Гергана Мутафова от ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават електронно

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7467297 Гергана Мутафова от ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават електронно Гергана Мутафова от ВСС: Заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават електронно www.24chasa.bg
Гергана Мутафова - член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

Предвидена е възможност при ползване на е-услуги за заплащане на съдебните такси по електронен път, казва в интервю членът на ВСС Гергана Мутафова

- Г-жо Мутафова, кога граждани и бизнес ще могат да проверяват онлайн как върви подадената от тях искова молба в съда и какви са доказателствата към нея?

- Висшият съдебен съвет (ВСС) осъществява няколко проекта, финансирани по европейски програми, с които на практика ще бъдат реализирани елементи от електронното правосъдие и ще се осигури достъп на гражданите до услуги по електронен път. В рамките на текущ проект по Оперативна програма „Добро управление“ - „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС)“, ръководител на който съм аз, се разработва ЕИСС. Тя ще предоставя на гражданите и институциите чрез Единния портал за електронно правосъдие възможности за достъп до електронното съдържание на делата, получаване на съобщения и призовки, подаване на документи, иницииращи образуване на дело в електронен вид, подаване и получаване в електронен вид на заявления, удостоверения, съпровождащи документи по дела и други.

- По-конкретно какво може да се прави през електронния портал и кога той ще заработи на пълни обороти?

- Чрез електронния портал, респективно чрез информационните системи, които той интегрира, може да се получи достъп до електронните съдебни дела, до съдебните актове със заличени лични данни, до протоколите за случайно разпределение на делата. Възможно е да се подаде сигнал за корупция в съдебната система или заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост. Що се отнася до „оборотите“, различните секции на портала винаги ще бъдат с „променливи обороти“.

През 2017 г. съдии, прокурори и следователи участваха пряко в избора на членовете на 8-мия състав на ВСС от магистратската квота като наред с принципа „един магистрат – един глас“ за първи път бе проведено и то успешно електронно дистанционно гласуване чрез електронния портал. Достъп до него е възможен чрез интернет сайта на ВСС.

Преобладаващият процент магистрати предпочетоха електронното гласуване и тогава секцията от портала, чрез която то се осъществяваше работеше на „пълни обороти“. В този смисъл с изпълнявания от нас проект „Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор Правосъдие за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ значително ще се „повишават оборотите“ на секцията за достъп до електронните съдебни дела. Предвижда се и въвеждане на нова електронна услуга - подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК. Става дума за формуляр, който се използва във всички случаи на започване на процедурата. Към настоящия момент този формуляр е на хартиен носител и се попълва от кредитора по едно вземане (физическо или юридическо лице) или неговия пълномощник, след което се депозира пред съответния съд съобразно правилата за местна подсъдност.

- Как ще става превръщането на хартиените документи в електронен вид? Възможно ли е всички книжа по едно дело да бъдат преобразувани?

- Законодателят с разпоредбите на глава 18а, чл.360е, ал.1 от ЗСВ е регламентирал, че пленумът на ВСС след съгласуване с министъра на правосъдието и с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ издава наредба, уреждаща техническите изисквания, организацията и реда за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма. В изпълнение на тези законови правомощия ВСС през 2017 г. прие и обнародва Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация и Наредба № 6 за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма, с които се регламентират начина на снемане на електронен образ на подадените на хартиен носител в съда документи.

Важно е да се уточни, че няма технически ограничения за обема на документите, които подлежат на сканиране.

- Лесно ли се влиза в Единния портал за електронно правосъдие?

- Такава е идеята и целта на портала – да улесни достъпа на гражданите, юридическите лица и организациите с нестопанска цел до електронни услуги в областта на правосъдието. За ползване на портала са ви необходими компютър и достъп до интернет. Единният портал за електронно правосъдие е разработен по предходен проект на ВСС, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, и представлява единна централизирана точка за достъп до услуги, предоставяни от органите на съдебната власт. За някои от разделите е необходимо достъпът да бъде оторизиран чрез създаване на потребителски профил, а други са със свободен достъп. Например чрез портала се предоставя публичен достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела със заличени лични данни, а след създаване на потребителски профил и до електронните дела с не заличени лични данни и дриги. Предвидена е възможност при ползване на електронните услуги за заплащане на съдебните такси по електронен път.

- Какво представлява Единната информационна система за съдилищата и кога ще се изгради тя?

- Единната информационна система на съдилищата е централизирана уеб-базирана информационно-деловодна система на съдилищата, с която ще бъдат заменени използваните към момента локални информационни системи. Тя е основна дейност по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“ и с разработването ѝ е ангажиран външен изпълнител – „Информационно обслужване“ АД. Договорът е сключен на 16.01.2019 г. и е със срок на изпълнение 15 месеца - за разработване, пилотно и пълно внедряване на системата във ВКС и съдилищата, с изключение на административните съдилища.

ЕИСС ще осигури адекватно, оптимизирано и надеждно управление на делата по електронен път, като гарантира информационната сигурност за защита на информацията, обработване и обменяне от органите на съдебната власт.

Системата ще поддържа и съхранява електронните дела по начин, който не позволява случайно или умишлено незаконосъобразно унищожаване на данни, както и неправомерен достъп, изменение или разпространение.

Внедряването на единна информационна система на съдилищата ще осигури качествено управление на делата по електронен път, значително оптимизиране на работата и продължаване на процеса за реализацията на ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улеснен достъп до обществена информация.

- Как електронното правосъдие ще засегне прокуратурата и следствието?

- Прокуратурата и следствените служби имат собствена централизирана информационна система, която функционира повече от 10 години. Към момента има разработени електронни услуги за граждани, които са достъпни на официалния интернет сайт на Прокуратурата на Република България. В бъдеще тези услуги ще бъдат интегрирани в портала за електронно правосъдие.

- Надеждни ли са системите за случайното разпределение на делата в съдилищата и преписките в прокуратурата, тъй като от време на време се появяват съмнения, че могат да се манипулират?

- Относно прокуратурата: случайното разпределение се извършва от модул за случайно разпределение в деловодната система на прокуратурата. Тъй като системата е централизирана, прокуратурите нямат физически достъп до базата от данни и манипулации са невъзможни. Модулът за случайно разпределение е разработен от външен изпълнител и одобрен от ВСС за ползване.

Централизирана система за случайно разпределение на делата за съдилищата е разработена по решение на ВСС от външен изпълнител и след провеждане на необходимите тестове за нейната функционалност, сигурност и защита от неоторизиран достъп е приета и одобрена от ВСС за ползване от съдилищата. Системата се намира на сървър в специализирано помещение в сградата на ВСС, като достъпа до нея за разпределение е възможен само от IP адресите на съдилищата.

Във всеки един момент при наличието на съмнения за сигурността и защитата на използваните информационни системи в съдебната власт се извършват проверки.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Кирил Добрев: Нинова отдавна искаше лидерството й да бъде потвърдено с пряк избор, но аз я спрях и сгреших

Още акценти от интервюто със зам.-председателя на БСП: Някои от менторите в БСП ги слушаме вече 30 г. - те се появяват, когато има пожар, но никога, когато трябва да се гаси Нямам никакво съмнение, че оттеглянето на оставката на Нинова беше най-разумното за нашите членове, макар да не се разбира отвън Изненадват ме по-старите апаратчици,

Десислава Танева: Опитват измами със субсидии за лук, моркови и чесън, ще ги спрем

Нова наредба ще каже какво е кренвирш по БДС и какво е екстра качество в месните продукти До края на юни ще завършат проверките на всичките 288 къщи за гости Това е постоянна битка - от една страна, са бенефициентите, които нямат това качество, но искат да бъдат такива, от друга страна - държавата И ловците, и хората, които отглеждат в т.нар.

Златко Живков: Монтана се променя трайно - става по-приветлив град и по-добро място за живеене

По европейска програма вложихме големи инвестиции в образователната инфраструктура, казва кметът на града За 4 години бяха ремонтирани всички обществени сгради в 23-те села на общината - кметства, читалища, църкви Пред старт е площадката за едрогабаритни и опасни отпадъци, започваме изграждане на инсталация за компост - Г-н Живков,

Атанас Добрев: Колкото по-бързо се развие 5G, толкова по-бързо ще се ускори растежът и ще се вдигнат заплатите

Смятаме, че мобилната телевизия е удобна и полезна за  хората, и се опитваме да я превърнем в масова услуга, казва  главният изпълнителен директор на “Виваком” Още акценти Средното потребление на интернет ще се увеличи 10 пъти до 5-7 години Оптимистичният вариант показва, че новото поколение услуги може да ги има в България до не повече от 3-4 г.

Андрей Ковачев: И в Испания имаше арестуван за корупция кмет. Да се извади ли от Шенген?

Още акценти от интервюто: ЕНП няма да отстъпи пред президента на Франция. Вебер трябва да оглави Европейската комисия В Република Северна Македония имат право да се самоопределят. Но живите, а не те да решават за починалите На тази планета в академичния свят няма никъде спор какъв е Гоце Делчев. Самите сърби казват, че е български бандит.

Бойко Атанасов: Ще заложим на превантивен контрол, а не на реакции в кризисни ситуации

Лоши бизнес практики ще се пресичат още в началото, казва новият председател на Комисията за финансов надзор Още акценти: Като финансов регулатор ще бъдем предсказуеми за тези, които спазват законите, и непредсказуеми за склонните съзнателно да ги нарушават След фалита на "Олимпик" променихме правила и изисквания,

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Дракула е с български корени, продължава държавническата традиция на Асеневци

В психологически план ние с румънците сме много близки, кадват преподавателите във ВТУ - Господа историци, защо твърдите, че Дракула е българин? Доц. Николай Кънев: Всъщност ние твърдим, че родът, от който произхожда Дракула, е с български корен. Това е династията, която създава Влашкото княжество в началото на XIV в.

Юрий Асланов: Когато е заплашено идейното оцеляване на БСП, тя няма да се замисли да жертва дори лидера си

Ето акценти от интервюто със социолога и член на Националния съвет на БСП: Атаката за унищожаване на партията върви по много линии, а при Нинова пробиха лесно - невежа е в идеологическо отношение и не разбира какво говори ГЕРБ спечели тези избори благодарение на БСП Отказахме се от разговора за бъдещето и за Европа и отстъпихме терен на Борисов

Пламен Русев: 60 млн. евро е въздействието на Webit върху икономиката на София

е въздействието на “Уебит” върху икономиката на София От институции като логистика получихме страшно много помощ от всички. С министъра на образованието направихме съвместно най-голямото събитие, което вдъхновява децата за бъдещето - 3000 деца от България, най-умните, цветът на нацията, бяха избрани от министерството,

Владимир Губарев: Мислите, че “Чернобил” е приключил? Нищо подобно, радиацията се качва

Филмът за аварията не разкрива мащаба на катастрофата, казва руски журналист очевидец Владимир Губарев е руски журналист, драматург и писател. Като научен редактор във в. “Правда” пръв от пресата пристига в авариралата АЕЦ “Чернобил” 4 дни след катастрофата на 26 април 1986 г. Покрай работата си има контакт с политическата върхушка на СССР и

Сергей Цветарски: Демографският проблем на страната е обезлюдяването, не толкова смъртността

Дълголетието в Кърджали е чисто аритметичен феномен, казва председателят на Националния статистически институт  В градовете се живее по-дълго, отколкото в селата, заради медицинското обслужване - Господин Цветарски, от последните демографски данни на НСИ излиза, че в София и Кърджали хората живеят най-дълго - средната продължителност на

Георги Марков: Загрижен съм! ЕК да види какво става в Белгия, Холандия и Франция

Още акценти от интервюто: Пожелах на социалистите смирение, защото избирателят отреди да сме заедно в този парламент до 2021 година Бавария е кътче рай, защото там от Втората световна война социалист не е управлявал Г-жа Йончева да чуе какво говорят за Бойко Меркел, баварският премиер Маркус Зьодер, Ердоган, Ципрас, Вучич, Заев,

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber