Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7501945 Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации www.24chasa.bg
Бойко Атанасов
Бойко Атанасов

Лоши бизнес практики ще се пресичат още в началото, казва новият председател на Комисията за финансов надзор

Още акценти:

Като финансов регулатор ще бъдем предсказуеми за тези, които спазват законите, и непредсказуеми за склонните съзнателно да ги нарушават

След фалита на "Олимпик" променихме правила и изисквания, за да гарантираме стабилността на системата

Готвим нов вариант за “Бонус малус”, който ще бъде съобразен с обществените очаквания

Ще настоявам да няма чести и необосновани изменения в регулациите

Работи се по наредбата за изплащане на пенсиите от частните фондове

- Преди два месеца парламентът единодушно ви избра за председател на Комисията за финансов надзор. Коя бе първата ви задача на новия пост, г-н Атанасов?

- Преди да поема поста председател на комисията, аз бях на позиция заместник-председател на надзора на инвестиционната дейност в нея. От опита ми от есента на 2017 г. имах сериозната и обективна възможност да се запозная в детайли с актуалната ситуация в комисията - както на ниво позиционирането ѝ спрямо поднадзорните лица, бизнеса, браншовите организации и институциите, така и в контекста на управление на екипа. Встъпвайки в длъжност, аз не започвам отначало, аз продължавам своята работа до момента. Разбира се, с много повече отговорности и по-широк спектър на дейност.

Като изключително важен елемент в развитието на надзорната институция визирам процеса по идентифициране на потенциално недобри или лоши бизнес практики още в самото начало. В процеса на работа поставяме фокус върху риск-базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, в които са включени и други институции. Най-важното е да осъществяваме превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации!

Пред комисията стои целта да работим за създаване на репутация на стабилен, обективен и независим регулаторен орган чрез комуникационни кампании и диалог с обществото. Търсим диалогичност на всички нива, активна комуникация с бизнеса чрез провеждане на регулярни срещи в дискусионен формат. Пример преди дни са и резултатите от проведените срещи по повод изплащането на обезщетенията на близките на загиналите край Своге.

- Обещахте пред депутатите разработването на нова информационна система на КФН. Кога ще стане това?

- В синхрон с дигитализираното общество, в което живеем и работим, вярвам, че информационната система е крачка към по-добрата оперативна комуникация между институциите.

Намаляването на административната тежест посредством оптимизация на процесите и дигитализация е основна цел за комисията. Като резултат целя КФН да предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната дейност, както и прозрачност в надзорната дейност. Стъпка в изпълнението на Стратегията за развитие на капиталовия пазар е участието ни в проект за изграждане на единен портал за подаване на информация от публичните дружества, чрез който едновременно да бъде подавана информация до Българска фондова борса, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и обществеността. Имам ангажимента да насърчавам активните действия от страна на комисията в тази насока. Убеден съм, че именно този проект ще доведе до облекчаване на изискванията към дейността на поднадзорните лица, ще намали административната тежест и ще бъде крачка в правилната посока. Изграждането на информационната система не е еднократен акт, още повече при наличието на повече от един участник. Сигурен съм, че страните в нея са заинтересовани да стартираме системата възможно най-скоро.

- След оттеглянето на първото предложение вече се работи по нов вариант на Наредбата за “Бонус- малус” системата. Какви промени предвиждате и кога ще бъде готова?

- Обществената дискусия на проекта за система “Бонус-малус” показа, че тя се нуждае от усъвършенстване, за да бъде възприета от обществото, и ефективно прилагана, така че да постига своите цели, а именно - образуване на индивидуалната премия по застраховката “Гражданска отговорност на автомобилистите” в зависимост от причинените щети и поведението на пътя на водача ,от една страна, и премирането на водачите без щети и нарушения, от друга, при това без да нарасне средната цена на застраховката в сектора.

Предстои завършването на работата по проекта на наредба за системата “Бонус-малус”, съобразявайки се с конструктивните препоръки, направени по време на общественото обсъждане и постъпили в комисията.

В сътрудничество с другите две институции, оправомощени да я приемат - МВР и транспортното министерство, създадохме работна група, която подготвя нови алтернативни варианти на наредбата, и се преценяват нормативни промени, които следва както да отговорят на обществените очаквания, така и да постигнат стратегическите цели на тази система.

Промените в проекта на наредба ще бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни, преди да се премине към приемане. Целта е по - справедливото определяне на премията съобразно нивото на риск от причиняване на ПТП от водачите, което, надявам се, да доведе и до намаляване на жертвите на пътя.

- След фалита на ЗК “Олимпик” имаше апокалиптични прогнози за очаквани нови фалити, вече на български компании. Засега не се оправдават, но зрее ли някъде напрежение в сектора, и къде?

- Искам да припомня, че застрахователна компания “Олимпик” беше кипърски застраховател, който развиваше дейност у нас чрез клон, и надзорните ни правомощия спрямо него бяха силно ограничени.

В резултат на извършвани проверки на застрахователите както на място, така и дистанционни комисията отправи редица препоръки с оглед подобряване дейността на застрахователните дружества, както и приложи законово определените надзорни мерки по отношение на системата на управление на застрахователите, надеждността и пълнотата на подаваните от застрахователите данни в информационната система на Гаранционния фонд, достатъчността на отделените резерви за покритие на възникналите щети. В случай на възникване на конкретни ситуации КФН своевременно ще предприеме действия за тяхното решаване. Нашата задача е защита на обществения интерес, застрахованите и застраховащите лица. Подчертавам “и застрахованите лица”, защото те са хората, които заплащат цената на застраховката.

- Предвиждате ли въвеждането на нови регулации за застрахователите и ако да, какви? А за пенсионните фондове?

- В процес на разработване и приемане са 3 наредби във връзка със завършване на подзаконовата нормативна уредба по прилагането на измененията в Кодекса за застраховането, произтичащи от въвеждането на европейските директиви относно разпространение на застрахователни продукти.

С първата ще се регламентират изискванията за регистрация на предприятията, които ще извършват обучение на служителите на застрахователните брокери. С втората ще се регламентират изискванията за регистрация по електронен път на застрахователните посредници, а с третата ще се поставят допълнителни изисквания за преценка на определени инвестиционни застрахователни продукти като несложни, за да се създадат условия за по- облекчен режим за продажба на тези продукти.

Проектите на нормативни актове бяха приети на първо разглеждане от комисията и бяха предоставени за обществено обсъждане. Предстои обобщаване на постъпилите предложения и окончателното приемане на нормативните актове.

На равнище Европейски съюз тече процес по съгласуване на промените относно изискванията за финансова стабилност на застрахователите, с които застрахователните компании ще трябва да се съобразяват.

През последните години бяха предприети значителни промени с цел усъвършенстване на регламентацията на частното пенсионно осигуряване, включително с оглед въвеждането на законодателството на ЕС за професионалното пенсионно осигуряване. Предстои доразвиване на уредбата за изплащане на пенсиите от частните фондове, като в тази насока експертизата на КФН ще подпомогне компетентните министерства при изготвяне на необходимите регулации.

- Ще лобирате ли пред депутатите да спре честото прекрояване на законовата и подзаконовата база, което обърква клиентите и затруднява работата на пенсионни дружества и на застрахователни компании?

- Сред приоритетите на КФН, заложени в концепцията за развитие на институцията, която представих и пред народните представители, е постоянен анализ на нормативната уредба и непрекъснат диалог със заинтересованите лица с цел нейното подобряване и доусъвършенстване и недопускане на чести, необосновани изменения в регулациите. Целта ми е комисията да работи прозрачно, предвидимо и с постигане на устойчиви резултати.

- Да разбирам ли, че комисията ще върви в посока на промяна - по-отворена за диалог както с обществеността, така и с останалите институции? Как ще го постигнете?

- Убеден съм, че единственият начин за постигането на целите ни е чрез партньорство, обмен на информация и споделен професионален опит.

Давам и конкретен пример от днешния ден, а именно днес подписахме споразумение за сътрудничество между Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите. Това е стъпка в реализиране на стратегията за развитие на КФН посредством повишаване на ефективността на осъществявания диалог с другите държавни органи и разширяване на взаимодействието.

Вярвам, че по този начин събирането на просрочени вземания на длъжници на НАП и на вземанията на КФН ще се ускори, гарантирайки, че сумите, възстановявани от КФН, ще бъдат плащани към поднадзорните лица, само ако нямат други задължения към бюджета.

В рамките на съвместни проверки от екипи на НАП и КФН ще бъдат установявани компетентно факти и обстоятелства, като така се гарантира бързина на процесите и адекватна защита на финансовите интереси на гражданите и бизнеса по отношение на капиталовия, застрахователния и пазара на допълнително пенсионно осигуряване.

- Каква е стратегическата посока за развитие на финансовия регулатор?

- През последните две години комисията мина през динамични периоди. Основната цел, която поставям пред регулаторния орган, е създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното - осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от нас - капиталовите пазари, сферата на застраховането и пенсионните фондове.

Вярвам, че трите основни функции на ръководителя на регулаторния орган са: ясна визия за развитие, стриктен контрол спрямо поднадзорните лица и диалог спрямо всички заинтересовани участници в регулираните от органа процеси.

- А ако трябва да бъдете още по-конкретен?

- Основните посоки, в които вярвам, че е абсолютно необходимо да развиваме КФН, са три. На първо място е управление на позиционирането и репутацията на КФН като стабилен, обективен и независим регулаторен орган в обществото като цяло и по-специфично в сферата на дейността на трите управления, всяко от които отговарящо за съответната област на небанковия финансов сектор.

На второ място е активиране на всички възможни мерки и механизми за създаване на предвидима регулаторна дейност и превантивен контрол. Основният ни фокус ще бъде върху риск базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, където са включени и други институции.

Ще продължим със стрестестовете при поднадзорните лица с цел превенция и ранно диагностициране на проблеми. Ние сме задължени да осигуряваме финансовата стабилност на сектора. От съществена важност е българските застрахователи да поддържат адекватно ниво на резервите, като изпълняват изискванията за платежоспособност, залегнали в Кодекса за застраховането. Моето вярване е, че ние можем и ще бъдем предсказуеми за тези от поднадзорните лица, които спазват законите и правилата, и непредсказуеми за тези от тях, които са склонни съзнателно да ги нарушават и да генерират негативни последици за гражданите на България. И на трето място е намаляване на административната тежест, за която вече говорихме. Всичко това със създаване на силен, мотивиран и с най-високо ниво на експертиза екип. Смело мога да заявя, че в екипа на комисията работят хора със сериозна експертиза и желание за развитие. Посоката за краткосрочното бъдеще е повишаване на мотивацията, на генерирането на нови идеи, тоест на креативността им и най-вече развитие по отношение на стратегията за прозрачна комуникация към гражданите и поднадзорните лица и партньорско отношение към институциите в България. Голямата цел е КФН да се отличи като една от организациите в България с екип от лидери, способни да информират и едновременно с това да генерират и анализират идеи. Но най-вече екип, който се гордее, че работи като едно цяло.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Георги Марков

Георги Марков: 1 млн. на митинга на Орлов мост! 5 часа пяхме, а след 3 дни плакахме

Защо СДС загуби първите свободни избори преди 30 години, как се стигна до “избори до дупка”, какво може да стане на парламентарния вот 2021 - от човека, който беше в политиката и тогава, и сега. Интервю с бивш конституционен съдия и единствен депутат в 44-ото НС, който е бил член на ВНС - Георги Марков. - Г-н Марков, на 10 юни се навършват 30 г

Д-р Милен Врабевски: “Комак Медикал” работи по повече от 120 научни проекта в медицината, включително и за ваксина срещу COVID-19

Д-р Милен Врабевски: “Комак Медикал” работи по повече от 120 научни проекта в медицината, включително и за ваксина срещу COVID-19

Дарих предпазни средства за лекарите на първа линия в Македония. Имаше коментар да проверят дали не са с изтекъл срок на годност, но човешкото е сторено - медиците бяха осигурени и помощта дойде от България, казва в интервю собственикът и изпълнителен директор на най-голямата научноизследователска организация в Югоизточна Европа - “Комак

Никола Гечев

Никола Гечев: Vivacom свърза с интернет села за обучение в карантината, дари таблети

МОН се справи чудесно, директорите бяха много благодарни за бързата ни реакция , казва директорът "Корпоративни продажби" на компанията - Г-н Гечев, какво прави Vivacom за образованието и защо това е толкова важно? - Образованието в момента е сред най-важните сфери за развитие на държавата. То е и част от платформата на правителството за

Доц. Владислав Миланов

Доц. Владислав Миланов: И езикът ни преболедува, “хвана” нови думи: карантинираме, температурираме, вкъществувам

Имаше изумителни въпроси към щаба. Не трябваше обаче да се говори толкова за ковчези и трупове, казва езиковедът - Доц. Миланов, какво роди в езиково отношение ситуацията с извънредното положение у нас? - Езикът е от онези безценни дадености на човека и на обществото, които изцяло съпътстват неговото развитие: социално, икономическо, културно

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Галина Стоянова: Похарчихме допълнително 250 хил. лв. и помогнахме на хора в най-тежка нужда

Общината затегна инвестиционната си програма, разчита на външно финансиране, казва кметицата на Казанлък - Г-жо Стоянова, живеем в необичайно време. Какви са уроците, които трябваше да научим в пандемията от коронавирус? - Истината е, че първият урок не е добър. Дори пандемията не може да ни обедини. - Неочакван извод, защо го правите

Проф. Момяна Гунева:  Идеята пенсиониран суперпрокурор да контролира главния е смешна

Проф. Момяна Гунева: Идеята пенсиониран суперпрокурор да контролира главния е смешна

Още акценти от интервюто на професора по наказателно право и член на Експертния съвет към главния прокурор: Нашият Наказателен кодекс изобилства от примери за законодателство, продиктувано от конюнктурни съображения От толкова много промени в последните 30 г. целият НК е загубил и структурата си, и основната си идея За съжаление, опитът ни сочи

Последно от 24 здраве лого

Новини

Последно от мила бг лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Кристина Лазарова: Енергийните технологии на бъдещето могат да станат реалност и у нас

Югозападният въгледобивен регион иска да бъде флагман на промените в енергетиката, казва съснователката на платформата Brоwn to green Кристина Лазарова е от новото поколение мениджъри в българската енергетика, отскоро е председател на борда на директорите на ТЕЦ „Бобов Дол” и е съосновател на свободната дигитална платформа за преход към

Ивайло Иванов

Ивайло Иванов: Пенсиите на над 260 000 души вече ще се пресмятат служебно

Между 270 -320  млн. лева на месец ще струва преизчисление на пенсиите с доход от 2019 г. Сега системата не може да си го позволи, казва управителят на Националния осигурителен институт Още акценти от интервюто: От 1 юли минималната пенсия ще е 250 лв., останалите ще се вдигнат с 6,7% На 15 май изплатихме обезщетения за безработица на над 124 хил

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Безлов: Списъкът на Бобокови е странен и непълен - към 2005 г. 2-3 пъти повече са били българите с над 20 млн. долара

Това е времето на “Преходът свърши! Дайте да се преброим” У нас не могат да се правят класации на богатите като на “Форбс” Написаният на ръка списък с имената на 43-ма богати българи и парите им, открит в дома на Атанас Бобоков и пуснат от прокуратурата, отприщи конспирациите. Защо е направен списъкът - разговаряме с Тихомир Безлов

Флориан Скала

Флориан Скала: Замяната на Слави с Николаос Цитиридис беше успешен ход

Твърденията, че съм ходил в Куршевел с Васил Божков, са абсолютно неверни, казва главният изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медия груп” - Г-н Скала, вярно ли е, че г-н Божков ви е водил във френския ски курорт Куршевел? Наскоро бившият му съдружник Цветомир Найденов разказа това пред друга телевизия и така обясни защо нямало как да се оплаче в

Емил Караниколов

Емил Караниколов: Бизнесът не се парализира, а се съюзи с науката и държавата

И в пандемията бяхме интересни, от 20 заявления за инвестиции за над 1 млрд. лв. 9 са след 16 март, казва министърът на икономиката Още акценти Българската икономика е в кондиция, дано европейската навакса бързо, защото сме свързани с нея Сега основната ни грижа е ликвидност на фирмите, трябва да се покрият разходите им от март до юни Европарите

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Билалов като мафиот и дявол - кой го прави такъв

Ваня Николова е родена в Горна Оряховица  Завършва Историческия факултет на Софийския университет  Репортер и редактор в сп. “Клуб М”  До 2006 г. е сценарист, редактор и изпълнителен продуцент в тв форматитe “Биг Брадър” 1, “Стар Академи” и др. Главен редактор на българската версия на италианското лайфстайл списание МАХ  През 2002 г

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber