Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7501945 Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации www.24chasa.bg
Бойко Атанасов

Лоши бизнес практики ще се пресичат още в началото, казва новият председател на Комисията за финансов надзор

Още акценти:

Като финансов регулатор ще бъдем предсказуеми за тези, които спазват законите, и непредсказуеми за склонните съзнателно да ги нарушават

След фалита на "Олимпик" променихме правила и изисквания, за да гарантираме стабилността на системата

Готвим нов вариант за “Бонус малус”, който ще бъде съобразен с обществените очаквания

Ще настоявам да няма чести и необосновани изменения в регулациите

Работи се по наредбата за изплащане на пенсиите от частните фондове

- Преди два месеца парламентът единодушно ви избра за председател на Комисията за финансов надзор. Коя бе първата ви задача на новия пост, г-н Атанасов?

- Преди да поема поста председател на комисията, аз бях на позиция заместник-председател на надзора на инвестиционната дейност в нея. От опита ми от есента на 2017 г. имах сериозната и обективна възможност да се запозная в детайли с актуалната ситуация в комисията - както на ниво позиционирането ѝ спрямо поднадзорните лица, бизнеса, браншовите организации и институциите, така и в контекста на управление на екипа. Встъпвайки в длъжност, аз не започвам отначало, аз продължавам своята работа до момента. Разбира се, с много повече отговорности и по-широк спектър на дейност.

Като изключително важен елемент в развитието на надзорната институция визирам процеса по идентифициране на потенциално недобри или лоши бизнес практики още в самото начало. В процеса на работа поставяме фокус върху риск-базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, в които са включени и други институции. Най-важното е да осъществяваме превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации!

Пред комисията стои целта да работим за създаване на репутация на стабилен, обективен и независим регулаторен орган чрез комуникационни кампании и диалог с обществото. Търсим диалогичност на всички нива, активна комуникация с бизнеса чрез провеждане на регулярни срещи в дискусионен формат. Пример преди дни са и резултатите от проведените срещи по повод изплащането на обезщетенията на близките на загиналите край Своге.

- Обещахте пред депутатите разработването на нова информационна система на КФН. Кога ще стане това?

- В синхрон с дигитализираното общество, в което живеем и работим, вярвам, че информационната система е крачка към по-добрата оперативна комуникация между институциите.

Намаляването на административната тежест посредством оптимизация на процесите и дигитализация е основна цел за комисията. Като резултат целя КФН да предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната дейност, както и прозрачност в надзорната дейност. Стъпка в изпълнението на Стратегията за развитие на капиталовия пазар е участието ни в проект за изграждане на единен портал за подаване на информация от публичните дружества, чрез който едновременно да бъде подавана информация до Българска фондова борса, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и обществеността. Имам ангажимента да насърчавам активните действия от страна на комисията в тази насока. Убеден съм, че именно този проект ще доведе до облекчаване на изискванията към дейността на поднадзорните лица, ще намали административната тежест и ще бъде крачка в правилната посока. Изграждането на информационната система не е еднократен акт, още повече при наличието на повече от един участник. Сигурен съм, че страните в нея са заинтересовани да стартираме системата възможно най-скоро.

- След оттеглянето на първото предложение вече се работи по нов вариант на Наредбата за “Бонус- малус” системата. Какви промени предвиждате и кога ще бъде готова?

- Обществената дискусия на проекта за система “Бонус-малус” показа, че тя се нуждае от усъвършенстване, за да бъде възприета от обществото, и ефективно прилагана, така че да постига своите цели, а именно - образуване на индивидуалната премия по застраховката “Гражданска отговорност на автомобилистите” в зависимост от причинените щети и поведението на пътя на водача ,от една страна, и премирането на водачите без щети и нарушения, от друга, при това без да нарасне средната цена на застраховката в сектора.

Предстои завършването на работата по проекта на наредба за системата “Бонус-малус”, съобразявайки се с конструктивните препоръки, направени по време на общественото обсъждане и постъпили в комисията.

В сътрудничество с другите две институции, оправомощени да я приемат - МВР и транспортното министерство, създадохме работна група, която подготвя нови алтернативни варианти на наредбата, и се преценяват нормативни промени, които следва както да отговорят на обществените очаквания, така и да постигнат стратегическите цели на тази система.

Промените в проекта на наредба ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни, преди да се премине към приемане. Целта е по - справедливото определяне на премията съобразно нивото на риск от причиняване на ПТП от водачите, което, надявам се, да доведе и до намаляване на жертвите на пътя.

- След фалита на ЗК “Олимпик” имаше апокалиптични прогнози за очаквани нови фалити, вече на български компании. Засега не се оправдават, но зрее ли някъде напрежение в сектора, и къде?

- Искам да припомня, че застрахователна компания “Олимпик” беше кипърски застраховател, който развиваше дейност у нас чрез клон, и надзорните ни правомощия спрямо него бяха силно ограничени.

В резултат на извършвани проверки на застрахователите както на място, така и дистанционни комисията отправи редица препоръки с оглед подобряване дейността на застрахователните дружества, както и приложи законово определените надзорни мерки по отношение на системата на управление на застрахователите, надеждността и пълнотата на подаваните от застрахователите данни в информационната система на Гаранционния фонд, достатъчността на отделените резерви за покритие на възникналите щети. В случай на възникване на конкретни ситуации КФН своевременно ще предприеме действия за тяхното решаване. Нашата задача е защита на обществения интерес, застрахованите и застраховащите лица. Подчертавам “и застрахованите лица”, защото те са хората, които заплащат цената на застраховката.

- Предвиждате ли въвеждането на нови регулации за застрахователите и ако да, какви? А за пенсионните фондове?

- В процес на разработване и приемане са 3 наредби във връзка със завършване на подзаконовата нормативна уредба по прилагането на измененията в Кодекса за застраховането, произтичащи от въвеждането на европейските директиви относно разпространение на застрахователни продукти.

С първата ще се регламентират изискванията за регистрация на предприятията, които ще извършват обучение на служителите на застрахователните брокери. С втората ще се регламентират изискванията за регистрация по електронен път на застрахователните посредници, а с третата ще се поставят допълнителни изисквания за преценка на определени инвестиционни застрахователни продукти като несложни, за да се създадат условия за по- облекчен режим за продажба на тези продукти.

Проектите на нормативни актове бяха приети на първо разглеждане от комисията и бяха предоставени за обществено обсъждане. Предстои обобщаване на постъпилите предложения и окончателното приемане на нормативните актове.

На равнище Европейски съюз тече процес по съгласуване на промените относно изискванията за финансова стабилност на застрахователите, с които застрахователните компании ще трябва да се съобразяват.

През последните години бяха предприети значителни промени с цел усъвършенстване на регламентацията на частното пенсионно осигуряване, включително с оглед въвеждането на законодателството на ЕС за професионалното пенсионно осигуряване. Предстои доразвиване на уредбата за изплащане на пенсиите от частните фондове, като в тази насока експертизата на КФН ще подпомогне компетентните министерства при изготвяне на необходимите регулации.

- Ще лобирате ли пред депутатите да спре честото прекрояване на законовата и подзаконовата база, което обърква клиентите и затруднява работата на пенсионни дружества и на застрахователни компании?

- Сред приоритетите на КФН, заложени в концепцията за развитие на институцията, която представих и пред народните представители, е постоянен анализ на нормативната уредба и непрекъснат диалог със заинтересованите лица с цел нейното подобряване и доусъвършенстване и недопускане на чести, необосновани изменения в регулациите. Целта ми е комисията да работи прозрачно, предвидимо и с постигане на устойчиви резултати.

- Да разбирам ли, че комисията ще върви в посока на промяна - по-отворена за диалог както с обществеността, така и с останалите институции? Как ще го постигнете?

- Убеден съм, че единственият начин за постигането на целите ни е чрез партньорство, обмен на информация и споделен професионален опит.

Давам и конкретен пример от днешния ден, а именно днес подписахме споразумение за сътрудничество между Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите. Това е стъпка в реализиране на стратегията за развитие на КФН посредством повишаване на ефективността на осъществявания диалог с другите държавни органи и разширяване на взаимодействието.

Вярвам, че по този начин събирането на просрочени вземания на длъжници на НАП и на вземанията на КФН ще се ускори, гарантирайки, че сумите, възстановявани от КФН, ще бъдат плащани към поднадзорните лица, само ако нямат други задължения към бюджета.

В рамките на съвместни проверки от екипи на НАП и КФН ще бъдат установявани компетентно факти и обстоятелства, като така се гарантира бързина на процесите и адекватна защита на финансовите интереси на гражданите и бизнеса по отношение на капиталовия, застрахователния и пазара на допълнително пенсионно осигуряване.

- Каква е стратегическата посока за развитие на финансовия регулатор?

- През последните две години комисията мина през динамични периоди. Основната цел, която поставям пред регулаторния орган, е създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното - осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от нас - капиталовите пазари, сферата на застраховането и пенсионните фондове.

Вярвам, че трите основни функции на ръководителя на регулаторния орган са: ясна визия за развитие, стриктен контрол спрямо поднадзорните лица и диалог спрямо всички заинтересовани участници в регулираните от органа процеси.

- А ако трябва да бъдете още по-конкретен?

- Основните посоки, в които вярвам, че е абсолютно необходимо да развиваме КФН, са три. На първо място е управление на позиционирането и репутацията на КФН като стабилен, обективен и независим регулаторен орган в обществото като цяло и по-специфично в сферата на дейността на трите управления, всяко от които отговарящо за съответната област на небанковия финансов сектор.

На второ място е активиране на всички възможни мерки и механизми за създаване на предвидима регулаторна дейност и превантивен контрол. Основният ни фокус ще бъде върху риск базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, където са включени и други институции.

Ще продължим със стрестестовете при поднадзорните лица с цел превенция и ранно диагностициране на проблеми. Ние сме задължени да осигуряваме финансовата стабилност на сектора. От съществена важност е българските застрахователи да поддържат адекватно ниво на резервите, като изпълняват изискванията за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховането. Моето вярване е, че ние можем и ще бъдем предсказуеми за тези от поднадзорните лица, които спазват законите и правилата, и непредсказуеми за тези от тях, които са склонни съзнателно да ги нарушават и да генерират негативни последици за гражданите на България. И на трето място е намаляване на административната тежест, за която вече говорихме. Всичко това със създаване на силен, мотивиран и с най-високо ниво на експертиза екип. Смело мога да заявя, че в екипа на комисията работят хора със сериозна експертиза и желание за развитие. Посоката за краткосрочното бъдеще е повишаване на мотивацията, на генерирането на нови идеи, тоест на креативността им и най-вече развитие по отношение на стратегията за прозрачна комуникация към гражданите и поднадзорните лица и партньорско отношение към институциите в България. Голямата цел е КФН да се отличи като една от организациите в България с екип от лидери, способни да информират и едновременно с това да генерират и анализират идеи. Но най-вече екип, който се гордее, че работи като едно цяло.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Кирил Добрев: Нинова отдавна искаше лидерството й да бъде потвърдено с пряк избор, но аз я спрях и сгреших

Още акценти от интервюто със зам.-председателя на БСП: Някои от менторите в БСП ги слушаме вече 30 г. - те се появяват, когато има пожар, но никога, когато трябва да се гаси Нямам никакво съмнение, че оттеглянето на оставката на Нинова беше най-разумното за нашите членове, макар да не се разбира отвън Изненадват ме по-старите апаратчици,

Десислава Танева: Опитват измами със субсидии за лук, моркови и чесън, ще ги спрем

Нова наредба ще каже какво е кренвирш по БДС и какво е екстра качество в месните продукти До края на юни ще завършат проверките на всичките 288 къщи за гости Това е постоянна битка - от една страна, са бенефициентите, които нямат това качество, но искат да бъдат такива, от друга страна - държавата И ловците, и хората, които отглеждат в т.нар.

Златко Живков: Монтана се променя трайно - става по-приветлив град и по-добро място за живеене

По европейска програма вложихме големи инвестиции в образователната инфраструктура, казва кметът на града За 4 години бяха ремонтирани всички обществени сгради в 23-те села на общината - кметства, читалища, църкви Пред старт е площадката за едрогабаритни и опасни отпадъци, започваме изграждане на инсталация за компост - Г-н Живков,

Атанас Добрев: Колкото по-бързо се развие 5G, толкова по-бързо ще се ускори растежът и ще се вдигнат заплатите

Смятаме, че мобилната телевизия е удобна и полезна за  хората, и се опитваме да я превърнем в масова услуга, казва  главният изпълнителен директор на “Виваком” Още акценти Средното потребление на интернет ще се увеличи 10 пъти до 5-7 години Оптимистичният вариант показва, че новото поколение услуги може да ги има в България до не повече от 3-4 г.

Андрей Ковачев: И в Испания имаше арестуван за корупция кмет. Да се извади ли от Шенген?

Още акценти от интервюто: ЕНП няма да отстъпи пред президента на Франция. Вебер трябва да оглави Европейската комисия В Република Северна Македония имат право да се самоопределят. Но живите, а не те да решават за починалите На тази планета в академичния свят няма никъде спор какъв е Гоце Делчев. Самите сърби казват, че е български бандит.

Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации

Лоши бизнес практики ще се пресичат още в началото, казва новият председател на Комисията за финансов надзор Още акценти: Като финансов регулатор ще бъдем предсказуеми за тези, които спазват законите, и непредсказуеми за склонните съзнателно да ги нарушават След фалита на "Олимпик" променихме правила и изисквания,

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Дракула е с български корени, продължава държавническата традиция на Асеневци

В психологически план ние с румънците сме много близки, кадват преподавателите във ВТУ - Господа историци, защо твърдите, че Дракула е българин? Доц. Николай Кънев: Всъщност ние твърдим, че родът, от който произхожда Дракула, е с български корен. Това е династията, която създава Влашкото княжество в началото на XIV в.

Юрий Асланов: Когато е заплашено идейното оцеляване на БСП, тя няма да се замисли да жертва дори лидера си

Ето акценти от интервюто със социолога и член на Националния съвет на БСП: Атаката за унищожаване на партията върви по много линии, а при Нинова пробиха лесно - невежа е в идеологическо отношение и не разбира какво говори ГЕРБ спечели тези избори благодарение на БСП Отказахме се от разговора за бъдещето и за Европа и отстъпихме терен на Борисов

Пламен Русев: 60 млн. евро е въздействието на Webit върху икономиката на София

е въздействието на “Уебит” върху икономиката на София От институции като логистика получихме страшно много помощ от всички. С министъра на образованието направихме съвместно най-голямото събитие, което вдъхновява децата за бъдещето - 3000 деца от България, най-умните, цветът на нацията, бяха избрани от министерството,

Владимир Губарев: Мислите, че “Чернобил” е приключил? Нищо подобно, радиацията се качва

Филмът за аварията не разкрива мащаба на катастрофата, казва руски журналист очевидец Владимир Губарев е руски журналист, драматург и писател. Като научен редактор във в. “Правда” пръв от пресата пристига в авариралата АЕЦ “Чернобил” 4 дни след катастрофата на 26 април 1986 г. Покрай работата си има контакт с политическата върхушка на СССР и

Сергей Цветарски: Демографският проблем на страната е обезлюдяването, не толкова смъртността

Дълголетието в Кърджали е чисто аритметичен феномен, казва председателят на Националния статистически институт  В градовете се живее по-дълго, отколкото в селата, заради медицинското обслужване - Господин Цветарски, от последните демографски данни на НСИ излиза, че в София и Кърджали хората живеят най-дълго - средната продължителност на

Георги Марков: Загрижен съм! ЕК да види какво става в Белгия, Холандия и Франция

Още акценти от интервюто: Пожелах на социалистите смирение, защото избирателят отреди да сме заедно в този парламент до 2021 година Бавария е кътче рай, защото там от Втората световна война социалист не е управлявал Г-жа Йончева да чуе какво говорят за Бойко Меркел, баварският премиер Маркус Зьодер, Ердоган, Ципрас, Вучич, Заев,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber