Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7501945 Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации www.24chasa.bg
Бойко Атанасов

Лоши бизнес практики ще се пресичат още в началото, казва новият председател на Комисията за финансов надзор

Още акценти:

Като финансов регулатор ще бъдем предсказуеми за тези, които спазват законите, и непредсказуеми за склонните съзнателно да ги нарушават

След фалита на "Олимпик" променихме правила и изисквания, за да гарантираме стабилността на системата

Готвим нов вариант за “Бонус малус”, който ще бъде съобразен с обществените очаквания

Ще настоявам да няма чести и необосновани изменения в регулациите

Работи се по наредбата за изплащане на пенсиите от частните фондове

- Преди два месеца парламентът единодушно ви избра за председател на Комисията за финансов надзор. Коя бе първата ви задача на новия пост, г-н Атанасов?

- Преди да поема поста председател на комисията, аз бях на позиция заместник-председател на надзора на инвестиционната дейност в нея. От опита ми от есента на 2017 г. имах сериозната и обективна възможност да се запозная в детайли с актуалната ситуация в комисията - както на ниво позиционирането ѝ спрямо поднадзорните лица, бизнеса, браншовите организации и институциите, така и в контекста на управление на екипа. Встъпвайки в длъжност, аз не започвам отначало, аз продължавам своята работа до момента. Разбира се, с много повече отговорности и по-широк спектър на дейност.

Като изключително важен елемент в развитието на надзорната институция визирам процеса по идентифициране на потенциално недобри или лоши бизнес практики още в самото начало. В процеса на работа поставяме фокус върху риск-базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, в които са включени и други институции. Най-важното е да осъществяваме превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации!

Пред комисията стои целта да работим за създаване на репутация на стабилен, обективен и независим регулаторен орган чрез комуникационни кампании и диалог с обществото. Търсим диалогичност на всички нива, активна комуникация с бизнеса чрез провеждане на регулярни срещи в дискусионен формат. Пример преди дни са и резултатите от проведените срещи по повод изплащането на обезщетенията на близките на загиналите край Своге.

- Обещахте пред депутатите разработването на нова информационна система на КФН. Кога ще стане това?

- В синхрон с дигитализираното общество, в което живеем и работим, вярвам, че информационната система е крачка към по-добрата оперативна комуникация между институциите.

Намаляването на административната тежест посредством оптимизация на процесите и дигитализация е основна цел за комисията. Като резултат целя КФН да предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната дейност, както и прозрачност в надзорната дейност. Стъпка в изпълнението на Стратегията за развитие на капиталовия пазар е участието ни в проект за изграждане на единен портал за подаване на информация от публичните дружества, чрез който едновременно да бъде подавана информация до Българска фондова борса, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и обществеността. Имам ангажимента да насърчавам активните действия от страна на комисията в тази насока. Убеден съм, че именно този проект ще доведе до облекчаване на изискванията към дейността на поднадзорните лица, ще намали административната тежест и ще бъде крачка в правилната посока. Изграждането на информационната система не е еднократен акт, още повече при наличието на повече от един участник. Сигурен съм, че страните в нея са заинтересовани да стартираме системата възможно най-скоро.

- След оттеглянето на първото предложение вече се работи по нов вариант на Наредбата за “Бонус- малус” системата. Какви промени предвиждате и кога ще бъде готова?

- Обществената дискусия на проекта за система “Бонус-малус” показа, че тя се нуждае от усъвършенстване, за да бъде възприета от обществото, и ефективно прилагана, така че да постига своите цели, а именно - образуване на индивидуалната премия по застраховката “Гражданска отговорност на автомобилистите” в зависимост от причинените щети и поведението на пътя на водача ,от една страна, и премирането на водачите без щети и нарушения, от друга, при това без да нарасне средната цена на застраховката в сектора.

Предстои завършването на работата по проекта на наредба за системата “Бонус-малус”, съобразявайки се с конструктивните препоръки, направени по време на общественото обсъждане и постъпили в комисията.

В сътрудничество с другите две институции, оправомощени да я приемат - МВР и транспортното министерство, създадохме работна група, която подготвя нови алтернативни варианти на наредбата, и се преценяват нормативни промени, които следва както да отговорят на обществените очаквания, така и да постигнат стратегическите цели на тази система.

Промените в проекта на наредба ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни, преди да се премине към приемане. Целта е по - справедливото определяне на премията съобразно нивото на риск от причиняване на ПТП от водачите, което, надявам се, да доведе и до намаляване на жертвите на пътя.

- След фалита на ЗК “Олимпик” имаше апокалиптични прогнози за очаквани нови фалити, вече на български компании. Засега не се оправдават, но зрее ли някъде напрежение в сектора, и къде?

- Искам да припомня, че застрахователна компания “Олимпик” беше кипърски застраховател, който развиваше дейност у нас чрез клон, и надзорните ни правомощия спрямо него бяха силно ограничени.

В резултат на извършвани проверки на застрахователите както на място, така и дистанционни комисията отправи редица препоръки с оглед подобряване дейността на застрахователните дружества, както и приложи законово определените надзорни мерки по отношение на системата на управление на застрахователите, надеждността и пълнотата на подаваните от застрахователите данни в информационната система на Гаранционния фонд, достатъчността на отделените резерви за покритие на възникналите щети. В случай на възникване на конкретни ситуации КФН своевременно ще предприеме действия за тяхното решаване. Нашата задача е защита на обществения интерес, застрахованите и застраховащите лица. Подчертавам “и застрахованите лица”, защото те са хората, които заплащат цената на застраховката.

- Предвиждате ли въвеждането на нови регулации за застрахователите и ако да, какви? А за пенсионните фондове?

- В процес на разработване и приемане са 3 наредби във връзка със завършване на подзаконовата нормативна уредба по прилагането на измененията в Кодекса за застраховането, произтичащи от въвеждането на европейските директиви относно разпространение на застрахователни продукти.

С първата ще се регламентират изискванията за регистрация на предприятията, които ще извършват обучение на служителите на застрахователните брокери. С втората ще се регламентират изискванията за регистрация по електронен път на застрахователните посредници, а с третата ще се поставят допълнителни изисквания за преценка на определени инвестиционни застрахователни продукти като несложни, за да се създадат условия за по- облекчен режим за продажба на тези продукти.

Проектите на нормативни актове бяха приети на първо разглеждане от комисията и бяха предоставени за обществено обсъждане. Предстои обобщаване на постъпилите предложения и окончателното приемане на нормативните актове.

На равнище Европейски съюз тече процес по съгласуване на промените относно изискванията за финансова стабилност на застрахователите, с които застрахователните компании ще трябва да се съобразяват.

През последните години бяха предприети значителни промени с цел усъвършенстване на регламентацията на частното пенсионно осигуряване, включително с оглед въвеждането на законодателството на ЕС за професионалното пенсионно осигуряване. Предстои доразвиване на уредбата за изплащане на пенсиите от частните фондове, като в тази насока експертизата на КФН ще подпомогне компетентните министерства при изготвяне на необходимите регулации.

- Ще лобирате ли пред депутатите да спре честото прекрояване на законовата и подзаконовата база, което обърква клиентите и затруднява работата на пенсионни дружества и на застрахователни компании?

- Сред приоритетите на КФН, заложени в концепцията за развитие на институцията, която представих и пред народните представители, е постоянен анализ на нормативната уредба и непрекъснат диалог със заинтересованите лица с цел нейното подобряване и доусъвършенстване и недопускане на чести, необосновани изменения в регулациите. Целта ми е комисията да работи прозрачно, предвидимо и с постигане на устойчиви резултати.

- Да разбирам ли, че комисията ще върви в посока на промяна - по-отворена за диалог както с обществеността, така и с останалите институции? Как ще го постигнете?

- Убеден съм, че единственият начин за постигането на целите ни е чрез партньорство, обмен на информация и споделен професионален опит.

Давам и конкретен пример от днешния ден, а именно днес подписахме споразумение за сътрудничество между Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите. Това е стъпка в реализиране на стратегията за развитие на КФН посредством повишаване на ефективността на осъществявания диалог с другите държавни органи и разширяване на взаимодействието.

Вярвам, че по този начин събирането на просрочени вземания на длъжници на НАП и на вземанията на КФН ще се ускори, гарантирайки, че сумите, възстановявани от КФН, ще бъдат плащани към поднадзорните лица, само ако нямат други задължения към бюджета.

В рамките на съвместни проверки от екипи на НАП и КФН ще бъдат установявани компетентно факти и обстоятелства, като така се гарантира бързина на процесите и адекватна защита на финансовите интереси на гражданите и бизнеса по отношение на капиталовия, застрахователния и пазара на допълнително пенсионно осигуряване.

- Каква е стратегическата посока за развитие на финансовия регулатор?

- През последните две години комисията мина през динамични периоди. Основната цел, която поставям пред регулаторния орган, е създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното - осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от нас - капиталовите пазари, сферата на застраховането и пенсионните фондове.

Вярвам, че трите основни функции на ръководителя на регулаторния орган са: ясна визия за развитие, стриктен контрол спрямо поднадзорните лица и диалог спрямо всички заинтересовани участници в регулираните от органа процеси.

- А ако трябва да бъдете още по-конкретен?

- Основните посоки, в които вярвам, че е абсолютно необходимо да развиваме КФН, са три. На първо място е управление на позиционирането и репутацията на КФН като стабилен, обективен и независим регулаторен орган в обществото като цяло и по-специфично в сферата на дейността на трите управления, всяко от които отговарящо за съответната област на небанковия финансов сектор.

На второ място е активиране на всички възможни мерки и механизми за създаване на предвидима регулаторна дейност и превантивен контрол. Основният ни фокус ще бъде върху риск базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, където са включени и други институции.

Ще продължим със стрестестовете при поднадзорните лица с цел превенция и ранно диагностициране на проблеми. Ние сме задължени да осигуряваме финансовата стабилност на сектора. От съществена важност е българските застрахователи да поддържат адекватно ниво на резервите, като изпълняват изискванията за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховането. Моето вярване е, че ние можем и ще бъдем предсказуеми за тези от поднадзорните лица, които спазват законите и правилата, и непредсказуеми за тези от тях, които са склонни съзнателно да ги нарушават и да генерират негативни последици за гражданите на България. И на трето място е намаляване на административната тежест, за която вече говорихме. Всичко това със създаване на силен, мотивиран и с най-високо ниво на експертиза екип. Смело мога да заявя, че в екипа на комисията работят хора със сериозна експертиза и желание за развитие. Посоката за краткосрочното бъдеще е повишаване на мотивацията, на генерирането на нови идеи, тоест на креативността им и най-вече развитие по отношение на стратегията за прозрачна комуникация към гражданите и поднадзорните лица и партньорско отношение към институциите в България. Голямата цел е КФН да се отличи като една от организациите в България с екип от лидери, способни да информират и едновременно с това да генерират и анализират идеи. Но най-вече екип, който се гордее, че работи като едно цяло.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Шефът на Пътна полиция: Заснехме 10 746 шофьори с превишена скорост над 50 км/ч

Издали сме 950 370 акта, фиша и електронни фиша за първите 7 месеца на годината, казва Росен Рапчев - Комисар Рапчев, август месец традиционно е най-тежък откъм катастрофи. Какви мерки вземате това лято? - Не само август, а трите летни месеца – юни, юли и август, са най-натоварени и с най-сериозен пътен травматизъм. 78 са загиналите през август м

Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа

От две години има спад на цените на металите с 30%, въпреки товаинвестираме и увеличаваме заплати, казва председателят на Българската минно-геоложка камара и зам.-председател на КРИБ  Още акценти Слава богу, че правителството на г-н Борисов не се поддаде на спекулативни искания, той обеща, че за целия мандат няма да се увеличат данъците,

Вероника Имова: Методи Лалов трябва да изготви съдебни актове по 111 дела, преди ВСС да приеме оставката му

Важно е имиджът на магистрата да е чист, ако ще става политик, казва членът на Съдийската колегия на ВСС Вероника Имова - Г-жо Имова, след проваленото заседание на Съдийската колегия на ВСС, на което не беше освободен Методи Лалов като съдия, той упрекна кадровия орган и вас персонално, че не му позволявате да подаде оставка,

Нанси Шилър: Дарихме 221 млн. долара в 886 проекта

Повече от половината от тези средства са отпуснати от Фондация “Америка за България” за образование в страната, казва президентът на Фондацията Част от екипа на “Америка за България”, отговарящ за проектите на фондацията заедно с президентката Нанси Шилър, разказват за някои от най-успешните ѝ инициативи

Проф. Антоний Тодоров: С Мая Манолова за първи път има условия за пробив в управлението на ГЕРБ в столицата

Още акценти от интервюто: Тя в момента не е изпълнителна власт, за да решава проблеми. Нейната работа като омбудсман е именно да говори И Фандъкова, като е започнала като кмет, не е имала по-голям опит от нея. Хората се учат Нинова развърза ръцете на градската организация да подкрепи кандидатура на обществения защитник в София Резултатите

Асен Александров: Най-сетне на учителя се дава свобода той да е царят в клас, а не учебната програма

Атестирането е добър подход, трябва да се мисли и за стимули на тази база - сега разликата между най-добрия и най-лошия преподавател е до 30 лв. на месец, казва директорът на столичното 51-о средно училище "Елисавета Багряна" - Г-н Александров, защо трябва учителите да бъдат атестирани - за първи път се въвежда редовно оценяване на всеки 4 години

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Кирил Добрев: Дребнавостта не отива на БСП и ако нещо е добро за София - като Мая Манолова, няма проблем да го подкрепим

Още акценти от интервюто със зам.-председателя на БСП: Само ние имаме вроден инстинкт да оставяме на заден план тяснопартийните си интереси. Изискваме обаче уважение и принципност В тази кампания ще изненадаме избирателя с изцяло ново поколение политици в БСП, готово да влезе сега в местната власт.

Румяна Коларова: Мая Манолова изчаква септемврийската социология и е нервна - името й се коментира прекалено рано

Още акценти от интервюто: Местните избори са вододелът - оттях зависи както бъдещето на ГЕРБ, така и на лидера на БСП Номинациите ще тръгнат след 15 септември. До тогава може да има промяна в нагласите България има нужда от конструктивна лява алтернатива. Иначе дясното ще започне да предлага социалните решения Слави Трифонов е пред

Емил Нешев: Единствени в ЕС сме без хеликоптер линейка, а ни трябват поне 5 за реакция в “златния час”

Още акценти от интервюто: Лятно време спасяването е само на ръце, колата стига, докъдето има път, казва шефът на Планинската спасителна служба Губят се хората, които подценяват планината Само през миналата седмица имахме 10 спасителни акции  Издирването на туристи може да струва и 150 хил. евро Тръгвайте към върховете с уважение и респект В

Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

Не само градът, а и съставните селища са живи и многолюдни, казва кметът на Несебър  Държа на проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в общината Административното ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни услуги независимо от финансовия ресурс - Г-н Димитров,

Таро Коно: България е силен лидер в усилията за просперитет на Балканите

В Черно и Южнокитайско море трябва да се гарантира свобода на корабоплаването и мирно разрешаване на споровете,  казва министърът на външните работи на Япония - Г-н министър, каква е основната цел на посещението ви в България? - За мен е изключително радостно, че имам възможността да посетя България по повод “трите годишнини” в японско-българските

Тихомир Безлов: Големи чужди разузнавания нямат проблем да получат наши лични данни

Хакерите на НАП - или анархисти на ХХI в., или гонят меркантилна цел - Хакнаха НАП, последва опит, но безуспешeн, да хакнат Комисията за защита на личните данни. Онзиден пък научихме, че измамници се възползват от ситуацията и се опитват да крадат пароли от банки чрез имейли. На какво да отдадем хакерската активност в горещото лято, г-н Безлов

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber