Председателят на Окръжен съд Бургас: Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище

https://www.24chasa.bg/mnenia/article/7288011 Председателят на Окръжен съд Бургас: Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище Председателят на Окръжен съд Бургас: Недопустимо е шофьори да карат пияни, но промяната трябва да започне от училище www.24chasa.bg
Съдия Росица Темелкова

Делата за смърт на пътя и за наркотици растат с всяка година, казва съдия Росица Темелкова

Административният ръководител с анализ пред "24 часа" за първата си година управление

- Г-жо Темелкова, измина една година откакто ръководите Окръжен съд Бургас. Това достатъчно време ли е за равносметка?

- Аз бях част от предходния управленски екип, 8 г. заместник–председател, но отговорността на председателя е много по-голяма. Работата е напрегната и динамична, с ежедневно възникващи проблеми и ситуации, които налагат бърза реакция. Годината не бе лека за мен. Нашата работа е в центъра на общественото внимание, хората се вълнуват от съдебните актове, особено по обществено интересни казуси, които са главно в областта на наказателното правораздаване. Целият ми трудов път, близо 29 г. след завършване на висшето ми образование по специалността "Право", е свързан с упражняване на съдийската професия и това е мой осъзнат избор. Изминалата една година ми показа, че управлението на съдебна институция е не само голяма отговорност, но и огромно предизвикателство и изисква пълна отдаденост.

- Какъв процент от делата се решават в срок и каква част от актовете на БОС се потвърждават на по-горна инстанция?

- В работата си като съдия, зам.-административен ръководител, а сега и като председател на Окръжен съд Бургас, винаги съм смятала, че за постигането на високо качество на съдебните актове е необходим постоянен стремеж към повишаване на квалификацията, както на магистратите, така и на съдебните служители. В момента Окръжен съд Бургас може да се похвали със специализирана администрация, която показва високо качество на извършваната специфична дейност. В Окръжен съд Бургас обръщаме внимание и на двата фактора - бързина и качество на акта. През 2018 г. над 84 % от делата в съда са приключили в 3-месечен срок, като показателят е по-добър в сравнение с 2017 г. /81%/. Изключително висок е процентът на приключилите в 3-месечен срок частни граждански дела - 98%, частни наказателни дела І инстанция – 100%, частни наказателни дела ІІ инстанция – 94%. В същото време, броят на потвърдените актове на съдиите от Окръжен съд - Бургас е, бих казала, много добър - 65% потвърдени актове от институционалния контрол през 2018 г.

- Какви са тенденциите при наказателните дела, които срещат и най-голям обществен отзвук?

-  И през 2018 г., както и при предходните две години, най-значителен е делът на делата, образувани за престъпления по глава 11 от НК - „Общоопасни престъпления”. В тази група най-многобройни са делата за престъпления, свързани с наркотични вещества и делата за причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта. Статистиката през последните години сочи, че престъпленията с предмет наркотични вещества или техни аналози, бележат трайно завишаване. Наркотрафикът и наркоразпространението са едни от най-доходните сфери на организираната престъпност. Причините, които обуславят тази престъпност, имат социален и икономически характер и застрашават съществени страни на обществените отношения. Следват престъпления против стопанството – против паричната и кредитната система и против митническия режим. След тях се нареждат делата за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. От тях най-многобройни са делата за подкуп на длъжностно лице. Следват делата за престъпления против личността – 17 бр. през 2018 г., от които 8 за убийство. Най-малко е постъплението на делата по „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи“ – укриване и неплащане на данъчни задължения и пране на пари.

- Сред обществото широко се дискутира промяна в законодателството, свързана с увеличаване наказанията за шофьори, причинили смърт на пътя след употреба на алкохол или наркотични вещества. В момента върви подписка, организирана от семейство на загинал мъж от Царево, в която се настоява при подобни казуси наказанията да се завишат значително. Какво е вашето мнение?

- Не съм сигурна, че непрекъснатото увеличение на наказанията ще доведе до намаляване на произшествията, причинени от шофьори, употребили алкохол или наркотични вещества. Така, както и смъртното наказание, съществувало преди години, не доведе до намаляване на престъпленията, за които бе предвидено. Възпиращо действие има основно съзнанието за неизбежност и неотвратимост на наказанието и на неговото изпълнение, в случай на извършено престъпление. Освен това хората трябва да разберат, че задържането под стража е мярка за неотклонение, а не наказание. Трябва да се обърне внимание на превенцията на този род престъпления. Може би по-скоро следва да се наблегне на възпитанието на децата в дома и в училище, така, че от малки да бъдат научени, че не следва да се нарушава закона по никакъв начин, а също и, че ако той бъде нарушен, наказанието е неминуемо. Така с годините младите поколения ще се научат да имат поведение, в съответствие със закона. Но по повод случаи, в които шофьори сядат зад волана, употребили алкохол или наркотици, като мислещ човек и майка, ще кажа, че е недопустимо. Обществото с право се възмущава срещу подобни инциденти, предизвикали фатален край.

- Миналата година бе открит Център за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове към съда.Ефективна ли е работата му и нараства ли процентът на хората, които търсят подобни услуги за разрешаване на спорове?

- Окръжен съд Бургас е един от съдилищата в страната, който съвместно с районния съд откри Център за медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Изработена бе Съдебна програма за медиация, която се изпълнява ефективно. До момента в Центъра по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове към двата съда са сключени успешно 12 споразумения от проведени 31 процедури по медиация. Районен съд – Несебър също активно препраща спорещи страни, да решат разногласията си чрез медиация. Включихме медиацията и като учебна дисциплина в Образователната програма, по която ученици се обучават в правото от съдии от двата съда. Ще продължим да работим за приложима и ефективна Съдебна програма за медиация, за да се формира култура на общуване чрез комуникация за мирно разрешаване на спорове, по пътя на споразумението.Нашето становище е, че следва законодателно да се предвиди задължителна медиация по определени категории дела, като по този начин нейната ефективност ще се повиши.

- Много се говори напоследък за т.н. електронно правосъдие. Как се прилага то в Бургаския окръжен съд?

- В Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от януари 2017 г. е посочено, че осигуряването на бърз напредък в намирането на решения в областта на електронното правосъдие ще доведе до подобряване на прозрачността и достъпа до правосъдие. Окръжен съд – Бургас е направил много стъпки в модернизиране на услугите си и организирането им в електронен вариант. Работим за внедряване на все повече електронни услуги, които да предоставяме на гражданите. Вече сме свързани с Единния портал за електронно правосъдие и е въпрос на време да се стартира възможността на страните да се възползват от безплатния отдалечен достъп до делата, който той предоставя. През тази първа година от управлението на съда под мое ръководство, въведохме електронна размяна на книжа между съда и институциите на държавната и местна власт в града по граждански дела, в рамките на това, което понастоящем процесуалният закон позволява. Проведени са девет видео-конферентни връзки с държави от Европейския съюз. Известно ми е, че ВСС работи активно в насока изменение на ГПК и въвеждане на видеоконференцията в гражданския процес, така ще се спестят много средства и време за изслушване на вещи лица и свидетели.

- В Окръжен съд Бургас работят съдебни помощници. Каква точно е тяхната роля?

- Фигурата на съдебните помощници се утвърждава все повече като необходима за съдиите и съдилищата. Съдебните помощници в нашия съд са седем и мога да кажа, че се справят съвестно с възложените им задачи. Добре би било да се регламентира възможността съдебните помощници да подпомагат съдиите в дейността им по администриране на делата и при възможност и законова регламентация, те да получат предварително обучение, подобно на това на младшите съдии. Така ще се постигне резултат – висококвалифицирана специализирана администрация, която ще е в реална полза на съдиите. За съжаление броят на съдебните помощници е недостатъчен за голям съд като нашия, за да се постигне максимален ефект, но такива са възможностите в момента. Ефективността на съдебните помощници ще е максимална и ако такива бъдат назначени в големите районни съдилища. Това са единствените съдебни служители, които в най-пълна степен могат да разтоварят съдиите от прекалената бюрокрация в работата им.

-  Развивате сериозна образователна кампания сред учениците. Какви са целите и какво реално постигате?

- Както вече коментирах, за да се намалят катастрофите с шофьори в нетрезво състояние, възпитанието следва да започне още от детските и ученическите години. Вече 2000 ученици слушаха лекции на правна тематика по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която Окръжен съд – Бургас през миналата година си партнира с Районен съд – Бургас и Окръжна и Районна прокуратури. Целта е младите хода да придобият представа за отговорността на съдийската професия, а също и за правата и задълженията си като европейски граждани.

- На какво залагате в управлението – приемственост или радикални промени? Кой е екипът, който стои зад Вас?

- Поех този пост след един много успешен управленец – съдия Боряна Димитрова. Самият факт, че бе избрана като член на ВСС от професионалната квота, говори много за нейните постижения като председател на съда.Приемственост и развитие е моето професионално верую. Разчитам на всеки един магистрат и служител в Окръжен съд Бургас, доверявам се на моите заместници съдия Антоанета Андонова, заместник-председател и ръководител на "Гражданско и търговско отделение", магистрат с голям опит и авторитет, на съдия Яни Гайдурлиев, заместник-председател и ръководител на "Наказателно отделение", също с опит и амбиция за подобряване на резултатите от работата на отделението като цяло. Новоизбран мой заместник е съдия Вяра Камбурова, която отскоро ръководи "Въззивно Гражданско отделение". Тя е с над 25 г.юридически стаж, преподавател в НИП по Европейско право, а м.г.бе член на Комисията по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на ВСС. Мога да кажа,че съм в много добра комуникация с новоизбрания председател на най-големия Районен съд Бургас, съдията Асен Радев, с всички председатели на останалите районни съдилища и с председателката на Апелативен съд Бургас, съдия Деница Вълкова, за което им благодаря. Без тази съвместна работа не бихме могли да постигнем високите цели, които сме си поставили с моя екип.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

Други от Интервю

Най-ценното бижу на княгиня Мириам де Унгрия е огърлица с брачните й халки

Съпругата на покойния княз Кардам Сакскобургготски показа новите си колекции накити в София “Добър вечер”, каза княгиня Мириам де Унгрия и така откри изложба с най-новите си авторски бижута в един от големите столични молове. На изложбата като специални гости присъстваха родителите на покойния ѝ съпруг княз Кардам - Маргарита и Симеон

Ани Владимирова: 16-годишни бягат от дома заради родителски окови, лоша атмосфера, любов, скука

Днешните брачни двойки могат да спринтират, не и да издържат на маратона заедно Често деца, които изпадат в наркотична зависимост, са или от дъното на социалната стълбица, където никой не ги наблюдава, или от много богати семейства Социалната мрежа създава илюзията, че имаш безкрайно много възможности за социални контакти и

Георги Терзийски: До лятото ще завършим ремонтите по магистрала “Тракия”

Надявам се, че дотогава ще отпушим и движението към Гърция Освен “Хемус” сред приоритетите тази година е и магистралата до Калотина Ръководството на агенцията взема под внимание мнението на превозвачите за толсистемата, но засега в закона е записано, че тя влиза в сила от 16 август, казва Георги Терзийски,

Яне Раколайнен: “Патрия” предлага българско производство на бойна машина за армията

Ефектът от местното производство е много по-голям от цената на сделката и ще е за поне 50 години напред, казва в интервю вицепрезидентът на финландската компания Patria Land System - България настоява 20% от новите бронирани машини за Сухопътни войски да се произвеждат в страната, което за повечето потенциални участници се оказва проблем.

Александър Ваклин: В СРС-тата се чува как Дюлгеров казва на Иванчева, че е вложил целия си потенциал да ме убеди да дам парите

Надявам се думите на бившия вътрешен министър Емануил Йорданов, че ако Иванчева и Петрова ме бяха убили, щяха да получат по-ниски присъди, да са нелепа шега, казва в интервю бизнесменът - Г-н Ваклин, как ще коментирате присъдите на бившата кметица на “Младост” Десислава Иванчева, заместничката ѝ Биляна Петрова и Петко Дюлгеров, както и това,

Георги Свиленски: В БСП няма как да има еднолично управление - и Борисов да дойде, няма да му се получат нещата

Още акценти от интервюто с председателя на червения предизборен щаб: Включването на Иво Христов в листата ни е знак за отваряне на партията към по-широк кръг избиратели и хора, които подкрепят борбата за смяна на модела ГЕРБ Резултатът от пленума не е бламиране на лидера - 95% от листата, предложена от Нинова,

Последно от логоЗДРАВЕ

Новини

Последно от лого

Последно от

Последно от

Още от Интервю

Румяна Коларова: Нито една партия в момента няма ресурс да откъсне парче от електората на ГЕРБ

Станишев не е в евролистата на БСП - това ще разколебае част от избирателите на социалистите Още акценти: Не е неморално да имаш луксозно жилище. Основното е да се докаже произходът на парите, с които то е купено Ще издържи ли БСП, ако изведнъж се извадят необяснимите придобивки на нейни водещи фигури Изборите не се измерват единствено със

Стоянка Мутафова: Последните думи на Нейчо Попов бяха: “Обичам те сто!”

За кралицата на българския театър и нейния любим 100 била мярка за най-голямата любов Кралицата на комедията Стоянка Мутафова навърши 97 години на 2 февруари. Отпразнува рождения си ден и отбеляза 70 години на сцена в препълнена зала 1 на НДК. Десетки нейни приятели като Любо Нейков, Ирен Кривошиева, Мариус Куркински, Виктор Калев,

Драгомир Шолев: Как да спасим Прасето в българското училище

Темата за насилието, агресията и липсата на разбиране е много актуална. Филмът е за драмата на едно наранено човешко същество - Вашият филм “Прасето” спечели 3 отличия на 23-ия ”София филм фест”: специалната награда на журито, приза за най-добър български филм и наградата на ФИПРЕССИ. Как го преживяхте, г-н Шолев? - Честно казано, не съм очаквал.

Красимир Каракачанов: “Обединени патриоти” сме като ЕС - единни в многообразието

Още акценти от интервюто: За да има респект, полицията и без повод да вика контингента на профилактични разговори Работата на кмета е да не допуска самонастаняване, а да викне ДНСК, енерго, полиция, пожарна Против съм да има извънсъдебно споразумение след побой “Обединени патриоти” сме като ЕС - единни в многообразието.

Д-р Иван Маджаров: Милиони без ясна методика за заплатите няма да решат проблемите в здравеопазването

153 млн. лв. стана незаплатената надлимитна дейност на болниците. Това доведе до сегашната ситуация, казва председателят на Българския лекарски съюз - Д-р Маджаров, какво очаквате от методиката за формиране на заплатите, която здравният министър Кирил Ананиев ще представи през май? Тя ще обхваща и лекарите.

Георги Марков: Българските държавници в колиби ли да живеят? Или в наколни жилища? Тече нарочна акция

Още акценти от интервюто: Нещата вече са комични и затова да върнем Закона за собствеността на гражданите от 1973 г. - едно жилище на семейство и развод, ако вече имат две Аз съм буржоазно момче и наследих два апартамента в София от времето на Царска България - не ми се е налагало да купувам при комунизма и демокрацията Хората се притесняват да

Последно от

Последно от

Най-важното

Избрано от Google

Следвайте във Viber