Дефектът при столичното парно е авансово плащане на газа, а парите на клиентите - до 75 дни след сметката

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8591925 Дефектът при столичното парно е авансово плащане на газа, а парите на клиентите - до 75 дни след сметката Дефектът при столичното парно е авансово плащане на газа, а парите на клиентите - до 75 дни след сметката www.24chasa.bg
Дефектът при столичното парно е авансово плащане на газа, а парите на клиентите - до 75 дни след сметката

От години "Топлофикация София" е в позицията на "черната овца"

При евентуално спиране ефектът ще е нито ток, нито парно за софиянци

Въглеродният отпечатък ще се увеличи с 265%

- Проф. Тасев, какво се случва на енергийния пазар в света и как това се отразява у нас?

- Ситуацията в условията на пандемията и битката на основните играчи на нефтения пазар – Саудитска Арабия, Русия и САЩ (38,6% от общия добив в света) намалиха потреблението на нефта и нефтопродуктите и доведоха до критично ниски борсови цени.

Подобен феномен се наблюдава и с цените на газа, основно заради намалената консумация, особено в Китай, повишеното производство и доставки на втечнен газ и необичайно запълнените капацитети на газохранилищата в ЕС.

Във връзка с това и в резултат на преговорите между „Газпром" и „Булгаргаз" се наложи промяна на параметрите на ценообразуващата за газа формула за ретроактивно, текущо и бъдещо формиране на цените на суровината.

Това се отрази на всички сектори, но най-вече на енергийните дружества. За потребителите ефектът се усети най-директно чрез топлофикациите. Най-голямата от тях е софийската. Активното говорене по темата за намалените цени на газа породи очаквания за рязко намаляване на цената на топлинна енергия, особено за София. И когато това не се случи „сега и веднага", започна негативна кампания. Аз наблюдавам експертно състоянието и проблемите на "Топлофикация София" от 2000 г. През целия този период тя е в зоната на критичното внимание на медиите и обществеността в позицията на „черната овца".

- А няма ли основание за това дружеството да е "черна овца"?

- За да няма спекулации, следва да се напомнят няколко важни неща за" Топлофикация София". Ще ги сведа до запомнящите се 10:

1. Това е най-големият екологичен проект в София. Ако приемем производствените данни на „Топлофикация“ за действащия регулаторен период, които са средно около 73% спрямо предходни (добри) години, то замяната на произведена и потребена 3 867 438 MWh топлинна енергия на годишна база с електрическа, с отчитане на загуби по пренос мрежи ниско напрежение и коефициента за трансформация на електрическа към топлинна енергия, то еквивалентната заместваща произведена електрическа енергия ще бъде в размер на 4 563 577 Мвтч. Ако добавим и електроенергията от високоефективната когенерация, тогава електрогенерационният еквивалент на сегашното състояние на „Топлофикация“ ще бъде 5 309 414 Мвтч. Ако приемем, че еквивалентната електроенергия ще бъде доставена от националната мрежа при 48% доставка от термоцентрали на въглища, това означава генериране на СО2 в размер на 3567926,1 т./год. Сегашната годишна квота СО2 на топлофикацията е 1 335 450 т./год.

Следователно при потенциално изваждане на „Топлофикация“ от енергийната система на София, въглеродният отпечатък в страната ще се увеличи с 267% в сравнение със сегашния режим на функциониране. Това обаче е по-малкият проблем.

2. Ако анализираме топлинното натоварване на системата, то в средночасов аспект в отоплителен сезон възлиза на около 1000 до 1100 Мвт. В пикови часове достига до 1700- 1800 Мвт. При спиране на „Топлофикация София“ и последваща замяна на топлинната енергия с електрическа в пикови часове разпределителната мрежа на ЧЕЗ в София следва да приеме допълнителна мощност от около 2000 Мвт. За сведение, общият мощностен капацитет на софийската електропреносна мрежа (по данни на ЧЕЗ) не превишава 2000 Мвт.

Следователно спирането на "Топлофикация София" означава рязко влошаване на екологичната обстановка, невъзможност за еквивалентна замяна на топлинната с електрическа енергия и висока аварийност на мрежата при опит да се достави електроенергия за отопление на столичните потребители на топлинна енергия. Казано по-елементарно, потенциално катастрофичният сценарий може да се формулира като „нито ток, нито парно".

3. Цената на топлинната енергия, произведена от "Топлофикация София", се определя по разходно ориентирана методика от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Първоначално в рамките на едногодишния ценови период, аналогично на електроенергията в регулация, в последствие – на тримесечие за централите на природен газ, сега - с идея ежемесечно, съобразно новата ценова формула на обществения доставчик „Булгаргаз". С Решение № Ц - 18 от 01.07.2019 г. на КЕВР е определена една компонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) в размер на 95,64 лв./MWh. Съобразно Директива от 2004 г. на ЕС цената на топлинната енергия в топлофикационните дружества, работещи в режим на високоефективна когенерация, е в преференциален режим, което означава, че част от разходите за получаването на топлинната енергия в принуден режим се компенсират от приходи, получени от преференциалната цена на електроенергията в същия режим.

Следователно, благодарение на преференциалната цена на електроенергията, произведена в режим на високоефективна когенерация, столичани сме привилегировани, като заплащаме по-ниска от реалната цена на топлинната енергия.

4. Допълнителният приход от електроенергията, произведена в режим на високоефективна когенерация, позволяващ да се намали цената на топлинната енергия за нас, жителите на столицата, се разпределя върху потребителите на електроенергия в цялата страна. Като столичани това ни прави длъжници към „целокупния български народ".

В текущия регулаторен период при преференциалната (ниска) цена за топлоенергия дружеството следва да получи приходи в размер на 369 881 770 хил.лв. При преференциалната (висока) цена на електроенергията в режим на високоефективна когенерация дружеството следва да получи приходи в размер на 149 048 066 хил. лв., или общо необходими приходи в размер на 518 929 836 хил. лв. При отсъствие на преференциален режим приходите ще се намалят до нивото на 436 261 263 лв.

Следователно, ако се премахне преференциалната цена на електроенергията, получена в режим на високоефективна когенерация, то за осигуряване на необходимите годишни приходи на дружеството е необходимо да плащаме за топлоенергия вместо предвидените по наредбата 95,64 лв./Мвтч, по-високата в размер на 117 лв./ Мвтч., или общо със 22% повече.

5. За сравнение вземаме данни в ретроспекция за 2012 г. при цена на газа 733,23 лв./1000 нм3., при преференциалната (ниска) цена за топлоенергия 83,31 лв./Мвтч. при произведена топлоенергия в размер на 4 268 818 б Мвтч. дружеството следва да получи приходи в размер на 355 635 228 хил. лв. При преференциалната (висока) цена на електроенергията в режим на високоефективна когенерация в размер на 306,08 лв./Мвтч. дружеството следва да получи приходи в размер на 215 694 576 хил. лв., или общо необходими приходи в размер на 571 329 804 хил. лв. За гарантиране на същите приходи при премахване на преференциалната цена на електроенергията цената на топлоенергията следва да бъде увеличена от 83,31 лв./Мвтч. на 120,63 лв./Мвтч., или със 45 % по-висока.

6. На ретроспективната графика, приведена по-долу, се вижда динамиката на цените на газа, преференциалната цена на тока в режим на високоефективна когенерация и цената на топлинната енергия. Видно, че при голямата динамика на цената на газа имаме висока динамика на компенсиращата цена на електроенергията и сравнително ниска динамика на цената на топлинната енергия, което потвърждава ефективността от прилагането на компенсаторни ценови методи за запазване привлекателността на топлинната енергия и поставяйки я в класацията на най-екологичните и социално поносими източници на енергия за бита.

7. "Топлофикация София" е най-големият индустриален консуматор на газ за последните години - средно годишно около 650 млн.нм3., около 22% от общата консумация на газ. При устойчиво потребление и променливи цени на газа разходите за закупуването на енергийния носител, който участва с около 80-85% в себестойността на топлинната енергия, възлизат на 300- 350 млн. лв. на годишна база. Схемата на заплащане на газа към обществения доставчик „Булгаргаз" напълно съвпада с тази на „Булгаргаз" към „Газпром". Схемата е финансово дисциплинираща. За да получите следващия месец заявените количества газ, следва да ги предплатите авансово до 15-о число на текущия месец в размер на 60% от общата сума на доставката. До 15-о число на следващия месец правите погасяване на два транша по 20%, след което схемата се повтаря неотменимо. Това е основната разходна част, в която дружеството не винаги успява да бъде коректен платец и като резултат - задълженията към „Булгаргаз" растат. Това поражда финансово напрежение при обществения доставчик. Ако „Булгаргаз" не заплати по посочената схема към „Газпром", може да последва спиране на доставките към България.

8. Приходната схема на "Топлофикация София" има доказани системни дефекти. Дружеството получава газ, произвежда електро -и топлоенергия, след което „раздава" топлоенергията и чака да му бъде заплатено. Първият системен дефект е , че за газ се предплаща, а приходите за топлинната енергия са с времеви лаг, не по-малък от 75 календарни дни (нормативно). Вторият системен дефект е бавната и ниска събираемост на приходите. Както е известно, през периода 2005-2007 г. в резултат на негативна кампания срещу дружеството приходите спаднаха до около 52%. Няма търговско дружество в света, което да може да съществува в такава среда. Единственото нещо , което помага дружеството все още да съществува, е разбирането на управляващите относно последствията от евентуален „катастрофичен" сценарий, описан по-горе. Поради което се предприемат мерки, необходими за съществуване на топлофикацията, но далече от пазарната логика.

9. Основните фактори, които влияят върху финансовото състояние на дружеството, се свеждат до следните, без да ги изчерпват :

Форма на собственост;

Ниво на мениджмънт;

Нормативна уредба (ценообразуване, възможността за използване на цената на електроенергията, произведена в режим на високоефективна когенерация за подобряване на финансово-икономическото състояние на дружеството);

Макросреда (социална поносимост на цените на топлоенергия, динамика на цените на горивата, конкурентоспособност на цената на топлоенергия в енергиен еквивалент по отношение цената на електрическата енергия);

Ниво на технологично обновяване;

Събираемост на задълженията.

10. Формата на собственост и нивото на мениджмънта не са определящи фактори за лошото финансово състояние на дружеството. През периода от 2000 г до сега дружеството е преминало през три форми на собственост: общинска, общинско-държавна, държавна, отново общинска. Предимствата на едноличната собственост е свързана с възможността за оперативност при вземане на решения в оперативен и стратегически план. Смесената форма на управление показа неефективност, особено при вземане на стратегически решение по реализация на проекти за въвеждане на високоефективна когенерация като един от инструментите за повишаване на ефективността на дружеството и гарантиране на социално-приемлива цена на топлинната енергия. През анализирания период в дружеството периодично са сменяни и мениджърските екипи. Лоялността и компетентността на последния екип не подлежат на съмнение, но като цяло общият финансов резултат е най-негативен именно при непрекъсната смяна на екипите. Това потвърждава тезата, че формата на собственост и нивото на мениджмънта не са доминиращи фактори при предопределяне на финансовите резултати от функционирането на дружеството.

- Добре, но да се върнем към днешния ден. След дълги преговори България успя да договори с 40% по-ниска цена на газа, а в същото време хората получиха високи сметки за отопление?

- Вече коментирах, че цената на газа в резултат на преговорите от 1 април ще се определя по нова формула - на месечна база, и в бъдеще всеки месец ще имаме по-ниска цена по отношение на нивата от старата формула. Действието на формулата е перспективно, текущо и ретро активно от 5 август миналата година, което означава законово надплатени от потребителите около 150 мл. лв., които подлежат на връщане . Сметките през март, които породиха медиен шум, са в старата регулаторна среда при по-високите цени на газа. От друга страна, карантинният режим ни затвори в домовете и това повиши естествено количеството потребена енергия, не само топлинна. Пак поради карантинните мерки трябва да се има предвид и фактът, че повечето абонати на парното са на прогнозни месечни сметки и в момента нямат реален отчет на потребената енергия. Реалният отчет ще го получат с изравнителните сметки, когато топлинните счетоводители отчетат топломерите и се види какво реално е било консумирано. Това означава , че на потребителите, попаднали в режима на социална изолация, ще им бъдат възстановени суми, ако се окаже, че са консумирали по-малко енергия от прогнозната. Това е прецедентна практика и е предвидена от законодателя.

- Чуха се призиви към гражданите да не плащат сметките си, а да изчакат всички тези нови преизчисления с ретроактивни цени. Вие какво мислите за това?

- През този сценарий вече минахме в периода 2005 -2007 г. и поставихме дружеството в тежко финансово състояние . Както посочих по-горе, дружеството е в регулация . За да функционира нормално, е необходима 100% събираемост на приходите. Съгласно формулата за ценообразуване необходимите приходи са равни на разходите плюс т.н. възвращаемост. Възвращаемостта се формира нормативно като нормативно определен процент върху активите на дружеството. Най-общо казано, това е нормативната брутна печалба, която е в рамките на 7,59%. От друга страна, това може да се използва от дружеството и като финансов буфер за поемане на разходите за плащане на газ в първите месеци на отоплителния сезон. Тази сума е недостатъчна. За текущия ценови период възлиза на 32 251 хил. лв., а дружеството месечно трябва да плаща на „Булгаргаз" по нарастваща схема около 50 -70 млн. лв. Затова за финансовото здраве на „Топлофикация София“ е необходимо изрядно да плащаме сметките. Още повече, че чрез преференциалната цена на тока правим нашите сънародници, живеещи извън София, финансово съпричастни. При не плащане следва потенциален „катастрофичен" сценарий, или отново държавата да предприема спасителни мерки чрез увеличаване дела на БЕХ в дружеството, което косвено означава по-малко дивидент от БЕХ към бюджета, а в бюджета са пак нашите пари.

- След като излезе решението на КЕВР за цените със задна дата и „Топлофикация“ направи изчисленията колко пари трябва да приспадне на абонатите от сметките им, това няма ли да увеличи още повече задлъжнялостта на дружеството? Изобщо как се стигна дотам „Топлофикация“ да натрупа тези дългове?

Това е добър въпрос, с който се спекулира отдавна.

Основният проблем на дружеството исторически е традиционно негативният финансов резултат. В приложената по-долу таблица са посочени отчетни данни за финансовите резултати на „Топлофикация София" ЕАД за периода от 2000 – 2008 г.

Видно от таблицата, топлофикационното дружество за периода от 2000 г. до 2004 г. е в режим на „спадащо" ниво на дотация. След този период дружеството е с положителен финансов резултат само през 2005 г. и то в режим на прекратени дотации. След този период отново изпада в режим на нарастващ отрицателен финансов резултат. „Топлофикация София“ стана общинско дружество - след прехвърляне от страна на държавата, с вече натрупани задължения от над 350 млн. лева. Както обясних по-горе, режимът на авансово плащане на газа , продължителният период на получаване на плащането от потребителите, ниската събираемост, лихвите, които дружеството дължи на „Булгаргаз“ за забавено плащане (около 34 млн. годишно - общо за 10 години сумата възлиза на 340 млн. лв.), доведоха до задължения от близо 700 млн. лв. Не е трудно да се забележи, че това са пари, които ние, потребителите, не сме дали навреме и в пълен размер на дружеството. Следователно сумата, която следва да бъде възстановена по силата на ситуацията с новата формула за ценообразуване , може да послужи по справедливост частично за оздравяване на дружеството.

- Има ли решение за стопяването на тези дългове?

- Доколкото съм информиран, „Топлофикация“ има план през следващите няколко години как да намали тези дългове. Част от тези мерки са участието на дружеството на енергийната и газовата борси, въвеждането на нови мощности чрез привличане на външен мениджмънт с инвестиции, модернизацията на част от старите, подобряване на онлайн услугите и др. Този процес обаче ще отнеме време, а и трябва да се спре използването на енергийното дружество като черната овца и да се остави то да може да работи и да реализира тези мерки. Това е само в интерес на потребителите. Останалото са спекулации.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Мнения

Даваме ви платформа за ваши видеа - благодарете на лекар, учител, любим! Ето как!

Даваме ви платформа за ваши видеа - благодарете на лекар, учител, любим! Ето как!

Александър Йорданов. Снимка Фейсбук

Неудобни думи за американските и нашите избори

Борисов и Радев си размениха остри реплики за харчовете на правителството по време на коронакризата.

Харчи ли много и предизборно Бойко Борисов (Инфографика)

Какво мисли Радев за Навални - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Какво мисли Радев за Навални - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Анри Кулев нарисува какво значи да се облегнеш на закона

Анри Кулев нарисува какво значи да се облегнеш на закона

Евродепутатът Александър Йорданов

Александър Йорданов: Ало, "Демократична България"! От кого чакате подкрепа ?

Покажи още

Последно от

Последно от

Видеосъдържание

  • mila
  • mama
  • zdrave
Следвайте във Viber