Вероника Имова: Методи Лалов трябва да изготви съдебни актове по 111 дела, преди ВСС да приеме оставката му

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7611684 Вероника Имова: Методи Лалов трябва да изготви съдебни актове по 111 дела, преди ВСС да приеме оставката му Вероника Имова: Методи Лалов трябва да изготви съдебни актове по 111 дела, преди ВСС да приеме оставката му www.24chasa.bg

Важно е имиджът на магистрата да е чист, ако ще става политик, казва членът на Съдийската колегия на ВСС Вероника Имова

- Г-жо Имова, след проваленото заседание на Съдийската колегия на ВСС, на което не беше освободен Методи Лалов като съдия, той упрекна кадровия орган и вас персонално, че не му позволявате да подаде оставка, че му нарушавате правата. Как ще отговорите на тези обвинения?

- Не бих искала да отговарям на нападки на съдия Лалов. Не съм запозната с тях и не желая да влизам в подобен дебат. Дължа уважение на всички мои колеги. Ценя тежкия и системен труд, който те всекидневно полагат. Всеки има право на свободно изразяване на мнение, стига то да почива на достоверни факти и да е в рамките на добрия тон.

Но искам да обясня най-вече на гражданите, които не са юристи, какви са условията и редът, съгласно закона и установената практика на ВСС при подаване на оставка от магистрат. Създават се погрешни представи в обществото, че ВСС нарушава права на магистрати.

- Така ли е?

За да не бъда

упрекната в

пристрастност,

ще изтъкна фактите от справките, получени във ВСС във връзка с подадената молба за оставка от съдия Лалов. Както и разпоредбите на закона, решението по к.д. №6 от 2016 г. на КС и практиката на ВСС. Законът за съдебната власт (ЗСВ) дава възможност на всеки магистрат да заяви желание да напусне съдебната система чрез подаване на оставка. Правото на оставка е субективно право. Т.е. с упражняването му се въздейства пряко върху работодателя, който е длъжен да освободи подалия оставка без оглед на мотивите.

При освобождаването на магистратите от длъжност поради оставка по чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ приложение намират специалните разпоредби по чл. 166, ал.1 и ал. 2 от ЗСВ.

Прекратяването на правоотношението между магистрата с органа на съдебната власт, в това число и поради оставка, се извършва с решение на кадровия орган. Прекратяването не настъпва автоматично след изтичане на срока на предизвестието. Това е така, защото процедурата при подаване на оставка е подчинена и на изискването за изпълнение на основното задължение на магистратите - да разглеждат и решават възложените им дела.

Свободният избор на правото на труд не трябва да е в колизия със стриктното изпълнение на задълженията на магистратите. Уредбата в двете алинеи следва да се разбира в систематическа и логическа връзка, защото законодателят свързва решението на кадровия орган за освобождаванетос изпълнение на задължението по чл. 166, ал. 2 от ЗСВ за изготвяне от магистрата на актовете по обявените за решаване на дела. Законът изисква срокът на предизвестието за освобождаване с оставка да е “с най -малко едномесечно предизвестие”, т.е. срокът не може да е по-къс, но може да е по-дълъг.

Следва извод, че при напускане на системата поради оставка магистратът трябва да е изготвил съдебните си актове. Изискването е съобразено със защитата на също толкова пропорционална на значимата цел за свободата при упражняване на правото на труд, колкото е необходима и за другата значима конституционно поставена цел. А тя е магистратът да не допуска отказ от правосъдие, да разглежда и приключва разпределените му дела.

От особено значение е спазването на това правило от съдиите, които се занимават с наказателно правораздаване. Принципът за неизменност на състава на съда налага те да участват при разглеждането на делата до тяхното приключване с присъда или решение, без да бъдат заменяни. В противен случай актът би бил отменен поради постановяването му от незаконен състав.

Още повече когато делото е обявено за решаване. Това означава, че съдията е чел присъда и предстои изготвянето на мотивите. Ако ги забави, а междувременно подаде оставка, няма да има съдебен акт. Това ще накърни не само неговите задължения, но и обществения интерес, защото делото започва да се разглежда от начало. Така се ограничава правото на гражданите да получат правосъдие. Т.е. оставката на магистрата може да бъде приета, когато той е изпълнил задължението си да изготви мотиви по делата, обявени за решаване.

- Съдия Лалов изготвил ли е мотивите си?

- Когато на 2 август колегата Лалов подаде заявление за напускане, неговият административен ръководител - председателят на СРС, издаде заповед

да не се

разпределят

повече дела

на съдия Лалов,

но и го задължи да напише актовете по обявените за решаване дела.

Заповедта не се отнася до онези, които са му разпределени, но не е решил. Поради задължението да напише мотиви по обявените за решаване дела, ние като административен орган, който отговаря за организацията на работата с оглед на законосъобразното и съобразено с професионалните отговорности и етичните правила поведение на магистратите, направихме справка за висящите дела на съдия Лалов.

- Тя какво показа?

- Делата, които са му разпределени като докладчик, са над 130. Ако бъде освободен, той няма да участва в тях - ще бъдат преразпределени на колегите му в Софийския районен съд. Справката показа, че към 7 август делата, по които е длъжен да изготви съдебни актове, са 111. От тях 13 са с постановени присъди, по които трябва да напише мотиви. Останалите са от административен характер. Те са по жалби на граждани и юридически лица срещу наказателни постановления и третират най-разнообразни материалноправни закони. Този пъстър обем от наказателноправна материя, който също изисква изготвяне на съдебен акт, попада под угрозата, че по някои от тях би могла да настъпи абсолютната давност и прекратяване на делата. Преследвателните давностни срокове по административните производства са по-кратки. Така че и при тях има опасност да се наруши балансът между интереса на правосъдието, който всъщност е интересът на обществото, и субективното право на отделния магистрат на оставка, от друга. Те не бива да са в колизия, а в хармоничен баланс. Съдийската колегия на ВСС трябва да защити и двата интереса.

Моето мнение е, че едномесечният срок, в който следва да се подаде заявление за оставка, не е срокът, в който кадровият орган е длъжен да се произнесе и да прекрати трудовото правоотношение на магистрата. Законът не лимитира такъв срок, защото е съобразил прекратяването на магистратското правоотношение с изпълнението на задължението му да изготви съдебните актове.

- Има ли в практиката на Съдийската колегия други случаи, при които магистрат не е бил освободен в едномесечен срок, за да напише мотивите?

- Практиката на Съдийската колегия е магистратите, които са подавали заявление за оставка, да разполагат със срок за изписване на обявените за решаване актове. И когато са изпълнени тези условия, да бъдат освободени. Така сме процедирали по отношение на подалата оставка съдия Олга Кадънкова, на която 2 пъти сме удължавали срока за написване на делата и едва след това сме я освободили. Същото сме сторили и при заявената оставка от съдия Таня Радуловска с даден ѝ удължен срок за написване на мотивите по решените дела. Има и други такива случаи. Може да се провери.

- Съдия Лалов е убеден, че ще успее да се справи до 2 септември?

- Пожелавам му успех. Когато един магистрат напуска съдебната система със заявката, че ще се занимава с политика, той трябва да е с чист имидж, за да му повярват хората.

Първото и най-важно задължение на магистрата е да решава делата в срок и да не отказва правосъдие.

- От 2 г. Методи Лалов има 2 дисциплинарни производства. Вие сте член на дисциплинарния състав, който трябва да представи становище. Защо толкова дълго не се произнасяте?

- Двете дисциплинарни производства са наследени, образувани са от предходния ВСС. Едното е по инициатива на инспектората, а другото на тогавашния и.ф. председател на СРС Стефан Милев. Те са с фактическа сложност. В един момент бяха обединени. На принципа на случайното разпределение аз попаднах в този дисциплинарен състав. Не съм докладчик по делото. Преди няколко месеца съдия Лалов поиска отвод на всички от състава. Оставихме без уважение искането с мотиви, че няма факти и обстоятелства, обуславящи основателна причина за съмнение в безпристрастността на членовете на състава. Преди да бъда избрана за член на Съдийската колегия на ВСС, работих 19 г. като съдия във ВКС - от общо 36 г. стаж като съдия по наказателни дела. Вярвам в почтеността и професионализма на своите колеги.

- Може ли магистрат, срещу когото има дисциплинарни производства да бъде освободен?

- Подаването на оставка от магистрат по време на образувано срещу него дисциплинарно производство не е злоупотреба с право по смисъла на чл. 57, ал. 2 от конституцията. КС с решение №1 от 31 януари 2017 г. по конституционно дело №6 от 2016 г. обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 166, ал. 3 от ЗСВ. Тя въвеждаше забрана за магистрат, намиращ се в процедура на дисциплинарно производство, да може да бъде освободен при оставка. Това ограничение бе обявено за противоконституционно. КС прие, че отказът за освобождаване ограничава правото на труд и правото на магистрата да заяви по своя преценка в кой момент ще поиска прекратяване на правоотношението му. Но ние не сме изправени пред този казус, а пред казуса - за задълженията на магистрата, преди да подаде оставка.

- На 12 август единственият кандидат за главен прокурор Иван Гешев внесе във ВСС своята концепция. Запознахте ли се вече с нея?

- В момента ВСС се намира в процедура за избор на главен прокурор. Непрекъснато постъпват становища и въпроси към единствения кандидат за този пост - г-н Иван Гешев. Получаваме становища от магистратски и научни организации, от юридически лица с нестопанска цел, адвокатски колегии, от негови колеги, с които е работил, които публикуваме на Интернет сайта на ВСС за запознаване от широката общественост, при спазване на изискванията на закона за публичност и прозрачнст. Запознах се със съдържанието на концепцията на г-н Гешев. Ще коментирам в откритото заседание на Пленума на ВСС по време на изслушването. Само ще заявя, че единствено конституционно оправомощен да проведе и да финализира процедурата е ВСС. Опитите да се въздейства на решаващия орган чрез намеса в неговата работа, посредством натиск, внушения, организирана пропаганда, целяща дискредитация на процедурата, са неправомерни. Усилията по избора трябва да са насочени към открит, цивилизован, професионален дебат за качествата на кандитата, за състоянието на прокуратурата и за възможностите и бъдещите стъпки на съдебната реформа. Стриктното спазване на принципите на правовата държава е в основата на честния избор, който дължим на гражданите. Само по този начин кадровият орган ще изпълни, възложените му от Конситуцията и ЗСВ функции.

CV

l Завършва право в Софийския университет през 1980 г.

l От 1985 г. е съдия в Софийския районен съд

l От 1991 г. е съдия в Софийския градски съд

l От 1993 до 1997 г. е заместник-председател на Софийския районен съд

l От 1997 до 2017 г. е съдия във ВКС

l От октомври 2017 г. е член на ВСС

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Елина Гаранча, оперна певица: Ние сме като спортистите, тичаме маратон, в който има различни предизвикателства

В София ще представя класически произведения, миксирани с по-модерна музика Истинска звезда на световната оперна сцена ще пее за първи път пред българската публика. Мецосопраното Елина Гаранча ще направи галаконцерт в зала 1 на НДК на 23 септември. В събитието ще участва Софийската филхармония под диригентската палка на Карел Марк Чичон,

Проф. Красимир Калинов: Проучванията преди избори не са социология

Най-достоверни са интервютата “лице в лице” по домовете Слабите места - лош въпросник, непредставителна и/или малка извадка анкетирани - Наближават избори, в които ни предстои да видим и данни от много електорални проучвания. Някои твърдят, че правените месец преди кампанията са най-достоверни, други - обратното, трети казват,

Хамид Хамид: Предсрочното освобождаване също трябва да се преосмисли, пускането на Полфрийман провокира хората

Трябва каталог за престъпленията, при които да се прилага бързият съд. Ако се приеме предложението на ГЕРБ, обвиняемите по някои нашумели висящи дела пак ще може да се възползват от него, казва заместник-председателят на ПГ на ДПС - Г-н Хамид, как ще коментирате предсрочното освобождаване от затвора на Джок Полфрийман

Радина Червенова: Слязох сама от върха с благодарност към Телевизията

Болестта ми не е била тайна. Не съм я крила, но не съм я и афиширала, защото за мен тези неща не са повод за пиар, казва известната тв водеща През всичките тези години бях на върха в новините като водеща на централната емисия, а новините са върхът на телевизията. Оттук нататък трябва да търся нещо друго Най-красивата водеща на “По света и у

Христо Монов: Как протестърът Калин Калпакчиев ще ходи отсега нататък по улиците. Предсрочното освобождаване на Полфрийман е удар по държавността

Този съдебен състав няма място в съдебната система. Той може да бъде прекрасен адвокат на дявола, какъвто всъщност е, казва бащата на студента Андрей Монов, убит от Джок Полфрийман  - Г-н Монов, в петък в системата на Софийския апелативен съд бяха публикувани мотивите на съдиите Калин Калпакчиев, Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева за

Георги Свиленски: В БСП сме категорични в закона да се запише, че съкратено производство за умишлени престъпления няма да има

Още акценти от интервюто на зам.-шефа на групата на БСП в парламента: Участието на червени депутати в кампанията за кметове показва отговорността, с която БСП подхожда към тези избори и иска да ги спечели Националният съвет не подреди листата във Варна, а даде модела как трябва да изглежда тя - така организацията ще бъде още по-мотивирана В

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Райна Кабаиванска: Днес искат главната героиня в “Травиата” да е слаба, за да я съблекат по бикини на сцената

Още не съм видяла случай консерватория да създаде готов певец, казва оперната прима - Госпожо Кабаиванска, позволете първо да ви честитя наградата “Мария Калас”, която ви връчиха наскоро в Италия. - Благодаря. Хубава награда, защото става дума за един връх в оперното изкуство, какъвто беше Калас. - Но вие сте в момента единствената българска

Андрей Иванов: С Бойко Борисов спряхме заменките в София през 2007 г.

Още акценти от интервюто с общинския съветник на ГЕРБ в София: В листите за съветници трябва да има баланс между нови и утвърдени имена Няма място за обиди - ГЕРБ ще реши кого да подкрепи  От 2010 г. правят кампании срещу мен - десетки данъчни и прокурорски проверки отхвърлиха обвиненията - Г-н Иванов

Волен Сидеров: Ще бъда принуден, по-скоро призован, да се кандидатирам за кмет на София

Още акценти от интервюто: Комитет предлага да изляза за столицата, за да се справя с подигравката с традиционните ценности И Каракачанов, и Симеонов години ми завиждаха, че пробих и се задържах, след като 10 пъти ме погребваха Как да ви кажа дали подкрепям властта, като аз не съществувам? Аз съм фантом, изтрит от Искрен

Тодор Попов: За последните 4 години в Пазарджик са разкрити 4218 нови работни места

Имаме модерно сметище, изграждаме компостираща и сепарираща инсталация, в края на месеца ще изберем изпълнител за рекултивацията на старото сметище, казва кметът на града - Г-н Попов, на финала сте на третия ви пореден мандат сте като кмет на община Пазарджик. С каква равносметка го завършвате? Изпълнихте ли ангажиментите,

Проф. д-р Мария Иванова: Ваксина против африканска чума можем да изработим, трябва финансиране

Фризерът не унищожава вируса в месо от болно прасе През 1990 г. заради липса на пари унищожихме единствената генна банка на редки породи български свине Трудно ще се справим с тази зараза - разпространява се чрезфураж, вода, контакти, въздух, птици, от движението на човека Човек не може да се зарази от африканска чума - този вирус е специфичен за

Йорданка Фандъкова: Готова съм с проекти за 8 нови парка, за да стане София по-зелена, и с 5 разширения на метрото, за да не спира развитието й

Старите жп линии стават зелен ринг, който ще свързва големите паркове и кварталите, казва в интервю столичният кмет Още акценти от интервюто: Ще има промени не само при общинските съветници от ГЕРБ, но и в структурата на общината. Предлагам София да има зам.-кмет по дигитализацията Длъжници сме на софиянци за Витоша и Борисовата градина - ще

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber