кои са секторите, на които сте изплатили най-много обезщетения?

- Обичайно проблемните сектори са онези, които са засегнати от кризата. В общ план те са дистрибуция и лека промишленост, търговия на едро и дребно, търговия с метали и селско стопанство, туризъм.

- Агенцията вече може да осигурява разширяване на застрахователното покритие срещу политически риск при износ. Защо това е важно за фирмите?

- Съгласно Закона за експортното застраховане политическият риск винаги е съществувал като възможност БАЕЗ да допълни застрахователното покритие по съществуващи и нови договори. Преди кризата много от компаниите не обръщаха внимание на този риск, но когато влязохме в настоящата криза, едно от решенията, което взехме, е да включим политически риск в застрахователната полица за експорта на всички клиенти. Държа да подчертая, че това не се отрази на цената на действащите застрахователни договори.

Преди политическият риск беше включен основно в полици на наши клиенти, които изнасят за държави извън ЕС, т.е. там, където има опасност от война, преврат, граждански безредици, обявяване на мораториум върху плащанията или други събития със сравним ефект.

- Случвало ли се е да се сбъднат тези политически рискове при ваши клиенти?

- Имали сме закъснения при изплащане на застраховани доставки, но не и по отношение на сбъдване на политически риск или други събития със сравним ефект. Това не означава, че този риск трябва да бъде пренебрегван, особено на днешния политически фон в световен мащаб.

- Какво изнасят и за кои страни компаниите, които най-често търсят подкрепата ви?

- 20% имаме застрахован оборот при търговия на едро и дребно, на второ и трето място са селското стопанство и тежката индустрия, а четвъртото е за дистрибуция на лека промишлена стока. Клиентите ни основно изнасят метали и химическа продукция. На следващо място са компаниите от аутомотив сектора. Значително по-малко са ни клиентите от хранително-вкусовата промишленост, защото там по-голяма част работят с авансови плащания. Клиентите ни изнасят основно за Европа, има и дестинации с непазарен риск - Латинска Америка, Африка, има интереси към Китай, Русия и бившите съветски републики.

- Предложихте подкрепа конкретно и на туристическия бранш. В какво се изразява тя?

- Генералният проблем на туристическия бранш е забавата на плащанията, причинени от кризата с COVID-19. Ние можем да осигурим застрахователно покритие към кредитираща институция, финасираща малки и средни предприятия. БАЕЗ може да дообезпечи с подкрепата и за сметка на държавата такива експозиции съгласно Закона за експортното застраховане.

Също така БАЕЗ се включи в инициативата “Преоткрий България” на “Метро” и партньори. Каузата бе да се подпомогнат българските предприемачи от ХОРЕКА сектора да стартират с нови сили своя бизнес за летния сезон през 2020 г. По тази инициатива сме одобрили кредитни лимити за 5 898  000 лв. и сме застраховали оборот за 5  235  000 лв.

- БАЕЗ е един от основателите на “Експортен хъб България”. Каква е неговата цел?

- Това е идея на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, с която се цели подпомагане на усилията на българските предприятия при навлизане на чужди пазари. Активно се включваме в кампанията “Големите малки” на в. “24 часа” и наблюдаваме какви компании участват и печелят. Повечето са експортно ориентирани, но нямат достатъчно опит по отношение на кредитното застраховане. За тези компании ще е полезно участието в събития и активности в подкрепа на експортната дейност. Така ще се увеличат знанията на българските износители чрез адекватна пазарна информация. Това е основната идея на експортния хъб. Стартирахме първото издание на обучителната програма, която ще бъде 12 седмици. Ние активно ще участваме, защото това може да насърчи участниците да се обърнат към нас.

- Какви са очакванията ви за 2021 г.?

- БАЕЗ ще продължи да изпълнява заложеното в стратегията си за развитие, за да бъде надежден партньор на българския бизнес и износители. Няма да е лесна година, има няколко проекта, по които ще стартираме работа, изпълнението на които ще осигури на БАЕЗ възможност да премине на следващо ниво в своето развитие. Ще имаме много предизвикателства от гледна точка на управлението на осигурено застрахователно покритие на нашите клиенти, което е свързано с ефективно управление на събираемостта на вземанията в периода на изчакване и в условия на суброгация.

Залагаме на индивидуалния подход във всяко направление на бизнеса ни и нямам никакво съмнение, че ние ще сме адекватен партньор. Вярвам, че тази година ще е успешна и пожелавам здраве за всички ни.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Хасан Адемов

Хасан Адемов: 2 пенсии ще са повече от една само при 20 г. осигуровки върху реалните доходи

Красен Станчев

Красен Станчев: Големите сметки в банките с над 1 милион лева в тях са спящи капитали

Любомир Спасов СНИМКА: Архив

Любомир Спасов: Няма да допуснем ТЕЦ "Бобов дол" да бъде затворен

Николай Димитров: Община Несебър обича Обзор –  ние сме едно семейство!

Николай Димитров: Община Несебър обича Обзор – ние сме едно семейство!

Доц. Михаил Груев: “Луковмарш” е срам и позор за България

Доц. Михаил Груев: “Луковмарш” е срам и позор за България

Маргарита Петкова

Поетесата Маргарита Петкова: Как на шестия етаж се събличат години

Покажи още

Последно от

Последно от

Видеосъдържание

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber