Доц. Иван Стойнев: Законът не забранява една компания да притежава и застраховател, и търговец на ток

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7719125 Доц. Иван Стойнев: Законът не забранява една компания да притежава и застраховател, и търговец на ток Доц. Иван Стойнев: Законът не забранява една компания да притежава и застраховател, и търговец на ток www.24chasa.bg
Доц. Иван Стойнев
Доц. Иван Стойнев

Конгломератни концентрации се разглеждат положително, тъй като чрез обединяването на дейности би могло да се стигне до нов продукт или услуга и да се подобри състоянието на потребителя, казва адвокатът и преподавател по конкурентно право

Смущение буди продължаващото придържане на КЗК към постулати за оценка на концентрациите, които отдавна ако не изоставени, са съществено променени в практиката на ЕК

- Има ли основание решението на КЗК да започне проучване на сделката между “Еврохолд” и ЧЕЗ?

- На първо място, бих искал да направя уточнението, че отговорите, които ще дам на поставените от вас въпроси, са следствие на анализ и оценка на публичната версия на решението на КЗК от 10 октомври тази година. Това уточнение е необходимо, тъй като в този акт на комисията редица данни са заличени като част от защитата на чувствителна за предприятията информация и опазване на търговската тайна. Въпреки това внимателният прочит на решението повдига някои проблематични въпроси относно оценката на операцията по придобиването на активите на групата от предприятия на ЧЕЗ.

Смущение буди продължаващото придържане на комисията към постулати за оценка на концентрациите, които отдавна ако не изоставени, са съществено променени в практиката на Европейската комисия и на други национални органи по защита на конкуренцията. Така например разбирането, че една концентрация е несъвместима с правилата на защита на конкуренцията само поради факта, че тя води до установяване или засилване на господстващото положение на едно или повече предприятия, участващи в операцията, бе категорично изоставено с приемането през 2004 г. на новата европейска правна рамка относно контрола върху концентрациите (регламент 139/2004).

Днес повече от всякога акцентът при този вид контрол се поставя върху ефекта, който дадената операция ще окаже в средносрочен или дългосрочен план върху структурата на пазара и условията на конкуренцията. От тази гледна точка правилното дефиниране на съответните пазари, които ще бъдат засегнати от концентрацията, е от съществено значение. В решението си КЗК е посочила няколко продуктови пазара, като в същото време обаче не е изяснила кои методи са използвани за дефинирането на тези пазари, нито в каква степен тези пазари биват засегнати от предвижданата концентрация.

Също така, дори и да бъде прието, че с оглед на документите, събрани в преписката, потенциално би могло да бъде обосновано подобно деление на тези пазари, то тяхното дефиниране не трябва да бъде самоцел, а да служи като инструмент за определяне на структурата на конкуренцията във всеки един от икономическите сегменти. Подобен анализ в публичната версия на решението обаче ние не можем да открием. От тази гледна точка вече определянето на пазарните позиции на участващите в операцията предприятия крие съществени рискове от изкривяване на анализа и крайната преценка за пазарния дял на всеки един от тях. Това особено ясно проличава при определянето например на структурата на пазара в сегмент “Застраховка гаранция”.

Също така непълноти в решението се наблюдават и по отношение на определянето на бариерите за навлизане или излизане от пазара. Впрочем бариерите за излизане от пазара въобще не са разглеждани, въпреки че в европейската регулация е посочено, че те също трябва да бъдат отчитани с оглед на ефекта на една операция върху пазара. Мисля, че всичко казано дотук в известна степен хвърля светлина върху проблемните моменти в решението на КЗК.

За съжаление обаче, няма как да бъде даден категоричен отговор на поставения от вас въпрос, тъй като това изисква пряко вмешателство в дискрецията на КЗК. Именно тя е тази, която с оглед на събраните по преписката данни следва да реши дали ще приключи производството в края на фаза I било с решение, че операцията не представлява концентрация, било с решение, с което ще разреши концентрацията (със или без поемането на ангажименти), или както е в случая със сделката между “Еврохолд” и ЧЕЗ, ще премине към по-задълбочен анализ.

Считам обаче, че с оглед на правната сигурност и гарантирането на предвидимост за бизнеса при вземането на този вид решения следва да се избягват подобни проблематични моменти.

- Основателни ли са изразените опасения, че застрахователният бизнес на “Еврохолд” може да увреди конкуренцията при свободния пазар на ток?

- Това е интересен въпрос, тъй като това е основното притеснение, заявено от КЗК, като в същото време при неговото аргументиране се забелязват съществени пропуски в анализа на цялостната регулаторна рамка. Комисията твърди, че по отношение на търговците на електроенергия съществуват законови задължения за предоставянето на различен вид обезпечения, които са част от процедурата за достъп до борсовия пазар.

Тези обезпечения могат да имат най-различен характер, като това могат да бъдат банкови гаранции, паричен депозит или застраховка. Въз основа на данните, които комисията е посочила в своето решение, в основния сегмент на борсовия пазар, а именно - централизирания пазар на двустранни договори, основната форма на обезпечение е предоставяне под формата на застраховка гаранция.

Оттук КЗК аргументира виждането си, че концентрация, която позволява на застрахователно предприятие и търговец на електроенергия да бъдат част от една група, ще доведе до скрито конкурентно предимство за търговеца, който отново според комисията би следвало да има по-лесен достъп до този вид гаранция при презюмирани по-добри финансови условия.

И ако анализът на комисията дотук следва относително ясна логическа верига, за съжаление, той се ограничава само и единствено до задълженията, насочени към търговеца на електроенергия.

Липсва какъвто и да било анализ на регулацията относно застрахователния пазар, където след последните изменения с оглед на транспонирането на директивата “Платежоспособност II”, както и по отношение на измененията, свързани с изпълнение на задълженията по регламент “Базел IV”, сделките между свързани лица - каквито ще се окажат след операцията търговецът и застрахователното дружество - са поставени под специфичен режим на контрол и изисквания, което задължително трябва да бъде анализирано от страна на органа по защита на конкуренцията.

Най-общо казано, разбира се, при условие, че не разполагаме с необходимите икономически показатели и финансови разчети, би могло да се допусне хипотетично, че в крайна сметка евентуална застрахователна услуга, предоставена на предприятие вътре в групата, може да бъде на по-висока стойност, отколкото ако същият този продукт бъде закупен от друг застраховател на съответния пазар. От тази гледна точка не бих могъл категорично да заявя, че тези опасения са основателни.

- Какво всъщност предвижда законът?

- На първо място, трябва да бъде отбелязано, че решението на КЗК от 10 октомври 2019 г. по своя характер не прогласява сделката за несъвместима с правилата на конкуренцията. С това решение формално българският орган по защита на конкуренцията заявява, че са налице опасения за нарушение на конкурентната среда, и открива т.нар. фаза II на производството.

Това е т.нар. задълбочен анализ. При него между КЗК и участващите в операцията предприятия се осъществява диалог, в който всяко едно от тях следва да вземе становище по изложените в решението твърдения или да представи допълнително данни и/или да поеме ангажименти, които да позволят на КЗК да оцени в пълнота ефекта, който операцията ще има върху пазара. Едва тогава КЗК следва да постанови окончателното си решение, с което да се произнесе по съвместимостта на концентрацията.

- Забранено ли е от законодателството една и съща компания да притежава застраховател и търговец на ток?

- Нито в законодателството в сектор “Енергетика” както на национално, така и на европейско ниво, нито в законодателството относно застраховането и сделките с финансови инструменти не съществува забрана от подобен характер.

- Има ли други случаи в България и в световен мащаб, при които има такава интеграция между компании?

- Примери за конгломератни концентрации има не един и два както в България, така и в световен мащаб. Тези конгломератни концентрации като цяло се разглеждат положително от гледна точка на конкуренцията, тъй като чрез обединяването на разнородни по вид дейности в крайна сметка би могло да се стигне до разработването на нов продукт или услуга, който да подобри състоянието на крайния потребител.

В сектора на енергетиката още в края на 90-те години наблюдаваме подобни конгломератни сливания между енергийни компании и компании в сектора на телекомуникациите, транспорта, финансовите услуги и други. Ако трябва да бъда конкретен, в сектора на застраховането мога да посоча примера с френското предприятие Sogecap, което осъществи подобна операция в сектора на разпределението на газ във Франция.

- Ако КЗК не разреши сделката отново, това ще повлияе ли на имиджа на България пред чуждестранните инвеститори?

- За мен този въпрос трябва да бъде насочен не към това как решението ще се отрази върху имиджа на България с оглед на крайния резултат. Това решение би могло да има негативни последици върху имиджа на България пред чуждестранните инвеститори, ако то бъде постановено при неспазване на основните постулати на конкурентния анализ и на конкурентното право.

В днешния интегриран свят и при условие, че България като част от Европейския съюз има достъп до широкообхватен ресурс, който да ни позволи да бъдем в крак с последните достижения на икономическата и правната наука, се предполага един задълбочен анализ и оценка на подобен вид концентрация.

Това е жизненоважно, тъй като сделка с подобни размери оказва влияние не само върху един отделен сектор, но и върху икономиката ни като цяло. От тази гледна точка считам, че разглежданата концентрация заслужава един обективен и задълбочен анализ, при който следва да бъдат отчетени всички фактори.

 

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

ЖИВКО ТОДОРОВ

Живко Тодоров: Стига политически канибализъм, партиите трябва да си говорят и след изборите

- Прекалено се изостриха личните отношения между политиците, с агресия не става, казва кметът на Стара Загора - Нужен е диалог между президент и премиер, липсата му не е добра за хората - Амбицията ми е да изкарам докрай кметския си мандат, не ме спрягайте за друго   - Г-н Тодоров, как изглежда ситуацията в страната през прозореца на кметския

Биляна Алексиева

Жената с подписите срещу блокадите: Васил Божков опорочи протеста

Над 3000 души са подписаха само за ден и половина. Искаме нещата да се случват по правилния начин, без анархия и безредици,  казва в интервю за "24 часа" Биляна Алексиева.   - Г-жо Алексиева, вие внесохте подписка в прокуратурата и в МВР срещу блокадата на три софийски кръстовища. Защо? - Лично внесох подписката срещу блокадата на София в

Янаки Стоилов: БСП не показва категорична решимост да скъса със зависимостите

Янаки Стоилов: БСП не показва категорична решимост да скъса със зависимостите

За 30 години партията не е била в по-сложна ситуация за запазването си като първостепенна политическа сила, казва известният юрист, който е и член на Националния съвет на партията Още акценти от интервюто: Опасявам се, че прекият избор и конгресът няма да сложат финал на кризата в БСП Над 50 предложения за председател на БСП - това не е израз на

Ангел Ангелов: Наш приорирет е да сме екологични и да не оставим заетите в енергетиката без препитание

Ангел Ангелов: Наш приорирет е да сме екологични и да не оставим заетите в енергетиката без препитание

Търсим варианти, чрез които да адаптираме дейността си спрямо изискванията на Европа и да запазим работните места, казва председателят на Борда на директорите на "Топлофикация Сливен" В последните години в България се коментират все повече плановете на много предприятия, произвеждащи енергия от въглища, за преминаване към нови горива

Емил Димитров: Докато съм на този пост, ще се грижа и за тези, които не протестират, и за тези, които ме наричат мутра

Емил Димитров: Докато съм на този пост, ще се грижа и за тези, които не протестират, и за тези, които ме наричат мутра

На Рилските езера никога не е имало бетон и асфалт, няма и няма да има, казва още министърът на екологията Лично аз съм недоволен, че кметът на София разрешава всичко. Не мога да си представя шествие, което нарушава правата на останалите хора. Цели се едва ли не гражданска война, противопоставяне някой да удари друг Едни и същи хора виждат от

Севдалин Желев: "Топлофикация Русе" намалява с 50% въглеродните емисии

Севдалин Желев: "Топлофикация Русе" намалява с 50% въглеродните емисии

Постепенно ще заместваме вътлищата с природен газ, казва изпълнителният директор на дружеството - Г-н Желев, какви мощности работят в "Топлофикация Русе"? - "Топлофикация Русе+ осъществява комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Притежаваме 1 кондензационен блок от 110 мегавата, 2 котела са в режим на работа

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Екссъпругът на прегазената Юлия: Шофьорът на такси крие нещо. Защо иначе се оправдава, че не била негов тип?

Екссъпругът на прегазената Юлия: Шофьорът на такси крие нещо. Защо иначе се оправдава, че не била негов тип?

На шофьора, блъснал я пръв и избягал, ще кажа, че ще бъде намерен. И ще изпълня молбата на дъщеря ми да я заведа при него 34-годишната Юлия Ангелова беше прегазена край Созопол в нощта срещу 26 юли. Първият шофьор, блъснал жената, избяга и все още се издирва. Няма свидетели на случилото се, само една снимка на автомобил с огънат капак

Деница Сачева: Бонусът към пенсията може да продължи и през зимата

Деница Сачева: Бонусът към пенсията може да продължи и през зимата

Още акценти от интервюто с министъра на труда и социалната политика: Време е да  помислим за помощ за всяко дете, вместо сегашните 40 лева с подоходен критерий 4 пъти е увеличен за 10 г. бюджетът за хората с увреждания, над 926 млн. лв. е тази година Помощта за семейства при затворени заради COVID училища ще струва между 89 и 180 млн. лв

Цветелина Пенкова: Съкратен е бюджетът за основни европейски политики

Цветелина Пенкова: Съкратен е бюджетът за основни европейски политики

Европейската комисия предлага бюджет за следващите 7 г. с по-малко финансиране на приоритетни програми като Еразъм+, Хоризонт Европа, Цифрова Европа, казва депутатката от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Г-жо Пенкова, ще приеме ли Европейският парламент бюджета за следващите 7 години във

Създателят на онлайн платформата“Уча.се” Дарин Маджаров разговаря с репортера на "24 часа" Митьо Маринов.

Дарин Маджаров: Политици няма да решат проблемите ни, трябва младите да създават повече бизнес тук (Видео)

Добър живот може да те очаква единствено ако имаш добро образование, казва създателят на онлайн платформата “Уча.се”, пред Митьо Маринов в разговор от поредицата “Включване Z” ОЩЕ АКЦЕНТИ: В България трябва да останат или да се върнат тези, които искат да работят здраво Предприемачи като Стив Джобс са единици, има хиляди примерина успешни хора

акад. Пламен Карталов

Акад. Пламен Карталов: Операта ни започва да излъчва в “Амазон Прайм”

Спектаклите в Киноцентъра са заснети и ще се пускат платено за целия свят - Г-н Карталов, смятате ли, че светът на операта вече няма да е същият след COVID-19, и какво точно ще се промени? - Разбираемо е, че светът на операта няма да е същият. Свидетели сме как в оперните театри по света започна редуциране на редовната дейност

РАЗВИГОР ПОПОВ

Развигор Попов: Качвах се на кубето на “Александър Невски”, за да слушам хоровите изпълнения

Направих нова песен “Пак ще дойде хубавото време”. Остава с Мими да влезем в студиото и да я запишем - С какво се занимавате сега по време на продължаващата извънредна ситуация, г-н Попов? - Вкъщи сме с Мими, преди няколко дни от Берлин пристигнаха дъщеря ни Ина с внучката Тайа Мей, която вече е на година и половина

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber