Председателят на Окръжен съд Бургас: Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7288011 Председателят на Окръжен съд Бургас: Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище Председателят на Окръжен съд Бургас: Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище www.24chasa.bg
Съдия Росица Темелкова

Делата за смърт на пътя и за наркотици растат с всяка година, казва съдия Росица Темелкова

Административният ръководител с анализ пред "24 часа" за първата си година управление

- Г-жо Темелкова, измина една година откакто ръководите Окръжен съд Бургас. Това достатъчно време ли е за равносметка?

- Аз бях част от предходния управленски екип, 8 г. заместник–председател, но отговорността на председателя е много по-голяма. Работата е напрегната и динамична, с ежедневно възникващи проблеми и ситуации, които налагат бърза реакция. Годината не бе лека за мен. Нашата работа е в центъра на общественото внимание, хората се вълнуват от съдебните актове, особено по обществено интересни казуси, които са главно в областта на наказателното правораздаване. Целият ми трудов път, близо 29 г. след завършване на висшето ми образование по специалността "Право", е свързан с упражняване на съдийската професия и това е мой осъзнат избор. Изминалата една година ми показа, че управлението на съдебна институция е не само голяма отговорност, но и огромно предизвикателство и изисква пълна отдаденост.

- Какъв процент от делата се решават в срок и каква част от актовете на БОС се потвърждават на по-горна инстанция?

- В работата си като съдия, зам.-административен ръководител, а сега и като председател на Окръжен съд Бургас, винаги съм смятала, че за постигането на високо качество на съдебните актове е необходим постоянен стремеж към повишаване на квалификацията, както на магистратите, така и на съдебните служители. В момента Окръжен съд Бургас може да се похвали със специализирана администрация, която показва високо качество на извършваната специфична дейност. В Окръжен съд Бургас обръщаме внимание и на двата фактора - бързина и качество на акта. През 2018 г. над 84 % от делата в съда са приключили в 3-месечен срок, като показателят е по-добър в сравнение с 2017 г. /81%/. Изключително висок е процентът на приключилите в 3-месечен срок частни граждански дела - 98%, частни наказателни дела І инстанция – 100%, частни наказателни дела ІІ инстанция – 94%. В същото време, броят на потвърдените актове на съдиите от Окръжен съд - Бургас е, бих казала, много добър - 65% потвърдени актове от институционалния контрол през 2018 г.

- Какви са тенденциите при наказателните дела, които срещат и най-голям обществен отзвук?

-  И през 2018 г., както и при предходните две години, най-значителен е делът на делата, образувани за престъпления по глава 11 от НК - „Общоопасни престъпления”. В тази група най-многобройни са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества и делата за причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта. Статистиката през последните години сочи, че престъпленията с предмет наркотични вещества или техни аналози, бележат трайно завишаване. Наркотрафикът и наркоразпространението са едни от най-доходните сфери на организираната престъпност. Причините, които обуславят тази престъпност, имат социален и икономически характер и застрашават съществени страни на обществените отношения. Следват престъпления против стопанството – против паричната и кредитната система и против митническия режим. След тях се нареждат делата за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. От тях най-многобройни са делата за подкуп на длъжностно лице. Следват делата за престъпления против личността – 17 бр. през 2018 г., от които 8 за убийство. Най-малко е постъплението на делата по „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи“ – укриване и неплащане на данъчни задължения и пране на пари.

- Сред обществото широко се дискутира промяна в законодателството, свързана с увеличаване наказанията за шофьори, причинили смърт на пътя след употреба на алкохол или наркотични вещества. В момента върви подписка, организирана от семейство на загинал мъж от Царево, в която се настоява при подобни казуси наказанията да се завишат значително. Какво е вашето мнение?

- Не съм сигурна, че непрекъснатото увеличение на наказанията ще доведе до намаляване на произшествията, причинени от шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества. Така, както и смъртното наказание, съществувало преди години, не доведе до намаляване на престъпленията, за които бе предвидено. Възпиращо действие има основно съзнанието за неизбежност и неотвратимост на наказанието и на неговото изпълнение, в случай на извършено престъпление. Освен това хората трябва да разберат, че задържането под стража е мярка за неотклонение, а не наказание. Трябва да се обърне внимание на превенцията на този род престъпления. Може би по-скоро следва да се наблегне на възпитанието на децата в дома и в училище, така, че от малки да бъдат научени, че не следва да се нарушава закона по никакъв начин, а също и, че ако той бъде нарушен, наказанието е неминуемо. Така с годините младите поколения ще се научат да имат поведение, в съответствие със закона. Но по повод случаи, в които шофьори сядат зад волана, употребили алкохол или наркотици, като мислещ човек и майка, ще кажа, че е недопустимо. Обществото с право се възмущава срещу подобни инциденти, предизвикали фатален край.

- Миналата година бе открит Център за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове към съда.Ефективна ли е работата му и нараства ли процентът на хората, които търсят подобни услуги за разрешаване на спорове?

- Окръжен съд Бургас е един от съдилищата в страната, който съвместно с районния съд откри Център за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Изработена бе Съдебна програма за медиация, която се изпълнява ефективно. До момента в Центъра по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове към двата съда са сключени успешно 12 споразумения от проведени 31 процедури по медиация. Районен съд – Несебър също активно препраща спорещи страни, да решат разногласията си чрез медиация. Включихме медиацията и като учебна дисциплина в Образователната програма, по която ученици се обучават в правото от съдии от двата съда. Ще продължим да работим за приложима и ефективна Съдебна програма за медиация, за да се формира култура на общуване чрез комуникация за мирно разрешаване на спорове, по пътя на споразумението.Нашето становище е, че следва законодателно да се предвиди задължителна медиация по определени категории дела, като по този начин нейната ефективност ще се повиши.

- Много се говори напоследък за т.н. електронно правосъдие. Как се прилага то в Бургаския окръжен съд?

- В Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от януари 2017 г. е посочено, че осигуряването на бърз напредък в намирането на решения в областта на електронното правосъдие ще доведе до подобряване на прозрачността и достъпа до правосъдие. Окръжен съд – Бургас е направил много стъпки в модернизиране на услугите си и организирането им в електронен вариант. Работим за внедряване на все повече електронни услуги, които да предоставяме на гражданите. Вече сме свързани с Единния портал за електронно правосъдие и е въпрос на време да се стартира възможността на страните да се възползват от безплатния отдалечен достъп до делата, който той предоставя. През тази първа година от управлението на съда под мое ръководство, въведохме електронна размяна на книжа между съда и институциите на държавната и местна власт в града по граждански дела, в рамките на това, което понастоящем процесуалният закон позволява. Проведени са девет видео-конферентни връзки с държави от Европейския съюз. Известно ми е, че ВСС работи активно в насока изменение на ГПК и въвеждане на видеоконференцията в гражданския процес, така ще се спестят много средства и време за изслушване на вещи лица и свидетели.

- В Окръжен съд Бургас работят съдебни помощници. Каква точно е тяхната роля?

- Фигурата на съдебните помощници се утвърждава все повече като необходима за съдиите и съдилищата. Съдебните помощници в нашия съд са седем и мога да кажа, че се справят съвестно с възложените им задачи. Добре би било да се регламентира възможността съдебните помощници да подпомагат съдиите в дейността им по администриране на делата и при възможност и законова регламентация, те да получат предварително обучение, подобно на това на младшите съдии. Така ще се постигне резултат – висококвалифицирана специализирана администрация, която ще е в реална полза на съдиите. За съжаление броят на съдебните помощници е недостатъчен за голям съд като нашия, за да се постигне максимален ефект, но такива са възможностите в момента. Ефективността на съдебните помощници ще е максимална и ако такива бъдат назначени в големите районни съдилища. Това са единствените съдебни служители, които в най-пълна степен могат да разтоварят съдиите от прекалената бюрокрация в работата им.

-  Развивате сериозна образователна кампания сред учениците. Какви са целите и какво реално постигате?

- Както вече коментирах, за да се намалят катастрофите с шофьори в нетрезво състояние, възпитанието следва да започне още от детските и ученическите години. Вече 2000 ученици слушаха лекции на правна тематика по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която Окръжен съд – Бургас през миналата година си партнира с Районен съд – Бургас и Окръжна и Районна прокуратури. Целта е младите хода да придобият представа за отговорността на съдийската професия, а също и за правата и задълженията си като европейски граждани.

- На какво залагате в управлението – приемственост или радикални промени? Кой е екипът, който стои зад Вас?

- Поех този пост след един много успешен управленец – съдия Боряна Димитрова. Самият факт, че бе избрана като член на ВСС от професионалната квота, говори много за нейните постижения като председател на съда.Приемственост и развитие е моето професионално верую. Разчитам на всеки един магистрат и служител в Окръжен съд Бургас, доверявам се на моите заместници съдия Антоанета Андонова, заместник-председател и ръководител на "Гражданско и търговско отделение", магистрат с голям опит и авторитет, на съдия Яни Гайдурлиев, заместник-председател и ръководител на "Наказателно отделение", също с опит и амбиция за подобряване на резултатите от работата на отделението като цяло. Новоизбран мой заместник е съдия Вяра Камбурова, която отскоро ръководи "Въззивно Гражданско отделение". Тя е с над 25 г.юридически стаж, преподавател в НИП по Европейско право, а м.г.бе член на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС. Мога да кажа,че съм в много добра комуникация с новоизбрания председател на най-големия Районен съд Бургас, съдията Асен Радев, с всички председатели на останалите районни съдилища и с председателката на Апелативен съд Бургас, съдия Деница Вълкова, за което им благодаря. Без тази съвместна работа не бихме могли да постигнем високите цели, които сме си поставили с моя екип.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Проф. Генчо Начев: Предлаганият здравен модел е стъпка в правилната посока, но ако се въведе изведнъж, има риск да фалира цялата система

Без остойностяване на медицинските услуги, въвеждане на критерии за качество и жесток контрол всеки допълнителен лев за здраве само ще потъне, казва директорът на УМБАЛ "Света Екатерина" Още 2005 г. можехме да въведем диагностично свързаните групи. Изчисленията тогава показаха, че разходът ще се качи с 50%, и тази стъпка не се предприе

Шефът на Пътна полиция: Заснехме 10 746 шофьори с превишена скорост над 50 км/ч

Издали сме 950 370 акта, фиша и електронни фиша за първите 7 месеца на годината, казва Росен Рапчев - Комисар Рапчев, август месец традиционно е най-тежък откъм катастрофи. Какви мерки вземате това лято? - Не само август, а трите летни месеца – юни, юли и август, са най-натоварени и с най-сериозен пътен травматизъм. 78 са загиналите през август м

Николай Вълканов: За бизнеса е важно да има стабилност в управлението за 4 г. Като правиш 300 млн. лева инвестиции, а се промени рамката, ще настъпи катастрофа

От две години има спад на цените на металите с 30%, въпреки товаинвестираме и увеличаваме заплати, казва председателят на Българската минно-геоложка камара и зам.-председател на КРИБ  Още акценти Слава богу, че правителството на г-н Борисов не се поддаде на спекулативни искания, той обеща, че за целия мандат няма да се увеличат данъците,

Вероника Имова: Методи Лалов трябва да изготви съдебни актове по 111 дела, преди ВСС да приеме оставката му

Важно е имиджът на магистрата да е чист, ако ще става политик, казва членът на Съдийската колегия на ВСС Вероника Имова - Г-жо Имова, след проваленото заседание на Съдийската колегия на ВСС, на което не беше освободен Методи Лалов като съдия, той упрекна кадровия орган и вас персонално, че не му позволявате да подаде оставка,

Нанси Шилър: Дарихме 221 млн. долара в 886 проекта

Повече от половината от тези средства са отпуснати от Фондация “Америка за България” за образование в страната, казва президентът на Фондацията Част от екипа на “Америка за България”, отговарящ за проектите на фондацията заедно с президентката Нанси Шилър, разказват за някои от най-успешните ѝ инициативи

Марта Вачкова: Баща ми страдаше от Митко Бомбата. А аз се радвам, когато ме сочат: Виж, мамо, сестра Жекова!

Актрисата отпразнува 60-ия си юбилей на морето заобиколена от приятели, както в детството си - Г-жо Вачкова, това лято отпразнувахте 60-ия си юбилеен рожден ден на морето, нали така? - Да, като в детството ми. Когато бях малка, винаги прекарвах рождения си ден на морето. От една страна, като ученичка страдах, че не съм със съучениците си

Последно от лого

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Асен Александров: Най-сетне на учителя се дава свобода той да е царят в клас, а не учебната програма

Атестирането е добър подход, трябва да се мисли и за стимули на тази база - сега разликата между най-добрия и най-лошия преподавател е до 30 лв. на месец, казва директорът на столичното 51-о средно училище "Елисавета Багряна" - Г-н Александров, защо трябва учителите да бъдат атестирани - за първи път се въвежда редовно оценяване на всеки 4 години

Кирил Добрев: Дребнавостта не отива на БСП и ако нещо е добро за София - като Мая Манолова, няма проблем да го подкрепим

Още акценти от интервюто със зам.-председателя на БСП: Само ние имаме вроден инстинкт да оставяме на заден план тяснопартийните си интереси. Изискваме обаче уважение и принципност В тази кампания ще изненадаме избирателя с изцяло ново поколение политици в БСП, готово да влезе сега в местната власт.

Румяна Коларова: Мая Манолова изчаква септемврийската социология и е нервна - името й се коментира прекалено рано

Още акценти от интервюто: Местните избори са вододелът - оттях зависи както бъдещето на ГЕРБ, така и на лидера на БСП Номинациите ще тръгнат след 15 септември. До тогава може да има промяна в нагласите България има нужда от конструктивна лява алтернатива. Иначе дясното ще започне да предлага социалните решения Слави Трифонов е пред

Емил Нешев: Единствени в ЕС сме без хеликоптер линейка, а ни трябват поне 5 за реакция в “златния час”

Още акценти от интервюто: Лятно време спасяването е само на ръце, колата стига, докъдето има път, казва шефът на Планинската спасителна служба Губят се хората, които подценяват планината Само през миналата седмица имахме 10 спасителни акции  Издирването на туристи може да струва и 150 хил. евро Тръгвайте към върховете с уважение и респект В

Николай Димитров: Промените в Несебър са видими и ярки, за мен най-важна е оценката на хората

Не само градът, а и съставните селища са живи и многолюдни, казва кметът на Несебър  Държа на проектите с директно отношение към подобряване на жизнените условия в общината Административното ръководство се старае да предоставя максимално качествени и достъпни услуги независимо от финансовия ресурс - Г-н Димитров,

Таро Коно: България е силен лидер в усилията за просперитет на Балканите

В Черно и Южнокитайско море трябва да се гарантира свобода на корабоплаването и мирно разрешаване на споровете,  казва министърът на външните работи на Япония - Г-н министър, каква е основната цел на посещението ви в България? - За мен е изключително радостно, че имам възможността да посетя България по повод “трите годишнини” в японско-българските

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber